Serbest Bölgelerdeki Ücret Stopaj Teşviki Uygulamasında Değişiklik Yapıldı

6.2.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 3516 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Serbest Bölgeler Kanunu’nun geçici 3’üncü maddesinin 2/(b) bendinde uygulanmakta olan oranda değişiklik yapılmıştır.

Özel İletişim Vergisi Oranı %10’a Yükseldi.

30 Ocak 2021 tarihli ve 31380 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3469 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 39’uncu maddesinde yer alan Özel İletişim Vergisi Oranları artırıldı.

E-Defter Berat Dosyalarının Yüklenebilme Sürelerine İlişkin Duyuru

Gelir İdaresi Başkanlığı edefter.gov.tr adresinde yayınlanan duyuru ile geçici vergi dönemleri bazında berat yükleme tercihinde bulunmak isteyen mükelleflerin, 31.01.2021 tarihine kadar seçimlerini yapmalarının mümkün olduğu açıklanmıştır.

Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerindeki Uzaktan Çalışma Süresi 28.02.2021’e Uzatıldı

Covid-19 salgın riski nedeniyle Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri sınırları içinde yürütülen faaliyetlerin bu merkezler veya bölgeler dışından uzaktan çalışmayla yürütülmesine, işletmelerin bu kapsamda çalıştırdıkları personeli Bakanlığa bildirmeleri kaydıyla müsaade edilmiş, böylece merkezlerin ve bölgelerde yer alan işletmelerin 5746 sayılı ve 4691 sayılı Kanunlar kapsamındaki indirim, istisna, destek ve teşviklerden yararlanmaya devam etmelerine 28.02.2021 tarihine kadar imkân tanındı.

7256 Sayılı Yapılandırma Kanununa İlişkin Başvuru ve Ödeme Süreleri 1 Ay Uzatıldı

30.12.2020 tarihli ve 31350 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3343 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 3’üncü maddesi ile 4’üncü maddesinde (onüçüncü ve ondördüncü fıkraları hariç) yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerinin, anılan maddelerde belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmasına karar verilmiştir.

TCMB Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranını Artırdı

19.12.2020 tarihli ve 31339 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Tebliği uyarınca 19.12.2020 tarihinde yürürlüğe girmek üzere, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı ile avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı artırılmıştır.

İlk Ülke Bazlı Raporun BTRANS İle Gönderim Süresi Uzatıldı

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan 17.12.2020 tarihli ve 2 sayılı Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Sirküler ile 2019 hesap dönemi ile Ocak/2020'de biten özel hesap dönemine ilişkin ilk ülke bazlı raporun Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi Transfer Sistemi (BTRANS) aracılığıyla gönderilmesine ilişkin süre uzatılmıştır.

2020 Yılı Yeniden Değerleme Oranı %9,11 Olarak Tespit Edildi

28.11.2020 tarihli ve 31318 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 521 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2020 yılı için yeniden değerleme oranı %9,11 (dokuz virgül on bir) olarak tespit edilmiştir.

Döviz Cinsinden veya Dövize Endeksli Sözleşme Bedellerine İlişkin Duyuru

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 12.09.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 85 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar’da değişiklikler yapılarak Türkiye’de yerleşik kişilerin bazı istisnalar dışında birbirleriyle döviz cinsinden veya dövize endeksli bedeller içeren sözleşmeler yapmamaları hususunda ve mevcut sözleşmelerde yer alan bedellerin Türk lirasına çevrilmesi yönündeki düzenlemeler hakkında duyuru yayımlanmıştır.

2020 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Tespit Edilmiştir

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan 19.10.2020 tarihli ve KVK-55/2020-2/Yatırım İndirimi–41 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirkülerinde; 2020 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 5,29 olarak tespit edilmiştir.

Beyan, Bildirim ve Ödeme Ertelemeleri Tablosu

VERBİS'e Kayıt Süresinin Uzatılması Hakkında Duyuru

Bankalar Vasıtasıyla Yapılacak Vergi Tahsilatlarına İlişkin Duyuru

Değerli Konut Vergisinde Değer Tespitlerinin İlanı Başladı

7143 Sayılı Kanun Rehberi

2015 Yılı İş Kanunu İdari Para Cezaları

Bilanço Hesabı Esasına Göre Defter Tutma Hadleri (VUK Genel Tebliği Sıra No:442)

Amortisman Ayırmada Alt Sınır

Fatura Düzenleme Sınırı (V.U.K. MADDE:232)