Türkiye İle Kuveyt Arasında İmzalanan ÇVÖA'yı Tadil Eden Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun yayımlandı

Açıklamalar:

7320 sayılı Kanun ile Onaylanması Uygun Bulunan Türkiye İle Kuveyt Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasını Tadil Eden Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 03 Haziran 2021 tarihli Resmî Gazetede yayımlandı.

14 Eylül 2017 tarihinde Ankara’da imzalanan Protokolün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun yayımlanmakla birlikte, Protokol henüz yürürlüğe girmemiş olup yine Protokolün 8 inci maddesinde belirtildiği üzere her iki devletin kendi mevzuatlarındaki gerekliliklerin tamamlandığını diplomatik yollardan yazılı olarak birbirine bildirecek ve bahse konu bildirimlerden sonuncu bildirimin alındığı tarihte bu protokol yürürlüğe girecektir.

Türkiye-Kuveyt ÇVÖ Anlaşması’nı Değiştiren Protokol özet olarak aşağıdaki konularda mevcut anlaşmada değişiklikler getirmektedir.

  • Anlaşmanın başlık kısmında değişiklik yapılarak, tarafların ortak niyetlerinin, vergi kaçakçılığı veya vergiden kaçınma yoluyla vergilendirmeme ya da düşük vergilendirmeye yol açmadan çifte vergilendirmeyi önlemek olduğuna dair ifadeler Anlaşmaya eklenmiştir.
  • Anlaşmanın 4 üncü maddesinde değişiklik yapılarak, Kuveyt bakımından mukim olma şartları yeniden düzenlenmiştir.
  • Anlaşmanın 7 nci maddesinde değişiklik yapılarak, iş yerinin kazancı belirlenirken bazı giderlerin indirilmesine sınırlama getiren hüküm metinden çıkarılmıştır.
  • Anlaşmanın 10 uncu maddesinde değişiklik yapılarak, Türkiye’ye yönelik sermaye hareketlerini güçlendirmek maksadıyla, diğer akit devlet mukimine ödenen temettü üzerinden kaynak devlette yapılacak vergi tevkifat oranı %10’dan, temettü ödemelerinin gerçek lehtarının; diğer akit devletin hükümeti, diğer akit devlette o devletin kanunlarına göre kurulan kamu kuruluşları, diğer akit devlette kurulan ve tüm sermayesi tamamen diğer akit devlet veya kamu kuruluşlarınca sağlanan kuruluşlar olması durumunda %5’e düşürülmüştür. Böylece devlet sermayeleri şirketlere ilave bir avantaj sağlanmıştır.
  • Anlaşmanın 26 ncı maddesinde değişiklik yapılarak bilgi değişiminin uygulama alanı genişletilmekte, Anlaşmada kapsanmayan vergilerle ilgili bilgi değişimi yapılabilmesi imkânı sağlanarak vergi kaçakçılığı ile vergiden kaçınmanın önlenmesi ve zarar verici vergi rekabeti ile mücadele imkânı artırılmış olmıştır.
  • Mevcut Anlaşma hükümleri uyarınca Anlaşmaya aykırı uygulamaya maruz kaldığını düşünen bir âkit devlet mukiminin durumunu, mukimi olduğu veya vatandaşı olduğu âkit devletin yetkili makamına iletmesi gerekirken, Anlaşmanın 27 nci maddesinde değişiklik yapılarak, Anlaşma hükümlerine aykırı tesis edilen işlemlerle ilgili başvurunun diğer âkit devlet yetkili makamına da yapılabilmesini sağlayan bir çözüm yolu önerilmiştir. Ayrıca, Anlaşmaya aykırı olarak vergilendirildiklerini düşünen kişilerin müracaatları için üç yıllık bir süre kısıtı getirilmekte ve karşılıklı anlaşma ile varılan sonucun milli mevzuatta yer alan zamanaşımı süresine bakılmaksızın uygulanacağı kabul edilmektedir. Böylece, hatalı işlem ve yorumlardan kaynaklanan sorunların daha hızlı ve etkin bir şekilde çözülmesi amaçlanmıştır.
  • Anlaşmaya eklenen 29A maddesi ile “Menfaatlere Hak Kazanılması” başlığı ile, yapılan işlemin ya da düzenlemenin asıl amaçlarından birinin Anlaşmanın sağlayacağı menfaatlerden yararlanmak olduğu tespit edildiğinde kişinin bu menfaatlerden yararlandırılmamasına ilişkin düzenleme getirilmiştir.

Saygılarımızla.

Vezin YMM/BD A.Ş.

 

Sirkülerde bahsi geçen ÇVÖ Anlaşmasına ulaşmak için tıklayınız.

 

Yukarıda yer verilen açıklamalar konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade sadece bilgilendirme ve yorum yapmak amacını taşır. Söz konusu bilgilerin kişisel veya ticari kararlarınızda dayanak gösterilerek işlem yapılması yerine, konu hakkında profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. “Vezin Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ve Vezin Bağımsız Denetim A.Ş.” (Vezin) işbu dokümanın içerdiği konular hakkında bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. “Vezin”, bu dokümanın içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü riskin tarafınıza ait olduğunu ve bu kullanımından kaynaklanan her türlü zarar ve sorumluluğun tamamen tarafınızca üstlenileceğini bildirmektedir.