TCMB Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranını Artırdı

19.12.2020 tarihli ve 31339 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Tebliği uyarınca 19.12.2020 tarihinde yürürlüğe girmek üzere, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 15,75; avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 16,75 olarak tespit edilmiştir.

Buna göre, 19.12.2020 tarihinden itibaren Vergi Usul Kanunu kapsamında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak faiz oranı %16,75 olacaktır.

Bilindiği üzere, Vergi Usul Kanunu’nun 285’inci maddesine göre; vadesi gelmemiş alacak senetlerini değerleme gününün kıymetine irca eden mükellefler vadesi gelmemiş borç senetlerini de aynı işleme tabi tutmaya mecburdurlar.

Banka ve bankerler ile sigorta şirketleri alacak ve borçlarını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının resmi iskonto haddi ve muamelelerinde uyguladıkları faiz haddiyle değerleme gününün kıymetine irca etmek zorundadırlar.

Senede bağlı alacakların ve borçların değerleme günündeki kıymetlerine irca edilmesi sırasında senet üzerinde faiz nispetinin belli edilmediği hallerde T.C. Merkez Bankasının resmi iskonto hadlerinin uygulanması yasal bir zorunluluktur.

Ayrıca, 30.4.2013 tarihli ve 64 seri no’lu Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde; gerçek mahiyeti itibariyle çeklerin vergi uygulamaları bakımından vadeli olma hususiyeti kazandığı ve bu itibarla ileri düzenleme tarihli çeklerin değerleme gününde vadesi gelmemiş senede bağlı alacak ve borçlar için uygulanması öngörülen reeskont uygulamasından yararlanmasının mümkün olduğu açıklanmış olup, bu kapsamda alınan veya verilen vadeli çekler için de reeskont hesaplanması mümkündür.

Öte yandan 14.12.2014 tarihinden itibaren uygulanan reeskont oranlarını içeren “Avans Faiz Oranları Tablosu” aşağıda yer almaktadır.

Dönem

Avans (%)

19.12.2020 ve sonrası

16,75

13.06.2020 – 18.12.2020

10,00

21.12.2019 – 12.06.2020

13,75

11.10.2019 – 20.12.2019

18,25

29.06.2018 – 10.10.2019

19,50

31.12.2016 – 28.06.2018

9,75

14.12.2014 – 30.12.2016

10,50