Kar Payı Dağıtımının Sınırlandırılması Uygulaması Yıl Sonuna Kadar Uzatıldı

Tarih  : 18.09.2020

Sayı   : 2020/79


Açıklamalar:

Bilindiği üzere, 17 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7244 sayılı Kanun’un 12’nci maddesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa 30.9.2020 tarihine kadar kar dağıtım sınırlamasına ilişkin Geçici 13’üncü madde eklenmiş ve 17 Mayıs 2020 tarihli ve 31130 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Geçici 13’üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” ile anılan düzenlemenin ayrıntıları açıklanmıştı.

18 Eylül 2020 tarihli ve 31248 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2948 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kar dağıtım kısıtlamasının süresi 3 ay uzatılmıştır. Anılan Karar sonrasında kar dağıtım kısıtlamasının uygulama süresi 30.09.2020 tarihinden 31.12.2020 tarihine uzatılmıştır.

Kar dağıtımı sınırlamasına ilişkin olarak 6102 sayılı TTK’ya eklenen Geçici 13’üncü madde ile aşağıdaki düzenleme yapılmıştı.

“(1) Sermaye şirketlerinde, 30.9.2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde yirmi beşine kadarının dağıtımına karar verilebilir, geçmiş yıl kârları ve serbest yedek akçeler dağıtıma konu edilemez, genel kurulca yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilemez. Devlet, il özel idaresi, belediye, köy ile diğer kamu tüzel kişilerinin ve sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait fonların, doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip olduğu şirketler hakkında bu fıkra hükmü uygulanmaz. Bu fıkrada belirtilen süreyi üç ay uzatmaya ve kısaltmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.

(2) Genel kurulca 2019 yılı hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtımı kararı alınmış ancak henüz pay sahiplerine ödeme yapılmamışsa veya kısmi ödeme yapılmışsa, 2019 yılı net dönem kârının yüzde yirmi beşini aşan kısma ilişkin ödemeler birinci fıkrada belirtilen sürenin sonuna kadar ertelenir…

(3) Bu maddenin kapsamına giren sermaye şirketlerine ilişkin istisnalar ile uygulamaya dair usul ve esasları belirlemeye, Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşünü almak suretiyle Ticaret Bakanlığı yetkilidir.”

 

Saygılarımızla.

Vezin YMM/BD A.Ş.

 

 

Sirkülerde bahsi geçen 2948 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ulaşmak için tıklayınız.