2021 Yılı Mali Tatil Hatırlatmaları

Sirkülerimizin konusunu 2021 yılı mali tatil uygulamasına ilişkin hatırlatmalar oluşturmakta olup, uygulamanın vergi kanunlarına yönelik etkilerine ilişkin detaylı açıklamalarımıza aşağıdaki bölümlerde yer verilmiştir.

Bilindiği üzere, 5604 sayılı Kanunun 1’inci maddesinin 1’inci fıkrasında “Her yıl temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dâhil) mali tatil uygulanır. Haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde, mali tatil, temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlar.” hükmü yer almaktadır.

Bu kapsamda, anılan Kanun’un 1’inci maddesi gereğince 2021 yılı hesap dönemi içerisindeki mali tatil uygulaması 01.07.2021 tarihinde başlayacak ve 20.07.2021 günü sonuna kadar devam edecektir.

Mali tatil uygulamasına ilişkin açıklamalar; Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca yayınlanan “1 sıra No’lu Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğ” ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca yayımlanan “5604 Sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun’un 2’nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ”de yer almaktadır.

 1. MALİ TATİL NEDENİYLE UZAYAN SÜRELER

1 seri No’lu Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğ’e göre son günü mali tatile rastlayan aşağıdaki bazı süreler mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış (son gün: 27 Temmuz 2021 Salı) sayılacaktır.

 • Sirkülerimizin “Mali Tatil Nedeniyle Uzamayan Süreler” başlıklı 8’inci bölümünde yer verilen beyan ve bildirimler hariç olmak üzere; beyana dayalı tarhiyatta, kanuni süresinde verilmesi gereken vergi, resim ve harçlara ilişkin beyannamelerin verilme süreleri (Özel hesap dönemine tabi olup beyanname verme süresi mali tatil süresi içinde olan mükellefler de dahil olmak üzere)
 • İkmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatta, vadesi mali tatile rastlayan vergi, resim ve harçlar ile vergi cezaları ve gecikme faizlerinin ödeme süresi
 • İkmalen, re’sen veya idarece yapılmış olan tarhiyatlara karşı mükelleflerce tarh edilen vergilere ve/veya kesilen cezalara karşı uzlaşma talep etme veya cezada indirim hükümlerinden yararlanmak amacıyla vergi/ceza ihbarnamesinin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde başvuru yapılması gerekmekte olup, yapılacak süresinin son gününün mali tatile rastlaması halinde
 • Maliye Bakanlığınca veya vergi daireleri tarafından devamlı bilgi verme hükümleri kapsamında verilmesi gereken bilgilerin verilmesine ilişkin sürenin son günü mali tatile rastlaması halinde

  Öte yandan, mali tatil süresinin sonu beklenmeden beyannamelerin verilmesi, tarh edilen vergi ve kesilen cezalara karşı mali tatil süresi içinde de uzlaşma veya cezada indirim talebinde bulunabilmesi mümkündür.

2. MALİ TATİL NEDENİYLE İŞLEMEYEN SÜRELER

5604 sayılı Kanun’un 1’inci maddesinin 3 numaralı fıkrasında özellik arz eden bazı düzenlemeler tanımlanmış olup, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirli sürelerde yapılması gereken muhasebe kayıt süreleri, bildirim süreleri ve vergiyle ilgili işlemlere ilişkin dava açma süreleri mali tatil süresince işlemeyeceği hükme bağlanmıştır.

2.1. Muhasebe Kayıt Süreleri

Vergi Usul Kanunu’nun 219’uncu maddesinde muamelelerin defterlere kayıt zamanı belirlenmiş olup, kayıt sürelerinin mali tatile rastlaması halinde bu süreler mali tatil süresince işlememektedir.

Örneğin, Mükellef (A) 07.07.2021 tarihinde düzenlemiş olduğu faturayı yasal defterlere en geç 17.07.2021 tarihinde kaydetmek zorundadır. Ancak söz konusu tarih mali tatile rastladığından ilgili faturayı defterlere kaydetme süresi 30.07.2021 tarihinde sona erecektir.

2.2. Bildirim Süreleri

Vergi Usul Kanununun 153 ila 170’inci maddeleri arasında düzenlenmiş ve Kanunun 168’inci maddesinde yer alan “Bildirim Süreleri” mali tatil süresince işlemez.

Örneğin, Mükellef (B) 10.06.2021 tarihinde vergiye tabi olmayı gerektiren muamelelerini tamamen durdurmak suretiyle işi bırakması halinde, işi bırakma bildirimini işi bırakma tarihinden itibaren bir ay içerisinde bağlı olduğu vergi dairesine bildirmek zorundadır.  Ancak işi bırakma süresinin mali tatile rastlayan 10 günlük kısmı işlememiş sayılacak ve mali tatilin sona erdiği tarihten itibaren bildirimde bulunma süresi 10 gün uzamak suretiyle 30.07.2021 tarihinde sona erecektir.

2.3. Dava Açma Süreleri

İkmalen, re’sen veya idarece yapılmış olan tarhiyatlara karşı mükelleflerin dava açma süresi, tarhiyata ilişkin vergi/ceza ihbarnamesinin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün olup, dava açma süresinin mali tatile rastlaması halinde süre, mali tatil süresince işlemeyecektir.

Diğer taraftan, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 102’nci maddesi uyarınca her yıl 20 Temmuz-31 Ağustos arasında Adli Tatil olup, yeni adli yıl 1 Eylül’de başlamakta olup, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 8/3’üncü maddesine göre Bu Kanun’da yazılı sürelerin bitmesi çalışmaya ara verme zamanına rastlarsa bu süreler, ara vermenin sona erdiği günü izleyen tarihten itibaren 7 gün uzamış sayılmaktadır.

Dava açma süresinin mali tatil ve adli tatil nedeniyle uzadığı hüküm altına alınmış olmakla birlikte herhangi bir teknik sorunla karşılaşılmaması adına mükelleflerce dava açma hakkının mali tatil süresi içinde olsa dahi en kısa zamanda kullanılması tavsiye edilmektedir.

Ayrıca, mali tatil nedeniyle dava açma süresi uzamakta olup, vergi yargısına ilişkin istinaf, temyiz veya itiraz sürelerinin de uzayacağı yönünde bir hüküm bulunmamaktadır.

3. MALİ TATİL SÜRESİNCE DEFTER VE BELGELERİN İBRAZI, VERGİ İNCELEMESİNE BAŞLAMA

Mali tatil süresince (Mahkeme kararı veya Cumhuriyet Savcılıklarının talebi üzerine ya da Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre yapılan aramalı incelemeler hariç olmak üzere) mükellefin işyerinde incelemeye başlanılmayacak ve inceleme amacıyla defter ve belgelerin bu süre içinde ibrazı istenilmeyecektir.

Mali tatilden önce inceleme başlatılmış ise, mali tatil süresince incelemeye devam edilebilecek ancak mükelleften ek olarak defter, belge talep edilemeyecek ve mükellef veya vergi sorumlusu inceleme sonucunda yapılacak tespitlerin yer aldığı tutanağı imzalamaya davet edilemeyecektir.

4. MALİ TATİL SÜRESİNCE BİLGİ İSTEME VE TEBLİGAT İŞLEMLERİ

5604 sayılı Kanunun 1’inci maddesinin 5’inci fıkrasında, “Tatil süresince, vergi ve ceza ihbarnameleri ile mahsup taleplerine yönelik olanlar hariç, bilgi isteme talepleri mükelleflere, vergi ve ceza sorumlularına bildirilmez. Ancak tatil süresi içinde gerçekleşen tebligat işlemlerinde süre, malî tatilin son gününden itibaren işlemeye başlar.” hükmü yer almaktadır.

Söz konusu madde uyarınca örneğin 6 Temmuz 2021 tarihinde kendisine tebliğ edilen ceza ihbarnamesi sebebiyle, dava açma hakkından yararlanmak isteyen Mükellef C’nin, mali tatilden dolayı bu hakkı 20 Temmuz 2021 tarihinden itibaren işlemeye başlayacak ve 19 Ağustos 2021 tarihinde sona erecektir.

Ancak, Vergi dairesi tarafından vergi vb. borçlarına istinaden mahsuben katma değer vergisi iadesi talep etmiş mükellefler nezdinde bilgi/belge talep edilmesi durumunda mali tatil kapsamında süre uzaması olmayacaktır.

5. MALİ TATİLİN SONA ERDİĞİ GÜNÜ İZLEYEN BEŞ GÜN İÇİNDE BİTEN KANUNİ VE İDARİ SÜRELER

Mali tatilin sona erdiği günü izleyen beş gün içinde biten kanuni ve idari süreler, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günün mesai saati bitiminde sona ermektedir.

Buna göre, 2021 yılında mali tatilin sona erdiği günü izleyen beşinci gün (21 ila 25 Temmuz 2021 tarihleri arasında) biten kanuni ve idari süreler, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günün mesai saati bitimi olan 25 Temmuz 2021 gününün resmi tatil olması nedeniyle 26 Temmuz 2021 tarihinde sona ermektedir.

6. BEYANNAME VERME SÜRESİ MALİ TATİL NEDENİYLE UZAMIŞ OLAN VERGİLERDE ÖDEME SÜRESİ

Beyana dayanan ve beyanname verme süresi mali tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde ödeme süresi (aynı ay içerisinde kalmak kaydıyla), uzayan beyanname verme süresinin son gününü izleyen günün mesai saati bitimine kadar uzamaktadır.

Ancak, 115 No’lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri’yle; muhtasar ve prim hizmet beyannameleri, KDV beyannameleri ve damga vergisi beyannamesinin verilme süresi mali tatilin sona erdiği günü izleyen 5 günlük sürenin dışına çıkarıldığından, mali tatil uygulaması söz konusu beyannamelerin ödeme sürelerinde bir değişikliğe sebebiyet vermemektedir. Dolayısıyla belirtilen beyannameler üzerinde hesaplanan vergilerin, normal vade süresinde 26 Temmuz 2021 tarihi akşamına kadar (bu tarih dahil) ödenmesi gerekmektedir.

7. MALİ TATİL KAPSAMINDA OLMAYAN SÜRELER

01.07.2021-20.07.2021 tarihleri arasında;

 • Özel Tüketim Vergisi
 • Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi
 • Özel İletişim Vergisi
 • Şans Oyunları Vergisi
 • Gümrük İdareleri, İl Özel İdareleri ve Belediyeler Tarafından Tarh ve/veya Tahsil Edilen Vergi, Resim ve Harçlar

  ilişkin ödeme sürelerinin mali tatil kapsamında olmadığı 5604 sayılı Kanunun 1’inci maddesinin 7’nci fıkrasında açıklanmıştır.

8. MALİ TATİL NEDENİYLE UZAMAYAN SÜRELER

Aşağıda belirtilen sürelerin mali tatil nedeniyle uzaması söz konusu olmayacaktır

 • İcra yoluyla yapılan satışlarda katma değer vergisi uygulamasına yönelik (5) no.lu Katma Değer Vergisi Beyannamesinin verilme ve ödeme süresi
 • Noterler tarafından tahsil edilen damga vergisi ve harç bedellerinin anılan Kanun’un 119. maddesi uyarınca ilgili vergi dairesine bildirilmesine ilişkin olarak verilecek beyannameler ile süreksiz yükümlülük şeklinde değerlendirilen ve 492 sayılı Harçlar Kanunu’na göre verilen (1), (2) ve (4) no.lu Beyannamelerin verilme ve ödeme süreleri
 • Kaynak kullanımını destekleme fonu kesintilerine ilişkin olarak verilmesi gereken bildirimlerin verilme ve ödeme süreleri
 • Özel kanunlarında ödeme süreleri tespit edilmemiş amme alacaklarının ödeme sürelerinin, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tayin edilmesi ve tayin edilen sürelerin de mali tatile rastlaması halinde bu alacaklar için belirlenen ödeme süreleri

Saygılarımızla.

Vezin YMM/BD A.Ş.

 

Yukarıda yer verilen açıklamalar konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade sadece bilgilendirme ve yorum yapmak amacını taşır. Söz konusu bilgilerin kişisel veya ticari kararlarınızda dayanak gösterilerek işlem yapılması yerine, konu hakkında profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. “Vezin Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ve Vezin Bağımsız Denetim A.Ş.” (Vezin) işbu dokümanın içerdiği konular hakkında bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. “Vezin”, bu dokümanın içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü riskin tarafınıza ait olduğunu ve bu kullanımından kaynaklanan her türlü zarar ve sorumluluğun tamamen tarafınızca üstlenileceğini bildirmektedir.

 

İletişim:

Fatih TOSUN

Evren SÖNMEZ

Vergi Hizmetleri-Denetçi Yrd.

Ortak, Yeminli Mali Müşavir

E-posta

E-posta