SİRKÜLER

Vezin Sirküler 2017- 014 - Serbest Bölgeler Kanunu ile Emlak Vergisi Kanunu'nda Yapılan Değişiklik Hakkında

Vezin Sirküler 2017- 014

Sirkülerimizin konusunu “Serbest Bölgeler Kanunu ile Emlak Vergisi Kanunu'nda Yapılan Değişiklikler” oluşturmaktadır.

KAPSAM :

24 Şubat 2017 tarihli ve 29989 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6772 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 6/6/1985 tarihli ve 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu ile diğer bazı Kanunlarda değişiklik yapılmıştır.

ÖZET :

·            Serbest Bölgeler için ‘’Acele Kamulaştırma’’ usulünün uygulanması

·         Kazançları gelir veya kurumlar vergisinden istisna tutulan kullanıcılar ve işleticiler, yatırım ve üretim safhalarında Bakanlar Kurulunca belirlenecek vergi dışı teşviklerden yararlandırılacaktır.

·         Serbest bölgelerdeki binalar, inşalarının sona erdiği tarihi takip eden bütçe yılından itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisi geçici muafiyetinden yararlandırılacaktır.

·         Bakım, onarım, montaj, demontaj, elleçleme, ayrıştırma, ambalajlama, etiketleme, test etme, depolama hizmetleri istisna kapsamına alınmıştır.

·         Yurt dışında Bakanlar Kurulunca belirlenecek ülkelerde serbest bölgeler kurulabilecektir. Buralarda yatırım yapacak şirketlere devlet yardımı verilecektir.

·         Özel hesap ücreti oranları Bakanlar Kurulu Kararı ile indirilebilecektir.

 

Konuya ilişkin açıklamalara sirkülerimizde yer verilmektedir.

1- Serbest Bölgeler İçin Acele Kamulaştırma Usulü Uygulanabilmesi

Bu Kanunun 1 inci maddesi ile 3218 No.lu Serbest Bölgeler Kanunu’nun “Bölgenin düzenlenme esasları:” başlıklı 5 inci maddesinde yapılan düzenlemeyle, serbest bölge ilan edilen yerlerde yapılacak kamulaştırmalarda “acele kamulaştırma” usulünün kullanılabilmesine imkan sağlanmış; ayrıca kamulaştırma bedeli ve bu esnada ortaya çıkan masrafların, serbest bölgeyi kurup işletmeye talip işletici şirketlerce karşılanabilmesi mümkün hale getirilmiştir.

2- Muafiyet ve Teşvikler

3218 No.lu Serbest Bölgeler Kanunu’nun geçici 3 üncü maddesi ile verilen teşviklerden yalnızca imalatçı firmalar yararlanmakta ve serbest bölgedeki imalatçı olmayan firmalar ve işletici şirketler diğer mevzuatla sağlanan vergi teşviklerinden yararlandırılamamaktadır. Serbest Bölgeler Kanunu’nun “Muafiyet ve teşvikler” başlıklı 6 ncı maddesinde yapılan düzenlemeyle, geçici 3 üncü maddede yer alan teşviklerden yararlanan kullanıcılar ile diğer kullanıcılar ayrılmakta; serbest bölge teşviklerinden yararlanan kullanıcıların Bakanlar Kurulunca belirlenen vergi dışı teşviklerden yararlandırılması biçimindeki mevcut düzenlemeye devam edilmesi düzenlenmekte; serbest bölge teşviklerinden yararlanmayan kullanıcılar ile işletici şirketlerin, 3218 sayılı Kanun kapsamında yararlanılmayan vergi ve vergi dışı teşviklerden yararlanmaları sağlanmaktadır.

3- Serbest Bölgelerdeki Binalar, İnşalarının Sona Erdiği Tarihi Takip Eden Bütçe Yılından İtibaren 5 Yıl Süre İle Emlak Vergisi Geçici Muafiyetinden Yararlandırılacaktır

Kanunun 10 uncu maddesi ile Emlak Vergisi Kanunu’nun Geçici Muaflıklar başlıklı 5 inci maddesinin (f) fıkrasına “Organize sanayi bölgeleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “, serbest bölgeler” ibaresi eklenmiştir.

Buna göre, serbest bölgelerdeki binalar, inşalarının sona erdiği tarihi takip eden bütçe yılından itibaren 5 yıl süre ile geçici muafiyetten faydalandırılacaktır.

4- İstisna Kapsamının Genişletilmesi

Kanunun 7 nci maddesiyle, 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’nun geçici 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin ilk cümlesine eklenen ibra ile serbest bölgelerde, bakım, onarım, montaj, demontaj, elleçleme, ayrıştırma, ambalajlama, etiketleme, test etme, depolama hizmeti alanlarında faaliyette bulunan ve hizmetin tamamını Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilerle, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara veren hizmet işletmelerinin, söz konusu hizmetlere konu malların serbest bölgelerden Türkiye’ye herhangi bir şekilde girişi olmaksızın yabancı bir ülkeye gönderilmesi şartıyla bu hizmetlerden elde ettikleri kazançları gelir ve kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.

5- Yurt dışında Bakanlar Kurulunca belirlenecek ülkelerde serbest bölgeler kurulabilecektir. Buralarda yatırım yapacak şirketlere devlet yardımı verilmesi

Kanunun 6 ncı maddesiyle, 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’na eklenen “Yurt dışında bölgeler kurulması” başlıklı EK MADDE 2 ile Bakanlar Kuruluna;

-Yurt dışında serbest bölge, özel bölge, dış ticaret merkezi ve lojistik merkezi kurulmasına,

-Söz konusu bölgelerin işletilmesi amacıyla bir şirketin görevlendirilmesine,

-Yurt dışında kurulan bölgelere Türkiye’de yerleşik şirketlerce yapılacak yatırımlara yönelik devlet yardımlarını belirlemeye

yönelik yetki verilmiştir. 

 

6- Özel hesap ücreti oranlarının Bakanlar Kurulu Kararı ile indirilebilmesi

Kanunun 3 üncü maddesi ile 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’nun “Serbest bölgelerin gelir ve harcamaları” başlıklı 7 nci maddesinde yapılan değişiklikle bölge içi satışlarda özel hesap ücreti tahsilatı konusu netleştirilmiş; ayrıca özel hesap ücreti oranlarının bölge, sektör, faaliyet alanı veya yatırım türü itibarıyla Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenebilmesine yönelik düzenleme yapılmıştır.

Buna göre;

-Ücrete tabi olarak yurt dışından getirilen mallar ile imalatçı kullanıcılar tarafından üretilen malların, bölge içinde satılması ve sonrasında Türkiye’ye çıkarılması hallerinde Yurt dışından bölgeye getirilen malların CIF değeri üzerinden binde 1 ve bölgeden Türkiye’ye çıkarılan malların FOB değeri üzerinden binde 9 oranında, peşin olarak ücret alınacaktır.

 

-Bakanlar Kurulu; stratejik, büyük ölçekli veya öncelikli yatırımlar ile konusu, sektörü ve niteliği itibarıyla proje bazında desteklenmesine karar verilen yatırımlara yönelik olarak bu maddede yer alan oranları bölge, sektör, faaliyet alanı veya yatırım türü itibarıyla sıfıra kadar indirmeye, farklılaştırmaya veya kanuni seviyesine kadar artırmaya yetkilidir. 

 

Söz konusu Kanun’un tam metnine ekten ulaşabilirsiniz.