30.06.2022 Tarihli Bilançolarda Yer Alan Dövizlerin Türk Lirası Mevduata Dönüşümü İle İlgili Cumhurbaşkanı Kararı

27.07.2022 tarihli ve 31905 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5872 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun (KVK) Geçici 14. maddesinin 4. fıkrasında yer alan istisnanın, kurumların 30.06.2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralar itibarıyla da uygulanmasına karar verilmiştir.

Tevsik Zorunluluğuna İlişkin 450 Seri No’lu VUK Genel Tebliği Yayımlandı

23.07.2022 tarihli ve 31901 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 459)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 540)” ile ödeme ve tahsilatların banka ve benzeri finans kurumları aracılığıyla yapılması zorunluluğuna ilişkin istisnalara yeni bir bent ilave edilmiştir.

Gecikme Zammı, Gecikme Faizi, Tecil Faizi ve Pişmanlık Zammı Oranları Yeniden Belirlendi

21.07.2022 tarihli ve 31899 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5801 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51. maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranının, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere % 2,5 olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

BDDK Kararı ile nakdi döviz varlığı karşılığı 15 milyon TL’yi aşan Bağımsız Denetime Tabi Şirketler’in TL cinsinden nakdi ticari kredi kullandırılmasına sınırlama getirilmiştir.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 24.06.2022 tarihli ve 10250 sayılı Kurul Kararı ve bu karara ilişkin olarak yayımlanan 26.06.2022 tarihli basın açıklaması uyarınca bağımsız denetime tabi şirketlerin kredi başvurusu yaptıkları tarih itibarıyla yabancı para (YP) nakdi varlıklarının Türk Lirası (TL) karşılığının 15 milyon TL’nin üzerinde olması halinde; bu Şirketlerin YP nakdi varlıklarının, en güncel finansal tablolarına göre aktif toplamından veya son 1 yıllık net satış hasılatından büyük olanının %10’unu aşması durumunda, söz konusu Şirketlere TL cinsinden yeni bir nakdi ticari kredi kullandırılmamasına karar verilmiştir.

Ar-Ge ve Teknokentlerde Yararlanılacak Gelir Vergisi Stopaj Teşvikine Yönelik Açıklamaların Yer Aldığı 9 Seri No’lu Genel Tebliğ Yayımlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 27.05.2022 tarihli ve 31848 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme Ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği (Seri No: 9) ile anılan değişikliklerin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiş olup, söz konusu Tebliğ 12/10/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

7390 sayılı Kanun ile Onaylanması Uygun Bulunan Türkiye ile Irak Arasında Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması’nın Onaylanmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Yayımlandı.

27.04.2022 tarihli ve 31822 sayılı Resmi Gazete’de 7390 sayılı Kanun ile Onaylanması Uygun Bulunan Türkiye ile Irak Arasında Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması’nın onaylanmasına dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı.

32 Sayılı Karara İlişkin 2008-32/34 Sayılı Tebliğ’de Yapılan Önemli Değişikliklere İlişkin Bakanlık Duyurusu Yayımlandı

19.04.2022 tarihli 31814 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 2008-32/34 sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair 2022-32/66 sayılı Tebliğ ile “Döviz Cinsinden ve Dövize Endeksli Sözleşmeler” başlıklı 8’inci maddenin dokuzuncu fıkrasının sonuna “Ancak sözleşme konusu ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi zorunludur.” cümlesi eklenmiş, on beşinci fıkrasında yer alan “kararlaştırılması” ibaresi “kararlaştırılması, ödenmesi ve kabul edilmesi” şeklinde değiştirilmiştir.

2021 Yılı IV. Geçici Vergi Dönemi Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatıldı.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nca yayımlanan Vergi Usul Kanunu Sirkülerin ile 2021 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri uzatılmıştır.

Enflasyon Düzeltmesine ilişkin Beklenen VUK Genel Tebliği (Taslak) yayımladı.

Gelir İdaresi Başkanlığı resmi web sayfasında yayımlanan tebliğ taslağı yayımlanmıştır.

Gelir Vergisi Stopaj Teşviki Kapsamında Sayılan Ar-Ge/Tasarım Merkezi ve TGB Dışında Geçirilebilecek Çalışma Süresi %50’ye Çıkarıldı.

17.10.2021 tarihli ve 31631 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4625 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinde çalışan personelin, gelir vergisi stopajı teşvikine konu edilen toplam çalışma sürelerine uygulanmak üzere söz konusu bölge ve merkezler dışında geçirdikleri sürelerin 31.12.2022 tarihine kadar %50 olarak uygulanması kararlaştırılmıştır.

Kesinti Yoluyla Ödenen Vergilerin İadesine İlişkin 252 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapıldı

06.10.2021 tarihli ve 31620 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 252’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 315)” ile tevkif yoluyla kesilen vergilerin yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir veya kurumlar vergisinden mahsubu ve kalan kısmın iadesine, geçici verginin mahsup ve iadesine ve bu vergilere ait vergi hatalarından kaynaklanan iade işlemlerine ilişkin düzenleme ve açıklamalara yer verilmiştir.

Milletlerarası Andlaşma: Türkiye Cumhuriyeti ile Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Arasında

7277 sayılı Kanun ile Onaylanması Uygun Bulunan Türkiye Cumhuriyeti ile Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması’nın Onaylanmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 04 Ekim 2021 tarihli Resmî Gazetede yayımlandı.

Danıştay Kararı: Tevkifata Tabi İşlemlerde KDV İade Taleplerinin Yerine Getirilmesi için KDV’nin Ödenmiş Olması Şartı Hakkında

Danıştay 4. Dairesi’nin 09.09.2021 tarihli ve E:2021/2647 sayılı Kararı ile tevkifata tabi işlemlerde KDV iade taleplerinin yerine getirilmesinde alıcı tarafından 2 No’lu KDV Beyannamesi ile beyan edilen ve tahakkuk ettirilen KDV'nin ödenmiş olması şartının yürütmesi durdurulmuştur.

SGK Tebligatları Elektronik Ortamda Yapılacak

24.09.2021 tarihli ve 31608 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik” ile 01.10.2021 tarihi itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nın mevzuat gereği tebliği gereken tüm evraklarının elektronik ortamda tebliğ edileceği açıklanmıştır.

GVK’nın Geçici 67nci Maddesi Uyarınca Uygulanmakta Olan Stopaj Oranlarında Değişiklik Yapıldı

04.09.2021 tarihli ve 31588 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4454 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile iki yıldan fazla süreyle elde tutulan Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve Gayrimenkul Yatırım Fonu katılma paylarından elde edilen kazançlar için yapılacak vergi kesintisi oranı (Geçici madde hükmünden bağımsız olarak) %0 olarak belirlenmiştir.

7326 Sayılı Yapılandırma Kanunu Başvuru ve Ödeme Süreleri Uzatıldı

27.08.2021 tarihli ve 31581 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4420 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 7326 sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında yapılacak yapılandırmalar için başvuru ve ilk taksitin ödeme süreleri 1 ay uzatılmıştır.

Gerçek Faydalanıcının Tespitine İlişkin 529 Seri No’lu VUK Genel Tebliği İle Bildirim Yükümlülüğü Getirilmiştir.

13.07.2021 tarihli ve 31540 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 529 Seri No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile gelir ve servetlerin arkasındaki gerçek isimlerin ortaya çıkarılarak vergi kaçakçılığının önüne geçilmesi amacıyla belirlenen tüzel kişiler ve tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin Gelir İdaresi Başkanlığı’na (GİB) gerçek faydalanıcı bilgisi bildirimi verme zorunluluğu getirilmiştir.

KDV, Damga ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri, Ba/Bs Formu Bildirimi ve e-Defter/e-Beratların Oluşturulma/İmzalanma/Yükleme Süreleri Uzatıldı

8 Temmuz 2021 tarihli ve 136 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile KDV, Damga ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri, Ba/Bs Formu Bildirimi ve e-Defter/e-Beratların Oluşturulma/İmzalanma/Yükleme Süreleri Uzatılmıştır.

Uzaktan Çalışma Gün Sayısının Tespitinde Yaşanan Tereddütlere İlişkin SGK Genel Yazısı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü) uzaktan çalışma gün bildirimi konulu 05.07.2021 tarihli ve 27387564 sayılı genel yazısı ile aylık prim ve hizmet belgesine/muhtasar ve prim hizmet beyannamesine eklenen sigortalıların ay içerisindeki uzaktan çalışma gün sayısının girilebileceği alanlara giriş yapılırken uzaktan çalışma gün sayısının tespitinde yaşanan tereddütlere ilişkin açıklamalarda bulunmuştur.

2021 Yılı Mali Tatil Hatırlatmaları

Sirkülerimizin konusunu 2021 yılı mali tatil uygulamasına ilişkin hatırlatmalar oluşturmaktadır.

Varlık Barışı Uygulamasında Süreler Uzatıldı

30.06.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 4196 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Gelir Vergisi Kanunu’nun Varlık Barışı uygulamasına ilişkin Geçici 93’üncü maddesinde yer alan süreler uzatılmıştır.

Yatırım Teşvik Mevzuatına İlişkin Kararda Değişiklik Yapıldı

29.06.2021 tarihli ve 31526 sayılı Resmi Gazete’de Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 4191 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmıştır.

Konaklama Tesislerinde İndirimli KDV Oranı Uygulaması 31.07.2021 Tarihine Uzatıldı

22.06.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 4105 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmetleri için %1 KDV oranı uygulanmasına 31.07.2021 tarihine kadar devam edilecek.

Kredi Kullanımında Derecelendirme Zorunluluğuna İlişkin BDDK Kararı

27.05.2021 tarihli ve 9590 sayılı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı ile bankacılık sektöründeki toplam riski talep edilen kredi dâhil, 500 milyon TL ve üzerinde olan bankalar ve finansal kuruluşlar dışındaki şirketlerin kredi kullanabilmesi için Kurulca yetkilendirilmiş bir derecelendirme kuruluşundan derecelendirme notu alma zorunluluğu 31.12.2021 tarihine ertelenmiştir.

Türkiye İle Kuveyt Arasında İmzalanan ÇVÖA'yı Tadil Eden Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun yayımlandı

7320 sayılı Kanun ile Onaylanması Uygun Bulunan Türkiye İle Kuveyt Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasını Tadil Eden Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 03 Haziran 2021 tarihli Resmî Gazetede yayımlandı.

İndirimli Stopaj Oranlarının Uygulama Süresi 31.07.2021 Tarihine Uzatıldı

01.06.2021 tarihli ve 31498 sayılı Resmi Gazete (1. Mükerrer)’de yayımlanan 4027 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67'nci maddesinde yer alan bazı kazanç ve iratlardan yapılacak tevkifat oranlarına ilişkin 2006/10731 sayılı Kararın Geçici 2’nci ve Geçici 3’üncü maddelerinde yer alan stopaj oranlarının uygulama süreleri 31.07.2021 tarihine uzatılmıştır.

Borsada Rayici Olmayan Yabancı Paraların 2020 Yılı Değerlemelerinde Esas Alınacak Döviz Kurları Belirlendi

9.2.2021 tarihli ve 31390 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 525 sayılı Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliği ile borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemesine yönelik açıklamalar ile 31.12.2020 tarihi itibariyle yabancı para cinsi hesapların değerlemelerinde esas alınacak döviz kurları tespit edilmiştir.

Finansman Gider Kısıtlaması %10 Oran İle Uygulamada

04.2.2021 tarihli ve 31385 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3490 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile finansman gider kısıtlamasına ilişkin uygulanacak oran belirlenmiştir.

Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşlerine İlişkin Stopaj Oranı %5’e Çıkarıldı

04.02.2021 tarihli ve 31385 sayılı Resmi Gazete’de “yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerinde vergi tevkifatı oranına ilişkin” 3491 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmıştır.

Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunda 7263 sayılı Kanun İle Önemli Değişiklikler Yapıldı

5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunda 7263 sayılı Kanun ile yapılan değişikliklere özet ve detaylar itibarıyla Sirkülerimizde yer verilmiştir.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda 7263 sayılı Kanun İle Önemli Değişiklikler Yapıldı

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda 7263 sayılı Kanun ile yapılan değişikliklere özet ve detaylar itibarıyla Sirkülerimizde yer verilmiştir.

Elektrik Motorlu Binek Otomobillerde ÖTV Oranı Artırıldı.

Bazı binek otomobillere uygulanan ÖTV oranları aşağıdaki şekilde artırılmıştır.

Riskli Yapı Dönüşüm Projelerindeki İnşaat Taahhüt İşlerinde KDV Oranı %1’e Düşürüldü.

30 Ocak 2021 tarihli ve 31380 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3470 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” yayımlandı.

TMS 1 ve TFRS 4’te Değişiklik Yapan KGK Kararları Resmi Gazete’de Yayımlandı

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nun 15 Ocak 2021 tarihli ve 31365 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 14.01.2021 tarihli 166 ve 168 sayılı Kurul Kararları ile TMS 1 ve TFRS 4’te değişiklikler yapılmıştır.

Nakit Sermaye Artırımında Faiz İndiriminde Dikkate Alınacak Oran

Kurumlar Vergisi Kanunu'nun “Diğer indirimler” başlıklı 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan hüküm uyarınca nakit sermaye artırımı üzerinden hesaplanan faiz indirimi uygulamasında 2020 yılı hesap dönemine ilişkin olarak TCMB tarafından en son ilan edilen %19,62 faiz oranı dikkate alınacaktır.

2020 Yılı e-Defter ve Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının GİB Sistemlerine Yüklenmesi

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın www.edefter.gov.tr internet adresinde yayınlanan 7.1.2021 ve 8.1.2021 tarihli duyurular ile e-Defter dosyaları ve Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemlerine Yüklenmesine ilişkin açıklamalarda bulunulmuştur.

01.01.2021-30.06.2021 Döneminde Geçerli Kıdem Tazminatı Tavanı ve Vergiden Müstesna Çocuk Zammı Tutarları Belirlendi

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü) 06.01.2021 tarihli ve 1638 sayılı Genelgesi ile 01.01.2021-30.06.2021 döneminde geçerli olmak üzere memur maaş katsayılarını duyurmuştur.

Bazı Tevkifat Oranlarında Süre Uzatımı ve Değişiklik Yapıldı.

23.12.2020 tarihli ve 31343 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3321 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67’nci maddesinde yer alan bazı kazanç ve iratlardan yapılacak tevkifat oranlarında değişiklik yapıldı.

Kar Payı Dağıtım Kısıtlaması Tebliğinde Değişiklik yapıldı.

Sermaye şirketlerinde, 2019 yılı net dönem karının yüzde 25'ine kadarının nakden dağıtımına karar verilebilme süresinin yıl sonuna kadar uzatılmasına ilişkin “6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Geçici 13’üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile değişiklikler yapıldı.

Kısa Çalışma Ödeneği, Fesih Yasağı ve Ücretsiz İzin Uygulaması Süreleri Uzatıldı.

Covid-19 kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle sağlanmakta olan kısa çalışma ödeneği, fesih yasağı ve nakdi ücret desteği süreleri 27.10.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 3134 ve 3135 sayılı Cumhurbaşkanı Kararları ile uzatılmıştır.

Genel Kurullara Vekaleten Katılımda Noter Onaylı Vekaletname Zorunluluğu Getirildi

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'te önemli değişiklikler yapılmıştır.

Mevduat Faiz Gelirleri ile Kar Payı Ödemeleri Üzerinden Yapılacak Tevkifat Oranları Geçici Süreyle Düşürüldü.

30.09.2020 tarihli ve 31260 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3032 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 31.12.2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) mevduat faiz gelirleri ile katılım bankalarınca yapılan kar payı ödemelerinden elde edilen gelirler üzerinden yapılacak tevkifat nispetleri yeniden belirlenmiştir.

Kambiyo İşlemlerinde Uygulanan BSMV Oranı Düşürüldü.

3031 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden hesaplanması gereken Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi oranı, 30.09.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, yüzde 1’den binde 2’ye düşürülmüştür.

Kar Payı Dağıtımının Sınırlandırılması Uygulaması Yıl Sonuna Kadar Uzatıldı

2948 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kar dağıtım kısıtlamasının süresi 3 ay uzatılmıştır. Anılan Karar sonrasında kar dağıtım kısıtlamasının uygulama süresi 30.09.2020 tarihinden 31.12.2020 tarihine uzatılmıştır.

Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresi 2 Ay Daha Uzatıldı.

2915 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 30.06.2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, 30.7.2020 tarihli ve 2810 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan bir aylık süreden sonra başlamak üzere iki ay daha uzatılmıştır.

2020-77 KDV VE ÖTV ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HK.

2020-76- Finansal Hesap Bilgilerinin Vergi Konularında Karşılıklı Olarak Otomatik Değişim Standardı Bilgilendirme Rehberi Yayımlandı

2020-75- Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Gelir Vergisi Stopajında ve KDV Oranlarında Yapılan İndirimlere İlişkin Görüş Yazısı

2020-74 GEKAP BEYANNAMESİ BEYAN VE ÖDEME SÜRELERİNİN SON GÜNÜ BUGÜN*

2020-73 MAL VE HAKLARIN KİRALANMASI KARŞILIĞI YAPILAN ÖDEMELERDEKİ STOPAJ ORANININ BELİRLİ SÜREYLE İNDİRİLMESİ

2020-72 BAZI TESLİM VE HİZMETLERDE KDV ORANININ İNDİRİLMESİ

2020-71 SÖZLEŞME FESİH YASAĞI VE ÜCRETSİZ İZİN UYGULAMASI SÜRE UZATIMI

2020-70 KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN SÜRESİNİN UZATILMASI

2020-69 ŞİRKET KURULUŞ SÖZLEŞMESİNİN TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜKLERİNDE İMZALANMASI HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

2020-68 E-İRSALİYE UYGULAMA KILAVUZU GÜNCELLENMİŞTİR

2020-67 AR-GE MERKEZLERİNDE UZAKTAN ÇALIŞMA İMKANININ UZATILMASI VE TAM ZAMAN EŞDEĞER PERSONEL SAYISI ŞARTININ SAĞLANMASI HK.

2020-66 KIDEM TAZMİNATI TAVANI BELİRLENDİ

2020-65 REESKONT VE AVANS FAİZ ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HK.

2020-64 2020 YILI İKİNCİ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE UYGULANACAK YENİDEN DEĞERLEME ORANI HK.

2020-63 VERBİS KAYIT SÜRELERİNİN UZATILMASI HK.

2020-62 KORONAVİRÜS (COVID-19) SALGINI NEDENİYLE TEYDEB PROJELERİNE 3 AY EK SÜRE VERİLMESİ HK.

2020-61 SERBEST (DÖVİZ) FONLARI İÇİN STOPAJ ORANI %15 OLARAK BELİRLENMESİ HAKKINDA

2020-60 GVK GEÇİCİ 67’NCİ MADDESİNDE YER ALAN BAZI TEVKİFAT ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

2020-59 KAMBİYO MUAMELELERİNDE BSMV ORANI %1 OLDU.

2020-58 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI BANKALARIN KAYDİ ALTIN SATIŞLARINI KAMBİYO İŞLEMİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRDİ.

2020-57 KAR PAYI DAĞITIMININ SINIRLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI.

2020-56 MÜCBİR SEBEP DÖNEMİNDE KDV İADE UYGULAMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI.

2020-55 2020 I. GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNE (OCAK-ŞUBAT-MART) AİT GELİR VE KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME VE ÖDEME SÜRELERİ UZATILDI.

2020-54 YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNE DOĞAL VE BİYOLOJİK AFET NEDENİYLE EK SÜRE VERİLMESİNE İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI.

2020-53 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE DÖVİZ CİNSİNDEN YAPILAN KATKI PAYI ÖDEMELERİ İÇİN DEVLET KATKISI ORANININ BELİRLENMESİNE DAİR CUMHURBAŞKANI KARARI YAYIMLANDI.

2020-52 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ UYGULAMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARI YAYINLADI

2020-51 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE FİLDİŞİ SAHİLİ CUMHURİYETİ ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA ANLAŞMASI VE EKİ PROTOKOL’ÜN ONAYLANMASINA DAİR C. K. YAYIMLANDI.

2020-50 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞINCA 2020/ŞUBAT VE 2020/MART DÖNEMİNE AİT KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME SÜRESİ UZATILDI.

2020-49 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞINCA, E-DEFTERLERİN OLUŞTURULMA VE İMZALANMA SÜRESİ İLE ELEKTRONİK DEFTER BERATLARININ YÜKLENME SÜRESİ VE DEFTER-BEYAN SİSTEMİNE YAPILMASI GEREKEN KAYIT SÜRELERİNE İLİŞKİN UZATMA

2020-48 YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) SALGINININ EKONOMİK VE SOSYAL HAYATA ETKİLERİNİN AZALTILMASI İÇİN ALINAN TEDBİRLERİ İÇEREN 7244 SAYILI KANUN YAYIMLANDI

2020-47 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE SÜRE UZATIMI.

2020-46 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞINCA VERGİ DAİRESİ İŞLEM VE SÜRELERİN DURMASINA İLİŞKİN 2020/2 SAYILI UYGULAMA İÇ GENELGESİ YAYINLANMIŞTIR.

2020-45 TÜRKİYE İLE UKRAYNA ARASINDA GELİR VE SERVET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASI’NI DEĞİŞTİREN PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN YAYIMLANDI.

2020-44 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 518 SIRA NO’LU VUK GENEL TEBLİĞİNE İLİŞKİN OLARAK, MÜKELLEFLERİN MÜCBİR SEBEP KAPSAMINDA OLUP OLMADIĞININ TESPİT EDİLMESİNE YÖNELİK BAŞVURULARIN ESASLARININ DA YER ALDIĞI

2020-43 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ÇAD CUMHURİYETİ ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASI’NIN ONAYLANMASINA DAİR CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ YAYIMLANDI.

2020-42 MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNİN BİRLEŞTİRİLMESİ UYGULAMASINA GEÇİŞ ERTELENDİ

2020-41 PRİM ÖDEME SÜRELERİNİN ERTELENMESİ HAKKINDA SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DUYURUSU

2020-40 MÜCBİR SEBEP HALİNDE BULUNAN MÜKELLEFLERİN, KISMİ TEVKİFAT KAPSAMINDAKİ ALIMLARINDA KDV TEVKİFATI UYGULANMAYACAK.

2020-39 518 SIRA NO’LU VUK GENEL TEBLİĞİ KAPSAMINDA MÜCBİR SEBEP DURUM SORGUSU

2020-38 TÜRKİYE İŞ KURUMU TARAFINDAN KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR YAYIMLANMIŞTIR

2020-37 TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ’NİN ÇEK ÖDEME DESTEK KREDİSİ İLE KREDİ DESTEĞİ HAKKINDA DUYURUSU

2020-36 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK (YMM) TASDİK RAPORLARININ İBRAZ SÜRESİNİN UZATILMASI

2020-35 KORONAVİRÜS SALGINI NEDENİYLE MÜCBİR SEBEP HÜKÜMLERİNDEN FAYDALANDIRILAN MÜKELLEFLERE YÖNELİK AÇIKLAMALARIN YER ALDIĞI 518 SIRA NO’LU VUK GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

2020-34 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI’NIN KORONAVİRÜS (COVİD-19) SALGINI NEDENİYLE BEYANLARI UZATILARAK ÖDEMELERİ ERTELENEN MÜKELLEFLER HAKKINDA DUYURUSU

2020-33- ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRILARININ İPTALİ İLE YAPILACAK TOPLANTILARA İLİŞKİN DUYURU

2020-32- SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞINDAN İŞYERLERİNE KORONA VİRÜS ÖNLEMLERİ KONUSUNDA UYARILARDA BULUNULMUŞTUR

2020-31- KDV BEYAN VE ÖDEME SÜRELERİ, E-DEFTER BERAT SÜRELERİ İLE BA-BS FORMLARI BİLDİRİM SÜRELERİNİN UZAMASI

2020-30 GEKAP Beyanname Dönemlerinde Değişiklik Yapılmıştır.

2020-29 ARDEB, TEYDEB ve BİDEB Rapor Gönderim Tarihlerinin Ertelenmesi

2020-28- İCRA VE İFLAS TAKİPLERİNİN DURDURULMASI

2020-27- AR-GE VE TASARIM MERKEZİ PERSONELİNE NİSAN SONUNA KADAR EVDEN ÇALIŞABİLME İMKANI GETİRİLDİ

2020-26- (KOVİD-19) İLE MÜCADELE KAPSAMINDA ALINAN VERGİ, SOSYAL GÜVENLİK VE İSTİHDAMLA İLGİLİ ÖNLEMLER

2020-25- (KOVİD-19) İLE MÜCADELE KAPSAMINDA GİB DUYURUSU

2020-24- MUHTASAR VE KDV ÖDEMELERİNİN 6 AY ERTELENMESİNE YÖNELİK GİB AÇIKLAMASI

2020-23- YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME VE ÖDEME SÜRELERİ UZATILDI

2020-22- TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE SOMALİ FEDERAL CUMHURİYETİ ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASININ ONAYLANMASI

2020-21 GERİ KAZANIM KATILIM PAYI BEYANNAMELERİNİN VERİLME SÜRELERİ İLE BU BEYANNAMELER ÜZERİNE TAHAKKUK EDEN PAYLARIN ÖDEME SÜRELERİ UZATILDI

2020-20 İTHALATTA ÖDENMESİ GEREKEN VERGİLERİN TAHSİLİNE YETKİLİ ÖZEL BANKALARIN PROTOKOLLERİ İPTAL EDİLMİŞTİR

2020-19 TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI HAKKINDA KARAR YAYINLANMIŞTIR

2020-18 KALKINMADA ÖNCELİKLİ İLLERDE UYGULANAN İLAVE SİGORTA PRİMİ TEŞVİKİNİN UZATILMASI HAKKINDA

2020-17 DEĞERLİ KONUT VERGİSİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN KANUN YAYIMLANDI.

2020-16 VERGİ İHTİLAFLARINDA KANUN YOLUNDAN VAZGEÇME SEÇENEĞİNE İLİŞKİN 517 SAYILI VERGİ USUL KANUNU TEBLİĞİ YAYIMLANDI

2020-015- TÜRKİYE-ARJANTİN, TÜRKİYE-RUANDA VE TÜRKİYE-ÖZBEKİSTAN ARASINDA İMZALANAN ÇİFTE VERGİYİ ÖNLEME ANLAŞMALARINI DEĞİŞTİREN PROTOKOL HAKKINDA

2020-14 MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMELERİNİN BİRLEŞTİRİLMESİ UYGULAMASI’NIN ERTELENMESİ

2020-13 DEĞERLİ KONUT VERGİSİ BEYANNAMESİNİN VERİLME VE ÖDEME SÜRESİ 1 AY UZATILMIŞTIR

2020-12 7194 SAYILI KANUNLA GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN 311 SERİ NO’LU GENEL TEBLİĞ TASLAĞI YAYINLANMIŞTIR

2020-11 DİJİTAL HİZMET VERGİSİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞ TASLAĞI YAYINLANMIŞTIR

2020-10 ELAZIĞ VE MALATYA İLLERİNDE VERGİ KANUNLARININ UYGULAMASI BAKIMINDAN 3 AY SÜREYLE MÜCBİR SEBEP HALİ İLAN EDİLMİŞTİR

2020-09 YIL SONU DEĞERLEMELERİNE ESAS OLUŞTURACAK KURLARIN İLANI

2020-08 GERİ KAZANIM KATILIM PAYI TUTARLARI HAKKINDA DUYURU YAYINLANMIŞTIR

2020-07 MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ HAKKINDA DUYURU YAYINLANMIŞTIR

2020-06 MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ KILAVUZLARI YAYINLANMIŞTIR

2020-05 MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNİN GÖNDERİLMESİ HUSUSU

2020-04- KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİNDE VE BEYANNAME DÜZENLEME PROGRAMINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

2020-03- BİNEK OTOMOBİLLERİN GİDERLERİNE KISITLAMA GETİRİLMESİ

2020-02- BAZI MALLARA UYGULANACAK KDV ORANLARININ YENİDEN BELİRLENMESİ

2020-01- İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLMESİ (TÜRK LİRASINA ÇEVRİLMESİ) UYGULAMASI

2019-030 KDV KANUNU GEÇİCİ 37 NCİ MADDESİ İLE KVK GEÇİCİ 9 UNCU MADDESİ’NDEKİ UYGULANMA SÜRELERİ

2019-029 GVK GEÇİCİ 90. MADDEDE YER ALAN BAZI SÜRELERİN DEĞİŞTİRİLMESİ

2019-028 GECİKME ZAMMI ORANININ DEĞİŞTİRİLMESİ

2019-027 MAKİNE VE TEÇHİZAT TESLİMİNDE KDV İSTİSNASI SÜRESİNİN UZATILMASI

2019-026- DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

2019-025- DİJİTAL HİZMET VERGİSİ KANUNU VE BAZI VERGİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

2019-024- ELEKTRONİK DEFTER GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

2019-023- Elektronik Belge Uygulamalarına İlişkin 509 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

2019-022- KENDİSİ VEYA YAKINI VEFAT EDEN MESLEK MENSUPLARININ BEYANNAME / BİLDİRİMLERİNİ VERDİĞİ MÜKELLEFLERİN ZOR DURUM HÜKÜMLERİNDEN FAYDALANDIRILMASI

2019-021- KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ’NDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

2019-020- BAZI AVUKATLIK HİZMETLERİNDE KDV ORANININ %8'E İNDİRİLMESİ HAKKINDA

2019-019- GECİKME ZAMMI ORANININ DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA

2019-018 15 TEMMUZ KÖPRÜ GEÇİŞ CEZALARININ GERİ ALINMASI HUSUSU

2019-017- GÜVENLİ MOBİL ÖDEME VE ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ TEBLİĞİ HAKKINDA

2019-016- 7176 SAYILI BAZI KANUNLAR İLE 635 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HAKKINDA

2019-015- KAMBİYO MUAMELELERİNDE SATIŞ TUTARI ÜZERİNDEN BSMV ORANI “BİNDE BİR” OLARAK BELİRLENMESİ HUSUSU

2019-014 - İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış Ve Teslimler İle Döviz Kazandırıcı Hizmet Ve Faaliyetlerde Vergi, Resim Ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2017/4)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

2019-013 Verilmesi Gereken Bazı Vergi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması hk.

2019-012 1 No.lu KDV Beyannamesindeki Değişiklikler

2019-011- Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

2019-010- 24 No.lu Kdv Genel Tebliği hk.

2019-009- 01.02.2019 – 30.04.2019 Tarihleri Arasında İşe Alınan Sigortalılarda SGK Primi ve Ücret Desteği

2019-008- 7166 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’da yer alan vergisel düzenlemeler ve Çevre Kanunu’nda yapılan değişiklikler hk.

2019-007- 23 Seri No.lu Tebliğ ile KDV Genel Uygulama Tebliğinde Yapılan Değişiklikler hk

2019-006- 7162 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hk.

2019-005- Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 7161 Sayılı Kanun hk.

2019-004- Konkordato Müessesesinin Şüpheli Alacak Karşılığı Uygulaması Karşısındaki Durumu hk.

2019-003 Plastik Poşet Beyanı

2019-002- Elektronik Tebligat Sistemi Ve Getirdikleri Hakkında

2019-001- Mal ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Temerrüt Faiz Oranının Tespiti Hakkında

2018-024 475 ve 476 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararları Neticesinde Vergi Kanunlarında Meydana Gelen Değişiklikle

2018 - 023 - İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLMESİNE İLİŞKİN İHRACAT GENELGESİ HAKKINDA

2018-022 İNDİRİMLİ TAPU HARCI (BİNDE 15), BAZI KONUT VE İŞYERİ TESLİMLERİNDE UYGULANAN İNDİRİMLİ KDV ORANI (%8) UYGULAMASI 31 ARALIK 2018 TARİHİNE KADAR UZATILDI

2018-021 KDV Tebliğ Değişikliği Hakkında

2018-020 32 Sayılı Karar Uyarınca Sözleşme Bedellerinin Döviz Cinsinden Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar

2018 - 019 - Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 85 Sayılı Karar Hakkında

2018-018 Yurt Dışında Elde Edilen Bazı Kazançlara, 7143 Sayılı Kanun Kapsamında İstisna Uygulama süresi

2018-017 - Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ

2018-016 - Döviz Tevdiat, Döviz Katılma, Mevduat Faizlerinden ve Katılma Hesaplarından Elde Edilen Gelirlere Uygulanan Stopaj Oranları 3 Aylık Süre ile Sınırlı Olarak Değiştirildi.

7143 Sayılı Kanun Rehber

2018 - 015 - Döviz Kredisi Kullanımına İlişkin Yeni Getirilen İstisna Hakkında

2018 - 014 - KOBİ Tanımının Değişmesi Hususu

2018 - 013 - Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlere İlişkin Kriterlerin Değiştirilmesi Hususu

2018 - 012 - Geriye Yönelik Teşviklerden Yararlanmak İçin SGK'ya Verilecek Bildirgeler hk

2018 - 011 - Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun hk.

2018 - 010 - 2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı hk.

2018 - 009 - 2018-11658 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı hk.

2018 - 008 - 201811674 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı hk.

2018 - 007 7104 Sayılı KDV Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

2018 - 006 / 4 7103 Sayılı Kanunla Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler: Vergi Usul Kanunu hk.

2018 - 006 / 3 7103 Sayılı Kanunla Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler: Amme Alacakları - MTV hk.

2018 - 006 / 2 7103 Sayılı Kanunla Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler: KDV - ÖTV hk.

2018 - 006 / 1 7103 Sayılı Kanunla Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler: Gelir Vergisi - Kurumlar Vergisi Kanunu hk.

2018 - 005 - Şirket Kuruluş Sözleşmelerinin Ticaret Sicil Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ

2018 - 004 - TTK, VUK, SGK, Kooperatifler ve Diğer Kanunlarda Önemli Değişiklikler

2018 - 003 - “İnteraktif Vergi Dairesi” uygulamasına ilişkin 492 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği İncelenmesi

2018 - 002 - Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemleri TCMB tarafından İzlenmesine İlşikin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik İncelemesi

2018 - 001- 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanununa 7020 sayılı Kanunla eklenen 48A maddesi ile ilgili inceleme

2017 - 039- 7061 sayılı “Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Diğer Vergi Kanunları Çerçevesinde İncelenmesi

2017 - 038- 7061 sayılı “Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun VUK ve Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunları Çerçevesinde İncelenmesi

2017 - 037- 7061 sayılı “Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Katma Değer ve Özel Tüketim Vergisi Kanunları Çerçevesinde İncelenmesi

Vezin Sirküler 2017 - 036- 7061 sayılı “Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunları Çerçevesinde İncelenmesi

Vezin Sirküler 2017-035 15 Seri No.lu KDV Genel Tebliğine İlişkin Duyuru

Vezin Duyurular 2017 - 034 - Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne kayıtlı tüm firmaların MERSİS'e Geçişine İlişkin Duyuru

Vezin Sirküler 2017 - 033 - Konut Teslimlerinde Uygulanacak Kdv Oranları’na İlişkin Açıklamalar

Vezin Sirküler 2017 - 032 - Altına Dayalı Devlet İç Borçlanma Senetleri ve Kira Sertifikalarından Elde Edilen Kazançlar İçin Belirlenen Tevkifat Oranı Hakkında

Vezin Sirküler 2017-031 4 Seri No’lu Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliği

Vezin Sirküler 2017 - 030- Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Vezin Sirküler 2017-029 Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan, Vergi Usul Kanunu'nun ''Pişmanlık ve Islah'' başlıklı 371. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Sirküler Hakkında

Vezin Sirküler 2017 - 028- Bazı Petrol Ürünlerine ilişkin KDV Oranında ve ÖTV Tutarlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin BKK

Vezin Sirküler 2017 - 027- Katma Değer Vergisi Tebliğ Değişiklikleri ve İlaveleri

Vezin Sirküler 2017 - 026- Sigara ve Diğer Tütün Mamullerinde ÖTV Artışı Yapılmaması ve İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Tesliminde İstisna Uygulamasında Değişiklik Yapılması

Vezin Sirküler 2017 - 025- Mücbir Sebep Sona Ermesinde Ticari Defterlerin Kapanma Onayı Süresinde Değişiklik

Vezin Sirküler 2017 - 024- KDV İade Alacaklarını, Vergi İnceleme Raporu ile ÖTV Borçlarına Mahsup İmkânı Sunulması

Vezin Sirküler 2017 - 023- Araç ve Kısa Süreli Konut Kiralamalarında Tutarına Bakılmaksızın Tahsilat ve Ödemelerin Banka Aracılığıyla Yapılması Zorunlu Hale Getirilmesi Hususu

Vezin Sirküler 2017 - 022- Motorlu Taşıt Vergileri Genel Tebliği Hakkında

Vezin Sirküler 2017- 021 - KDV, ÖTV ve Damga Vergisi Oranlarındaki İndirim Süresinin Uzatılması

Vezin Sirküler 2017 - 020 - Katma Değer Vergisi Tebliğ Değişiklikleri ve İlaveleri

Vezin Sirküler 2017 - 019 Aralık 2016 Dönemine İlişkin Ertelenen SGK Primlerinin 2016 Yılı Kazancının Tespitinde Gider Olarak Dikkate Alınamayacağı Hususu

Vezin Sirküler 2017- 018 - İlave İstihdama İlişkin Gelir Vergisi Tebliği Düzenlemeleri

Vezin Sirküler 2017-017- Bazı Kağıtlara İlişkin Damga Vergisi Oranları ve Harçlar Kanununa Bağlı (4) Sayılı Tarifedeki Değişiklikler

Vezin Sirküler 2017 - 016 - 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler

Vezin Sirküler 2017 - 015 - 6824 sayılı Kanun Düzenlemeleri Alacak Yapılandırmaları Hakkında

Vezin Sirküler 2017- 014 - Serbest Bölgeler Kanunu ile Emlak Vergisi Kanunu'nda Yapılan Değişiklik Hakkında

Vezin Sirküler 2017-013 KDV Tebliğ Değişiklikleri ve İlaveleri

Vezin Sirküler 2017-012 KOBİ Birleşmelerinde İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması Hakkında

Vezin Sirküler 2017 - 011 - Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi'ne İlişkin Duyuru

Vezin Sirküler - 2017 - 010 -Muhtasar Beyanname ile Aylık Prim ve Hizmet Belgesi’nin Birleştirilmesine İlişkin Tebliğ Hakkında

Vezin Sirküler 2017-009 - Mükelleflerden Ve İştirak Fiili Tespit Edilen Meslek Mensuplarından Teminat İstenilmesi

Vezin Sirküler 2017-008 - Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması Hakkında Duyuru

Vezin Sirküler 2017-007 İşsizlik Sigortası Kanununa Eklenen Geçici Maddeler

Vezin Sirküler 2017-006 2016 Yılı İçin Yapılacak Değerlemelerde Esas Alınacak Döviz Kurları Yayımlandı

Vezin Sirküler 2017-005 - Teşvik Belgeli Yatırımlara Getirilen Önemli KDV İstisna ve İade Hakkı Düzenlemeleri

Vezin Sirküler 2017 - 04 - Üretici KOBİ’lerin Birleşmesi Halinde İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması ve KV 32a' da Değişiklikler

Vezin Sirküler 2017-003 KDV, ÖTV ve Damga Vergisi Oranlarında Yapılan Değişiklikler

Vezin Sirküler 2017- 002 Yargı Kararı Işığında Konutlarda Uygulanacak KDV Oranı ve KDV İadesi Sürecinde 150 m2'lik Net Alan Tespitinde Son Durum

Vezin Sirküler 2017-001 6736 sayılı Af Kanunu Kapsamında Ödenmesi Gereken Taksitlerin Ödeme Sürelerinin Uzatılması Hakkında Duyuru

Vezin Sirküler 2016-070 DİİB Kapsamında Uygulanan KDV İade Kısıtlamaları Hakkında

Vezin Sirküler 2016-069 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu 2017 Hizmet Bedelleri Belirlendi

Vezin Sirküler 2016-068 01.01.2017 Tarihi İtibariyle e-Fatura ve e-Defter Uygulamalarına Zorunlu Olarak Dahil Olması Gereken Mükellefler Hakkında Duyuru

Vezin Sirküler 2016-067 Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ Yayınlandı

Vezin Sirküler 2016-066 Yurt Dışındaki Varlıkların Türkiye'ye Getirilmesine İlişkin Tebliğ Yayınlandı

Vezin Sirküler 2016-065 Başbakanlık Tarafından Bireysel Emeklilik Sistemine Otomatik Katılım Genelgesi Yayınlandı

Vezin Sirküler 2016-064 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği

Vezin Sirküler 2016-063 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Sürelerin Hatırlatılmasına İlişkin Duyuru

Vezin Sirküler 2016-062 Analık İzni Veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik

Vezin Sirküler 2016-061 Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından Hazırlanan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Sürecine İlişkin Çalışmalar

Vezin Sirküler 2016-060 - 2016 Yılı Yeniden Değerleme Oranı Belirlendi

Vezin Sirküler 2016-059 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Sürelerin Uzatılması

Vezin Sirküler 2016-058 Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi Düzenlemesi

Vezin Sirküler 2016-057- Gelir Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler

Vezin Sirküler 2016-056 -Dava Dosyalarının İnternet Üzerinden Takibi (UYAP) Duyurusu

Vezin Sirküler 2016-055 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunda Yer Alan Bazı Sürelerin Uzatılması Duyurusu

Vezin Sirküler 2016-054 Ticari Taşıtların Yenilenmesinde Ötv İstisnası Ve Şehit Yakınlarının Taşıt Alımlarında Ötv İstisnası

Vezin Sirküler 2016-053 Vergi İnceleme Usul ve Esaslarında Yapılan Değişiklikler

Vezin Sirküler 2016-052 Muhtasar, Damga Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatılmasına İlişkin Duyuru

Vezin Sirküler 2016-051- 6736 Sayılı Yapılandırma Kanunu Bilgilendirme Toplantısının Soru ve Cevaplarına İlişkin Duyuru

Vezin Sirküler 2016-050 Yatırım Teşvik Uygulamasında Değişiklikler

Vezin Sirküler 2016-049 Elektrik Motoru Da Olan Hibrit Araçlar İçin Ötv Oranlarında Yapılan Değişiklikler

Vezin Sirküler 2016-048 Türkiye ile Belçika Krallığı Arasında Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması'nın Bazı Maddelerini Revize Eden Protokol

Vezin Sirküler 2016-047 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Yapılan Değişiklikler

Vezin Sirküler 2016-046 492 Sayılı Harçlar Kanununun Uygulamsına Yönelik Düzenlemeler

Vezin Sirküler 2016-045 Ar-Ge Ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Hususlar

Vezin Sirküler 2016-044 293 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği

Vezin Sirküler 2016-043 69 Seri Nolu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği

Vezin Sirküler 2016-042 -Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği

Vezin Sirküler 2016-041 - 60 Seri No.lu Damga Vergisi Tebliği İle Yapılan Değişiklikler

Vezin Sirküler 2016-040 2016/9153 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı İle Yapılan Değişiklikler

Vezin Sirküler 2016-039 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Vezin Sirküler 2016-038 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun ve 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No:1)

Vezin Sirküler 2016-037 Döviz Kazandırcı Faaiyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnasına İlişkin Tebliğlerde Yapılan Düzenlemeler

Vezin Sirküler 2016-036 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun İle Yapılan Düzenlemeler

Vezin Sirküler 2016-035 15 Temmuz Dayanışması Kampanyası Hakkında 2016/18 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

Vezin Sirküler 2016-034 Matrah Aşındırılması ve Kar Aktarımı (BEPS-Base Erosion And Profit Shifting)

Vezin Sirküler 2016-033 Devlet Yardımları Hakkında Karara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapan Tebliğ 2016/2

Vezin Sirküler 2016-032 Türkiye İle Belçika Arasında Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması’nın Bazı Maddelerini Revize Eden Protokol’ün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Vezin Sirküler 2016-031 2016/2 seri nolu Tahsilat İç Genelgesi

Vezin Sirküler 2016-020 Mali Tatil Uygulaması Hakkında 2 nolu Genel Tebliğ

Vezin Sirküler 2016-019 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 2016/8715 Sayılı Karar

Vezin Sirküler 2016-018 Çalışanlara İlişkin Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesi Hakkında Yönetmelik

Vezin Sirküler 2016-017 AR-GE Teşvik Düzenlemelerinde Yapılan Değişiklikler

Vezin Sirküler 2016-016 90 seri nolu Gider Vergileri Genel Tebliği

Vezin Sirküler 2016-015 Gelir ve Kurumlar Vergisi Standart İade Sistemi (GEKSİS) Rehberi

Vezin Sirküler 2016-014 Nakit Sermaye Artırımı Teşviğine İlişkin 9 seri nolu KV Genel Tebliği

Vezin Sirküler 2016-013 Gelir Vergisi Beyanına Yönelik Oluşturulan Hazır Beyan Sistemi

Vezin Sirküler 2016-008 6661 sayılı Kanunla getirilen Asgari Ücret Desteğine ilişkin 2016-04 sayılı Genelgesi

Vezin Sirküler 2016-007 6663 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanunu ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda Yapılan Değişiklikler

Vezin Sirküler 2016-012 SGK Duyurusu - Yaşlılık veya Emekli Aylığı Bağlandıktan Sonra Çalışmaya Devam Edenlerin Sosyal Güvenlik Destek Primi Kesintisinin Kaldırılması

Vezin Sirküler 2016-011 IPA II Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği

Vezin Sirküler 2016-010 KDV Uygulama Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılması Hakkında 5 Seri Nolu Genel Tebliğ

Vezin Sirküler 2016-009 Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Ba-Bs Formlarına İlişkin Duyurusu

Vezin Sirküler 2016-006 6661 Sayılı Kanunla 5510 Sayılı Kanunun Geçici 68. Maddesine Eklenerek İşletmelere Sağlanan Sigorta Primi Desteği

Vezin Sirküler 2016-005 99 nolu GVK Sirküleri

Vezin Sirküler 2016-004 Kıdem Tazminatı Tavan Tutarı ve Azami Çocuk Yardımı

Vezin Sirküler 2016-003 Asgari Ücret Tutarı

Vezin Sirküler 2016-002 6655 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun İle Yapılan Düzenlemeler

Vezin Sirküler 2016-001 29/12/2015 tarih ve 2015/8353 Sayılı Bazı Mallara Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının, Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Ve Tutarlarının Ve Tütün Fonu Tutarlarının Belirlenmesi Hakkında Karar

Vezin Sirküler 2015-060 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'de (Tebliğ No: 2008-32/34) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Vezin Sirküler 2015-059 Bazı Kanunlarda Yer Alan Maktu Had Ve Tutarların Yeniden Belirlenmesine İlişkin Yayımlanan Tebliğler

Vezin Sirküler 2015-058 Tahsilat Ve Ödemelerin Tevsik Zorunluluğuna İlişkin Uygulanan 8.000 TL’lik Haddin 7.000 TL’ye Düşürülmesi

Vezin Sirküler 2015-057 Elektronik Ticaret Ve Bazı Ticari Faaliyetlere İlişkin Olarak Sürekli Bilgi Verme Zorunluluğu İle İnternet Üzerinden Mal Ve Hizmet Satışı Yapan Mükelleflere E-Arşiv Uygulamasına Geçme Zorunluluğu

Vezin Sirküler 2015-056 Amortisman Listesinde Yapılan Değişiklikler

Vezin Sirküler 2015-055 İhracat Ve Yolcu Beraberi Eşya İhracı İşlemlerine Ait Faturaların E-Fatura Olarak Düzenlenme Zorunluluğu

Vezin Sirküler 2015-054 Hava Yolu İle Yurt İçi Veya Yurt Dışı Yolcu Taşımacılığı İşi İle İştigal Eden Mükelleflerin Elektronik Ortamda Bilet Düzenlemelerine İlişkin 462 Seri Nolu VUK Genel Tebliği

Vezin Sirküler 2015-053 Sinema, Tiyatro, Konser, Spor Müsabakası Ve Benzeri Etkinlikler İçin E-Bilet Uygulaması

Vezin Sirküler 2015-052 Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar Kullanma Mecburiyetinin Başlama Tarihlerine İlişkin 466 Seri Nolu VUK Genel Tebliği

Vezin Sirküler 2015-051 Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Kaydı, Bildirimi, Satışı ve Bakımına İlişkin 465 Seri Nolu VUK Genel Tebliği

Vezin Sirküler 2015-050 Turist Rehberlerinin Vergilendirilmesine İlişkin 289 Seri Nolu GVK Genel Tebliği

Vezin Sirküler 2015-049 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 2015/8216 sayılı Karar

Vezin Sirküler 2015-048 İşveren Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Vezin Sirküler 2015-047 Nakit Sermaye Artırımı Teşviğine İlişkin 9 Seri Nolu KV Genel Tebliğ Taslağı

Vezin Sirküler 2015-046 Elektronik Tebligat Düzenlemesi

Vezin Sirküler 2015-045 Turist Rehberlerinin Vergilendirilmesine İlişkin Yayımlanan Tebliğ Taslağı

Vezin Sirküler 2015-044 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar'da Yapılan Değişiklik

Vezin Sirküler 2015-043 Emlak Vergisine Esas 2016 Yılı Bina Metrekare İnşaat Maliyet Bedelleri

Vezin Sirküler 2015-042 ÖTV III Sayılı Liste ve IV Sayılı Listeye İlişkin Çıkarılan Uygulama Genel Tebliğleri

Vezin Sirküler 2015-041 İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararında Yapılan Değişiklik

Vezin Sirküler 2015-040 Asgari İşçilik Oranlarında Yapılan Değişiklikler

Vezin Sirküler 2015-039 3 nolu Çifte Vergilemeyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliği

Vezin Sirküler 2015-038 2015 yılı İkinci Dönem Asgari Ücret Tutarları

Vezin Sirküler 2015-037 Nakit Sermaye Artırımı Teşviğinde Ek Düzenlemeler

Vezin Sirküler 2015-036 İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik

Vezin Sirküler 2015-035 Milletlerarası Andlaşma Hükümleri Çerçevesinde Kdv’den İstisna Edilmiş Olan Transit Petrol Boru Hattı Projelerinin İnşa Ve Modernizasyonuna İlişkin İstisna Uygulaması

Vezin 2015-034 Bazı Vergi Mükelleflerin Beyanlarının, Kesinleşen Vergi ve Cezaların Maliye Bakanlığı'nca Açıklanması Hakkında

Vezin Sirküler 2015-033 E-Defter ve E-Fatura Uygulamasına Dahil Olan Mükelleflerin Genişletilmesi Hakkında

Vezin Sirküler 2015-032 E-Yoklama Genel Tebliği

Vezin Sirküler 2015-031 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 2015/7603 Bakanlar Kurulu Kararı

Vezin Sirküler 2015-030 450, 451 ve 452 seri nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri İle Yapılan Değişiklikler

Vezin Sirküler 2015-029 Nakit Sermaye Artırımına İlişkin Teşvik Düzenlemesi

Vezin Sirküler 2015-028 6645 sayılı Kanun İle Yapılan Değişiklikler

Vezin Sirküler 2015-027 Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uyarınca Verilmesi Gereken Formlar

Vezin Sirküler 2015-026 Peşin Fiyatlandırma Anlaşması Taslak Rehberi

Vezin Sirküler 2015-025 Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği’nde Öne Çıkan Düzenlemelere İlişkin Açıklamalar

Vezin Sirküler 2015-024 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 2015/7496 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Vezin Sirküler 2015-023 Kurumlar Vergisi Beyannamesi Ekine Konulması Gereken Kar Dağıtım Tablosu

Vezin Sirküler 2015-022 6639 Sayılı Kanunla Getirilen Vergisel Düzenlemeler

Vezin Sirküler 2015-021 Yıllık İşletme Cetveli Düzenleme ve Bildirim Zorunluluğu

Vezin Sirküler 2015-020 Geçmişe Yönelik Mükellefiyet Tesis Edilenlere Kesilen Özel Usulsüzlük Cezaları Hakkında Yayımlanan 449 Nolu VUK GT

Vezin Sirküler 2015-019 E-Bilet, E-Defter ve E-Fatura Tebliğlerinde Yapılan Değişiklikler

Vezin Sirküler 2015-018 Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintileri Hakkında Yayımlanan 08 Nisan 2015 tarih 2015/7511 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Vezin Sirküler 2015-017 Genel Sağlık Sigortası Prim Borçlarının Yapılandırılması Ve Gelir Testine Başvurma Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı ve Konuya İlişkin SGK Duyurusu

Vezin Sirküler 2015-016 Gelir İdaresi Başkanlığı’nca Yayımlanan E-Defter Uygulama Kılavuzu’nda Yer Verilen Özellikli Hususların Açıklanması

Vezin Sirküler 2015-015 6637 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun İle Yapılan Vergisel Değişiklikler

Vezin Sirküler 2015-014 Ev Hizmetlerinde Sigortalı Çalıştırılması Hakkında Tebliğ

Vezin Sirküler 2015-013 Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği

Vezin Sirküler 2015-012 KGK'nın Finansal Raporlama İle İlgili Duyurusu

Vezin Sirküler 2015-011 EPDK'nın Bağımsız Denetim Raporlarının Bildirimine İlişkin Duyurusu

Vezin Sirküler 2015-010 EPDK’nın Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Kararı

Vezin Sirküler 2015-009 Kesin Mizan Bildiriminde Bulunma Zorunluluğu Hakkında

Vezin Sirküler 2015-008 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Yapılan Değişiklikler

Vezin Sirküler 2015-007 2015/2 Sayılı Tahsilat İç Genelgesi

Vezin Sirküler 2015-006 Engelli Sigortalı Çalıştıranlara Yönelik Sigorta Primi Teşvikine İlişkin SGK Duyurusu

Vezin 2015-005 İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Vezin 2015-004 Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanma Zorunluluğu

Vezin 2015-003 KDV, Muhtasar ve Basit Usul Beyannamelerinde Yapılan Değişiklikler

Vezin 2015-002 KDV Oranlarında Değişiklik Yapılması

Vezin 2015-001 Bağımsız Denetime Tabi Olma Kriterleri