SİRKÜLER

Vezin Sirküler 2017-017- Bazı Kağıtlara İlişkin Damga Vergisi Oranları ve Harçlar Kanununa Bağlı (4) Sayılı Tarifedeki Değişiklikler

Vezin Sirküler 2017-017

Sirkülerimizin konusunu “2017/9973 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı” oluşturmaktadır.

KAPSAM :

15/3/2017 tarihli ve 30008 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 2017/9973 sayılı 488 Sayılı Damga Vergisi Kanununa Ekli (1) Sayılı Tabloda Yer Alan Bazı Kağıtlara İlişkin Damga Vergisi Oranları ve 492 Sayılı Harçlar Kanununa Bağlı (4) Sayılı Tarifede Yer Alan Bazı İşlemler Üzerinden Alınan Harçlar ile Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Hakkında Karar’ı kapsamaktadır.

 

ÖZET :

*Kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri, inşaat tahhüt sözleşmeleri, danışmanlık hizmet sözleşmeleri ve yapı denetimi hizmet sözleşmeleri için damga vergisi oranı ''0'' (Sıfır) olarak belirlenmiştir.

*Tapu işlemleri üzerinden “binde 20” nispetinde alınan tapu harcı, konut ve işyerlerinde (kat irtifakı tesis edilmiş olanlar dahil) “binde 15” olarak yeniden belirlenmiştir. 

*Bankalar ve finansman şirketleri dışında, Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları Türk Lirası kredilerde (fıduciary işlemler hariç) KKDF kesintisi oranı; ortalama vadesi 1 yıla kadar olanlarda %1, 1 yıl ve üzeri olanlarda %0 olarak uygulanacaktır.

  

Konuya ilişkin açıklamalara sirkülerimizde yer verilmektedir.

1) İnşaat sektörüne ilişkin farklı sözleşme türlerinde damga vergi oranları sıfırlanmıştır.

6824 sayılı Kanun’un 5 inci maddesi ile Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tablonun "I. Akitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün "A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:" başlıklı fıkrasına (13) numaralı bentten sonra gelmek üzere aşağıdaki (14), (15), (16) ve (17) numaralı bentler eklenmiş ve bu konu 2017/16 No.lu Sirkülerimizde irdelenmişti.

2017/9973 Sayılı Karar ile bu bentlerde yer alan kâğıtlar için damga vergisi oranı “0” (Sıfır) olarak belirlenmiştir.

Sözleşme türü

Oran

Yeni Oran

"14. Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri

(Binde 9,48)

0

15. Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri kapsamında yapı müteahhitleri ile alt yükleniciler arasında düzenlenen inşaat taahhüt sözleşmeleri

(Binde 9,48)

0

16. Kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat işlerine ilişkin danışmanlık hizmet sözleşmeleri

(Binde 9,48)

0

17. Yapı denetimi hizmet sözleşmeleri

(Binde 9,48)

0

2) Bazı gayrimenkullerin tapuda satış yoluyla devri işlemine ilişkin tapu harcı oranı indirilmiştir.

6824 sayılı Kanunun 6 nci maddesiyle, 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (4) sayılı tarifenin "1-Tapu işlemleri" başlıklı bölümünün (20) numaralı fıkrasının (a) bendinde düzenlenen gayrimenkullerin tapuda satış yoluyla devri işlemine ilişkin tapu harcı oranını;  

 

ü  Gayrimenkullerin türleri,

ü  Sınıfları,

ü  Büyüklükleri,

ü  Bulunduğu yer ve

ü  Vergi değerleri itibarıyla veya

ü  Gayrimenkullerin asli edim kapsamında gayrimenkul sertifikası karşılığı edinilip edinilmediğine  

göre farklılaştırmaya Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştı ve bu konu 2017/16 No.lu Sirkülerimizde irdelenmişti.

 

2017/9973 Sayılı Karar ile bu yetki kullanılmak suretiyle, 492 sayılı Kanuna bağlı (4) sayılı tarifenin “I-Tapu İşlemleri” başlıklı bölümünün 20/a fıkrası;

20/a )Gayrimenkullerin ivaz karşılığında veya ölünceye kadar bakma akdine dayanarak yahut trampa hükümlerine göre devir ve iktisabında gayrimenkulün beyan edilen devir ve iktisap bedelinden az olmamak üzere emlak vergisi değeri üzerinden (cebrî icra ve şüyuun izalesi hallerinde satış bedeli, istimlaklerde takdir edilen bedel üzerinden) devir eden ve devir alan için ayrı ayrı,

Hükmü içeriğinde sayılan tapu işlemleri üzerinden “binde 20” nispetinde alınan tapu harcı, konut ve işyerlerinde (kat irtifakı tesis edilmiş olanlar dahil) “binde 15” olarak yeniden belirlendi.

3) Yurt dışından sağlanan Türk Lirası kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) kesintisi oranı düşürülmüştür.

Bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları Türk Lirası kredilerde (fıduciary işlemler hariç) KKDF kesinti oranı, vadesine bakılmaksızın tahakkuk ettirilen faiz tutarı üzerinden  %3 olarak uygulanmaktaydı.

2017/9973 Sayılı Karar ile bankalar ve finansman şirketleri dışında, Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları Türk Lirası kredilerde (fıduciary işlemler hariç) KKDF kesintisi oranı;

Ortalama vadesi;

·         1 yıla kadar olanlarda %1 (yüzde bir),

·         1 yıl ve üzeri olanlarda %0 (yüzde sıfır)

olarak uygulanacaktır.