SİRKÜLER

Vezin Sirküler 2017 - 020 - Katma Değer Vergisi Tebliğ Değişiklikleri ve İlaveleri

Vezin Sirküler 2017-020

Sirkülerimizin konusunu “Katma Değer Vergisi Tebliğ Değişiklikleri ve İlaveleri oluşturmaktadır.

KAPSAM :

12 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’i kapsamaktadır.

ÖZET :

·         İstisnadan yararlanacak olan alıcılar; Çalışma veya oturma izni alarak altı aydan daha fazla yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişiler ve Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de olmayan ve bir iş yeri ya da daimi temsilci vasıtasıyla Türkiye’de kazanç elde etmeyen kurumlar’dır.

 

·         İstisna uygulamasında; Satış bedelinin “en az %50”si fatura düzenlenme tarihinden önce, Kalan kısmı da “en geç bir yıl” içerisinde, döviz olarak Türkiye’ye getirilmek suretiyle satıcıya ödenmelidir.

 

Konuya ilişkin açıklamalara sirkülerimizde yer verilmektedir.

 

Ülkemize döviz girişinin arttırılması ve inşaat sektörünün teşvik edilmesi amacıyla inşa edilen işyeri ve konutların, belirli şartlar dahilinde çalışma ve oturma izni alarak altı aydan daha fazla yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları ve Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişiler ile kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayanlara ilk satışı (1/4/2017 tarihinden itibaren) katma değer vergisinden istisna düzenlemesi yapılmıştı.

İstisna uygulamasının usul ve esasları hakkında düzenlemelere ilişkin KDV Genel Uygulama Tebliğinde değişiklik yapan 12 seri numaralı Genel Tebliğinde;

İSTİSNA KAPSAMI

3065 sayılı Kanunun (13/i) maddesinde düzenlenen istisnanın kapsamına;
ü  Konut veya iş yeri olarak inşa edilen binalar ( yapı ruhsatında konut, dükkan, ofis, büro, rezidans, apart daire, devre mülk ve benzeri olarak tanımlanan konut veya iş yerleri) girmektedir.
ü  İstisna kapsamında teslime konu edilecek konut veya iş yeri olarak inşa edilen binanın;

·         Yapı ruhsatının bulunması

·         Alıcıların kullanımına hazır vaziyette fiilen teslim edilmesi,

 Şartı bulunmaktadır. (Kat irtifakı kurulabilen konut  veya  iş  yerlerinde  ayrıca  kat irtifakının kurulmuş olması da şart koşulmaktadır)
ü  İstisna uygulamasında, kat mülkiyeti kurulan konut veya iş yerlerinin tesliminde fiili teslimin tevsiki aranılmayacaktır.

             İSTİSNA UYGULAMASINDA KONUT VEYA İŞ YERİNİN İLK TESLİMİ NE DEMEKTİR?

1/4/2017 tarihinden itibaren uygulanacak istisna uygulamasında ilk teslim;

 “konut veya iş yerini “inşa eden” mükellefin yapacağı ilk teslimi

ifade etmektedir.

ü  Konut veya iş yerinin inşa edenlerden satın alınarak bir başkasına satılması halinde yapılan konut veya iş yeri teslimi,

ü  Arsaya karşılık olarak arsa sahibine verilen konut veya iş yerinin arsa sahibi tarafından teslimi, (KDV Kanunun 2 nci maddesinin 5 numaralı bent hükmü uyarınca trampa, iki ayrı teslim hükmündedir.)

ilk teslim kapsamında değerlendirilmez.

İSTİSNADAN YARARLANACAK ALICILAR

·         Çalışma veya oturma izni alarak altı aydan daha fazla yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları (resmi daire ve müesseselere veya merkezi Türkiye'de bulunan teşekkül ve teşebbüslere bağlı olup adı geçen daire, müessese, teşekkül ve teşebbüslerin işleri dolayısıyla yabancı memleketlerde oturan Türk vatandaşları hariç),

·         Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişiler,

·         Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de olmayan ve bir iş yeri ya da daimi temsilci vasıtasıyla Türkiye’de kazanç elde etmeyen kurumlar,

İstisna uygulamasından yararlanacak alıcılar olarak belirlenmiştir.

ü  Şartları taşıyan alıcıların, istisna kapsamında “birden fazla konut veya iş yeri alabilmesi” mümkündür.

Türk Vatandaşları Hangi Şartları Sağlamalı ve Hangi Belgeleri İbraz Etmelidir?

 

Türk vatandaşları,

 

·         İstisna kapsamında teslimin yapılacağı tarih itibariyle geçerli olan yurt dışında çalışma veya oturma iznine sahip olması,

·         Çalışma veya oturma iznini, istisna kapsamında teslimin yapılacağı tarihten en az altı ay önce almış olması,

·         Çalışma veya oturma izninin alındığı tarih ile istisna kapsamında teslimin yapılacağı tarih arasında en az altı ay yurt dışında bulunması,

 

şartlarını birlikte sağlamalıdır.

İstisna kapsamında teslimde bulunacak mükellefler teslim öncesinde; istisnayı tevsike ilişkin olarak alıcı Türk vatandaşından,

·         İkamet ettiği ülke resmi makamlarından alınmış ikamet tezkeresi veya bu mahiyette bir belge veya ilgili ülke resmi makamlarından alınmış çalışma izninin bulunduğuna ilişkin belge,

·         Çalışma veya oturma izninin alındığı tarihten itibaren en az altı ay yurt dışında bulunduğunu

·    Gelir Vergisi Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının 2 numaralı bendi kapsamında olmadığını

               gösteren ilgili ülkede bulunan Türk elçilik veya konsoloslukları  tarafından verilen belge

almalı ve düzenleyecekleri belge ile birlikte muhafaza etmelidirler.

Yabancı Uyruklu Gerçek Kişiler Hangi Şartları Sağlamalı ve Hangi Belgeleri İbraz Etmelidir?

               5901 sayılı Kanunun (3/1-d) maddesi ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 4 ve 5 inci maddelerindeki hükümler çerçevesinde istisna uygulamasındaki yabancı gerçek kişiler

“Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan ve 193 sayılı Kanuna göre Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişiler”

               Olarak belirlenmektedir.

               Diğer taraftan kendilerine mavi kart verilen ve Türkiye’de yerleşmiş olmayan gerçek kişiler de (5901 sayılı Kanun 28 inci maddesi) istisna kapsamından faydalanabilecekler.

               İstisna kapsamında teslimde bulunacak mükellef teslim öncesinde istisnayı tevsike ilişkin olarak alıcı yabancı gerçek kişiden,

·         Uyruğunda bulunduğu ülke tarafından verilmiş pasaportun fotokopisini (çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden kişilerde mavi kartın fotokopisini),

·        Yabancı uyruklu gerçek kişinin Türkiye’de yerleşmiş olmadığına dair konut veya iş yerinin bulunduğu yer vergi dairesinden alınacak belgeyi

 

almalı ve düzenleyecekleri belge ile birlikte muhafaza etmelidirler.

İstisna Kapsamında Tüzel Kişiler Hangi Şartları Sağlamalı ve Hangi Belgeleri İbraz Etmelidir?

                    Kurumlar Vergisi düzenlemesi esas alınmak suretiyle,

               “Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de olmayan ve bir iş yeri ya da daimi temsilci vasıtasıyla Türkiye’de kazanç elde etmeyen kurumlar”

               istisna kapsamındaki yabancı kurumlar olarak belirlenmektedir.

               İstisna kapsamında teslimde bulunacak mükellef teslim öncesinde istisnayı tevsike ilişkin olarak alıcı yabancı tüzel kişilik temsilcisinden,

·         Kuruluş ve faaliyetin devam ettiğine dair kurumun kanuni merkezinin bulunduğu ülke resmi makamlarından alınmış belgeyi,

·         Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de olmadığına ve bir iş yeri ya da daimi temsilci vasıtasıyla Türkiye’de kazanç elde etmediğine dair konut veya iş yerinin bulunduğu yer vergi dairesinden alınacak belgeyi

almalı ve düzenleyecekleri belge ile birlikte muhafaza etmelidirler.

 

Bedelin Döviz Olarak Türkiye’ye Getirilme Zamanı ve Tevsiki Nasıl Olacak?

               İstisna uygulamasında;

ü  Satış bedelinin “en az %50”si fatura düzenlenme tarihinden önce,

ü  Kalan kısmı da “en geç bir yıl” içerisinde,

döviz olarak Türkiye’ye getirilmek suretiyle satıcıya ödenmelidir.

 

Yurt dışında bulunan dövizin;

·          Türkiye’deki bir bankaya transfer edilmek suretiyle getirilmesi durumunda, “banka dekontuyla”,

·      Türkiye’ye alıcı tarafından fiziki olarak getirilmesi durumunda, “gümrük idaresinden alınan belgelerle”,

Tevsik edilecektir.

 

Türkiye’ye fiziken getirilmesi veya alıcının Türkiye’de bulunan hesabına yurt dışından transfer edilmesi durumunda, söz konusu bedelin satıcıya banka aracılığıyla ödenmesi ve bu ödemenin banka dekontuyla tevsik edilmesi gerekmektedir.

 

ü  6824 sayılı Kanunun yayımlandığı 8/3/2017 tarihinden önce getirilen dövizler, istisna kapsamında Türkiye’ye getirilen döviz olarak değerlendirilmeyecektir. Ancak, belirli konut veya iş yeri almak amacıyla bu tarihten önce getirilen ve satıcıya ödenen dövizler, tevsik edilmek şartıyla istisna kapsamında teslime konu edilen konut veya iş yerlerine ilişkin Türkiye’ye getirilen döviz olarak kabul edilecek.

 

ü  KDV iadesi, “bedelin tamamının Türkiye’ye getirilerek satıcıya ödenmesinden sonra” yapılır.

İSTİSNANIN BEYANI ve İADE

               İstisna kapsamındaki teslimler, konut veya iş yeri tesliminin yapıldığı vergilendirme dönemine ait KDV beyannamesinin “İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” kulakçığında “Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler” tablosunda; 328 kod numaralı “Konut veya İş Yeri Teslimleri”  satırı aracılığıyla beyan edilir.

               Satıcılar, her bir vergilendirme dönemi içinde gerçekleştirilen bu kapsamdaki satışlarını KDV beyannamesi ekinde yer alan form (EK:24) ile bildirir.

 

               Tebliğde istenilen belgelerin ibraz edilmiş olması halinde istisna uygulamasından kaynaklı;

·         “mahsuben iade talepleri” ve “5.000 TL’yi aşmayan nakden iade talepleri”, miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranılmaksızın,

·         Nakden iade talep edilen tutarın 5.000 TL’yi aşması halinde aşan kısmın iadesi, teminat, vergi inceleme raporu veya YMM raporu ile,

               yerine getirilir.

KDV 29/2.NCİ MADDE KAPSAMINDAKİ “TRAKTÖR, TARIM MAKİNELERİ VE İŞ MAKİNALARI”NIN TESLİMLERİNDEN DOĞAN KDV İADELERİNDE YIL İÇERİSİNDE NAKDEN İADE

               3065 sayılı Kanunun 29 /2 maddesindeki yetki kullanılarak, indirimli orana tabi traktör, tarım makineleri ve iş makinalarının teslimlerinden doğan KDV iadelerinin, yılı içinde vergilendirme dönemleri itibariyle talep edilmesi kaydıyla nakden yapılması 

                “indirimli  orana  tabi  konut  ile  2007/13033  sayılı  Bakanlar   Kurulu Kararı eki (II) sayılı listenin (B) bölümünün 28 ve 29 uncu sırası kapsamındaki malların teslimlerinden” ibaresi değişikliği KDV Genel Uygulama Tebliğinin (III/B-3) bölümünün üçüncü paragrafı ile (III/B-3.2.5) bölümlerinde yapılmak suretiyle sağlanmıştır.