SİRKÜLER

Vezin Sirküler 2017-013 KDV Tebliğ Değişiklikleri ve İlaveleri

  Vezin Sirküler 2017-013

Sirkülerimizin konusunu “Katma Değer Vergisi Tebliğ Değişiklikleri ve İlaveleri” oluşturmaktadır.

KAPSAM :

15 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 11 Seri No'lu KDV Genel Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile; yürürlükte olan KDV Genel Uygulama Tebliği'nin bazı bölümleri değiştirilmiş ve bazı bölümlerine ise ilaveler gerçekleştirilmiştir.

 

ÖZET :

Katma Değer Vergisi Uygulama Genel Tebliğ Değişiklikleri-İlaveleri

11 Seri No'lu KDV Genel Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile; yürürlükte olan KDV Genel Uygulama Tebliği'nde değişiklik yapılan ve ilave olunan hususlardan bazıları ana başlıklar halinde verilmiştir.

Tebliğ ile yapılan düzenlemeler konusal olarak başlıklandırılmak suretiyle işlenmiş olup özetle şöyledir: 

A-     Kısmi tevkifat alanındaki düzenlemeler

B-    Roaming hizmetine kdv istisnası uygulamasında tevsik düzenlemesi

C-     İhraç kayıtlı teslimde imalatçı aleyhine matrahta değişiklik (kur farkı) uygulamasına ilişkin düzenlemesi

D-   Diib (dahilde işleme izin belgesi) sahibi mükelleflerin ürettiği malların diib sahibi başka bir mükellefe ve ihracatçıya tesliminde uygulamaya ilişkin tebliğ düzenlemeleri

E-  Serbest bölgelere veya serbest bölgelerden ihraç amaçlı yapılan yük taşıma işlerinin kdv’den istisna uygulamasına ilişkin tebliğ düzenlemesi

F-  İndirimli orana tabi mal ve hizmetlerde kdv oranı, yükelnilen kdv ve iade uygulamasına ilişkin tebliğ düzenlemeleri

G-     Kdv’nin indirim zamanına ilişkin tebliğ düzenlemeleri

H-     Kdv iade uygulamalarında ortak hususlara ilişkin tebliğ düzenlemeleri

Konuya ilişkin açıklamalara sirkülerimizde yer verilmektedir.

A- KISMİ TEVKİFAT ALANINDAKİ DÜZENLEMELER :

1.Kısmi Tevkifat Yapacakların Kapsamına İlişkin (Madde 1)

KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.1.) Kısmi Tevkifatın Mahiyeti ve Tevkifat Uygulayacak Alıcılar başlıklı bölümünde yaılan değişiklikle, tevkifat uygulayacak alıcılar arasına “Büyükşehir belediyelerinin su ve kanalizasyon idareleri” eklenmek suretiyle tevkifat uygulamasında kapsam genişletilmiştir.

2. İşgücü Temin Hizmetinin Kapsamında Tevkifat Uygulamama Belirlemesi (Madde 2)

Maliye Bakanlığı kısmi tevkifat kapsamındaki işlemleri belirleme yetkisini kullanmak suretiyle KDV Genel Uygulama Tebliğinin  tevkifat uygulanacak hizmetlerin belirtildiği I/C-2.1.3.2.5. İşgücü Temin Hizmetleri, 2- Kapsam başlıklı bölümüne yapılan paragraf eklemesiyle;

İnsan veya hayvan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerini ifa edenlere, à hekimler vasıtasıyla verilen hizmetler için “işgücü temin hizmeti kapsamında” tevkifat uygulanmaması ,

belirlemesi yapmıştır.

 3 Fazla Veya Yersiz Tevkif Edilen Verginin İadesi (Madde 3)

KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.4.3.) Fazla ve Yersiz Tevkif Edilen Vergilerin İadesi başlıklı bölümüne yapılan paragraf eklemesiyle;

Fazla veya yersiz tevkif edilen KDV’nin alıcı tarafından beyan edilip ödenmiş olması halinde, alıcı ve satıcının yazılı talebi üzerine, alıcıya fazla veya yersiz ödenen KDV’nin iade edilmemesi kaydıyla,  fazla veya yersiz tevkif edilen vergiye istinaden  satıcının yapmış olduğu beyanda ve beyana istinaden kısmi tevkifat uygulamasından kaynaklanan iadeye ilişkin herhangi bir düzeltme yapılmayacak.

Satıcıya KDV iadesi yapılmadan önce, fazla ve yersiz vergi tevkif edildiğinin anlaşılması halinde, satıcıya fazla veya yersiz tevkifata ilişkin KDV iadesi yapılmayacak ve işlemlerin tevkifat uygulanmadan önceki hale döndürülmesi gerekecek.

Denilmek suretiyle uygulamada yaşanan sorunların giderilmesi sağlanmıştır.

4. Tevkifat Uygulanan Bazı Hizmetler İle İlgili 5.000 TL Ve Üzerindeki Mahsuben KDV İade Talepleri Uygulaması (Madde 4)

KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.5.2) İade Uygulaması, 2.1.5.2.1. Mahsuben İade Talepleri başlıklı bölümünün;
Sekizinci paragrafında yapılan değişiklik uyarınca, kısmi tevkifat uygulanan;

Temizlik, bahçe ve çevre bakım hizmetleri,

Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri,

Her türlü yemek servisi ve organizasyon hizmetleri,

Etüt, plan-proje, danışmanlık, denetim ve benzeri hizmetleri,

Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri ile fason ayakkabı ve çanta dikim işleri ve fason işlerle ilgili aracılık hizmetleri,

Yapı denetim hizmeti,

Servis taşımacılığı hizmeti,

Her türlü baskı ve basım hizmeti,

İşgücü temin hizmeti,

Turistik mağazalara verilen müşteri bulma/götürme hizmeti  

ile ilgili 5.000.-TL ve üzerindeki mahsuben KDV iade taleplerinde  teminat uygulaması kaldırılmış ve sadece vergi inceleme raporu ile yerine getirilebilmesi esasına geçilmiştir.

Onuncu paragrafında yapılan değişiklik uyarınca, kısmi tevkifat uygulanan;

-Yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetleri,

-Spor kulüplerinin yayın, isim hakkı ve reklâm gelirlerine konu işlemleri,

-Tebliğin (I/C-2.1.3.2.13.) bölümü kapsamındaki hizmetler

ile ilgili 5.000.- TL ve üzerindeki mahsuben KDV iade taleplerinde iadenin YMM raporu ile talep edilmesi ve bu iadenin 5.000.- TL’yi aşan kısmı için teminat verilmesi halinde, teminata mukabil iadenin yapılması ve teminatın çözülmesi işleminin (düzenleme öncesi  Vergi İnceleme Raporu) YMM raporu sonucuna göre yapılacağı esası belirlenmiştir.

B- ROAMİNG HİZMETİNE KDV İSTİSNASI UYGULAMASINDA TEVSİK DÜZENLEMESİ:

1.Roaming Hizmetine KDV İstisnasının Tevsiki (Madde 5)

Roaming istisnası, yurtdışındaki müşteriye düzenlenen hizmet faturası ile tevsik edilmekte ve ilgili ülke itibarıyla karşılıklılığın varlığına ilişkin olarak, yurtdışındaki müşteri tarafından ilgili ülke resmi makamlarından alınan belgenin de ibrazı gerekmektedir.

KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/A-3.3.) İstisnanın Tevsiki bölümüne yapılan paragraf eklemesiyle, bu belgenin alınamadığı durumlarda, istisna kapsamında işlemi beyan eden mükellefin ilgili ülkede kendisine verilen roaming hizmetine KDV uygulanmadığını tevsik eden fatura örneğinin, ilgili ülke resmi makamlarından alınan belge yerine geçmesi kabul edilmiştir. Ancak, bu şekilde tevsik edilmiş olsa dahi ilgili ülkede karşılıklılık uygulanmadığının tespit edilmesi halinde, daha önce hesaplanmayan KDV ve vergi ziyaı cezası ve faizlerin mükelleften talep ve tahsil edileceği de belirlenmiştir.

Ancak yapılan düzenlemede uygulamada yaşanan sıkıntılara çözüm getirilmeye çalışılmak istenilmesine karşın resmi makamlardan belgenin alınamadığı durumun neleri kavrayacağı açık edilmemiş olması hasebiyle, uygulamacıların bunu sorun olarak yansıtabilmesi imkanının varlığı da göznünde bulundurulmalıdır.

C- İHRAÇ KAYITLI TESLİMDE İMALATÇI ALEYHİNE MATRAHTA DEĞİŞİKLİK (KUR FARKI) UYGULAMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMESİ:

 1.İhraç Kayıtlı Teslimlerde İmalatçı Aleyhine Kur Farkı Ortaya Çıkması Durumunda (Madde 6)

İhraç Kaydıyla Teslim uygulamasında, imalatçı aleyhine (kur farkları vb. nedenlerle ) matrahta ortaya çıkan değişikliklerde; ihracatçılar tarafından imalatçıya bir fatura düzenlenerek KDV hesaplanmakta, faturada yer alan KDV ihracatçı tarafından beyana ithal edilmekte, imalatçı tarafından beyanında indirim konusu olarak değerlendirilmekteydi.

KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/A-8.) İhraç Kaydıyla Teslimlerde Tecil-Terkin Uygulaması ana başlıklı bölümünün 8.9 İmalatçı Aleyhine Matrahta Meydana Gelen Değişiklik alt başlıklı bölümünde yapılan değişiklik kapsamında, artık imalatçı aleyhine ortaya çıkan kur farkları için ihracatçılar tarafından düzenlenecek faturada KDV hesaplanmayacaktır. Bu kapsamda düzenlenen faturada “imalatçı tarafından düzenlenen faturanın tarih ve sayısına atıf yapılmak suretiyle; "3065 sayılı KDV Kanununun (11/1-c) maddesi hükümlerine göre, ihraç edilmek şartıyla yapılan teslimlerde imalatçı aleyhine matrahta meydana gelen değişikliğe ilişkin olduğundan KDV hesaplanmamıştır." ifadesi yazılacaktır.

İmalatçılara ihraç kayıtlı teslim nedeniyle iade edilecek KDV hesabında ise, imalatçı aleyhine ortaya çıkan kur farklarından doğanlar da dahil olmak üzere, imalatçı aleyhine matrahta meydana gelen değişikliğe ilişkin verginin (imalatçı aleyhine matrahta meydana gelen değişikliğe ihraç kayıtlı teslim edilen malın tabi olduğu oran uygulanmak suretiyle bulunan tutar) ihraç kayıtlı teslim bedeli üzerinden hesaplanan vergiden düşülecektir.

D- DİİB (DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ) SAHİBİ MÜKELLEFLERİN ÜRETTİĞİ MALLARIN DİİB SAHİBİ BAŞKA BİR MÜKELLEFE ve İHRACATÇIYA TESLİMİNDE UYGULAMAYA İLİŞKİN TEBLİĞ DÜZENLEMELERİ:

1. DİİB (Dahilde İşleme İzin Belgesi) Sahibi Mükellefin Ürettiği Malları Yine DİİB Sahibi Başka Bir Mükellefe Tesliminde İade Alınacak KDV Tutarının Hesaplanmasında Değişiklik (Madde 7)

DİİB sahibi mükellefler, KDV Kanununun geçici 17 nci maddesi kapsamında temin ettikleri girdileri kullanmak suretiyle ürettikleri malları, diğer DİİB sahibi alıcıların belge kapsamında üreteceği malların girdisi olmak kaydıyla ham veya yardımcı madde olarak da teslim edebilmektedirler. Geçici 17. madde kapsamında yapılan teslimler nedeniyle tahsil edilmeyen KDV için tecil-terkin veya iade uygulaması KDV Kanunu’nun 11/1-c maddesi kapsamında yapılmaktadır.

Bu uygulamada, KDV Kanununun geçici 17 nci maddesi kapsamında teslimde bulunan DİİB sahibi mükellefin iadesini talep edeceği KDV tutarının azami sınırı, ihraç kaydıyla teslim nedeniyle hesaplayıp tahsil etmediği KDV tutarından, bu malların üretimi için yurtiçi ve yurtdışından KDV ödemeksizin temin ettiği mallar nedeniyle ödemediği KDV tutarı düşüldükten sonra kalan tutarı aşamayacağı şeklinde düzenlenmişti.

KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/A-9.1.) bölümünde yapılan düzenleme kapsamında;

Kanunun geçici 17 nci maddesi kapsamında teslimde bulunan DİİB sahibi mükellefin iadesini talep edeceği KDV tutarının azami snırının belirlenmesinde,

İhraç kaydıyla teslim bedeli  ile

Bu malların üretimi için yurtiçi ve yurtdışından KDV ödemeksizin temin ettiği malların bedeli

arasındaki farka “genel vergi oranı” uygulanmak suretiyle bulunacak tutarı aşamayacak,

şeklinde uygulama değiştirilmiştir.

2. DİİB Kapsamında Üretilen Mallar, İhracatçılara KDV Tahsil Edillmek Suretiyle Satılabilecek (Madde 19)

KDV Genel Uygulama Tebliğinin (IV/A-1.5.) bölümünde yapılan değişiklik uyarınca;

-DİİB sahibi mükellefin belge kapsamında yurtiçi ve yurtdışından KDV ödemeksizin temin ettiği malları kullanarak ürettiği malların, KDV hesaplanarak tesliminin mümkün olmadığı ve konulmuş kurala karşın, DİİB kapsamında üretilen malların KDV hesaplanarak teslim edilmesi halinde, ihracatçılara bu teslimler nedeniyle yüklenilen KDV'nin iadesinin yapılamayacağı yönündeki uygulama yürürlükten kaldırılmış olamsı karşısında DİİB kapsamında üretilen mallar ihracatçılara da KDV tahsil edilerek satılabilecek.

-DİİB kapsamında KDV ödemeksizin yurtiçi ve yurtdışından satın aldığı girdileri kullanarak ürettiği malı 3065 sayılı Kanunun (11/1-c) maddesi kapsamında ihraç kayıtlı olarak teslim eden bir mükellefin iade alacağı KDV tutarının hesabında, ihraç kayıtlı teslim nedeniyle hesaplayıp tahsil etmediği KDV tutarından, bu ürün için DİİB kapsamında aldığı girdiler nedeniyle ödemediği KDV tutarı düşüldükten sonra kalan tutardan fazla olamayacağı düzenlemesinde uygulama değiştirilmiş

-“İhraç kayıtlı teslim bedeli ile DİİB kapsamında aldığı girdilerin bedeli arasındaki farka genel vergi oranı uygulanmak suretiyle bulunacak tutarı aşamayacak.” şeklindeki düzenleme ile azami iade tutarını bedel esasında genel vergi oranı kullanılmak suretiyle yapılacak bir hesaplamayla bulunması yönünde uygulama getirilmiştir.

E- SERBEST BÖLGELERE VEYA SERBEST BÖLGELERDEN İHRAÇ AMAÇLI YAPILAN YÜK TAŞIMA İŞLERİNİN KDV’DEN İSTİSNA UYGULAMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ DÜZENLEMESİ:

1. Serbest Bölgelere Veya Serbest Bölgelerden İhraç Amaçlı Yapılan Yük Taşıma İşlerinin KDV’den İstisna Kılındığı Kanuni Değişikliğin Tebliğ Düzenlemesi (Madde 8)

6761 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle, KDV Kanununun 17 nci maddesinde değişiklik yapılarak, ülkemizden serbest bölgelere veya serbest bölgeden ihraç amaçlı yapılan yük taşıma işleri KDV’den kısmi olarak istisna edilmişti.

KDV Uygulama Genel Tebliğinin (II/F-4.9.) bölümünde kanuni düzenlemeye uygun olarak “4.9. Serbest Bölgelerde Verilen Hizmetler ile Bu Bölgelere İlişkin Yük Taşıma İşleri” başlığıyla birlikte değişiklik yapılmak suretiyle açıklamalar yapılmıştır.

Tebliğ düzenlemesine göre;

-İstisnanın kapsamı, yalnızca serbest bölgede ifa edilen hizmetler ile serbest bölgelere veya bu bölgelerden yapılan ihraç amaçlı yük taşıma işlerinden müteşekkildir.

-İhraç amaçlı yük taşıma işleri dışında, yurtiçinden serbest bölgeye verilen hizmetler ile serbest bölgeden yurtiçine yönelik olarak verilen hizmetler KDV’ye tabidir.

F- İNDİRİMLİ ORANA TABİ MAL VE HİZMETLERDE KDV ORANI, YÜKELNİLEN KDV ve İADE UYGULAMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ DÜZENLEMELERİ:

1) Konut Teslimlerinde Fiilen Teslim Tarihi ile Faturanın Düzenlendiği Tarihte Geçerli KDV Oranının Farklı Olması Durumunda Uygulanacak KDV Oranı à Faturanın Düzenlendiği Tarihteki KDV Oranıdır.(Madde 9)

KDV Uygulama Genel Tebliğinin (III/B-2.1.) Konut Teslimleri ve İnaşaat Taahhüt İşleri başlıklı bölümün 2.1.1 Uygulanacak KDV Oranı alt başlıklı bölümüne paragraf eklemesi suretiyle yapılan değişiklik kapsamında,

Konutun fiilen teslim edildiği tarih ile faturanın düzenlendiği tarihte konuta ilişkin geçerli olan KDV oranlarının farklı olması durumunda;

-Faturanın düzenlendiği tarihte geçerli olan KDV oranının esas alınacağı,

-Dolayısıyla faturanın düzenlendiği tarihte geçerli olan oran esas alınarak hesaplanan KDV’de, konutun fiilen teslim edildiği tarihte geçerli olan KDV oranına göre herhangi bir düzeltme yapılmayacağı 

belirlenmiştir. 

2. İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Kaynaklanan İade Taleplerinde, Takip Eden Yıl İade Talep Edilmesinin Şartları (Madde 10)

3 Şubat 2017 tarihli ve 2017/9759 sayılı BKK ile indirimli orana tabi işlemlerde yıllık KDV iade alt sınırının 10.000 TL’ye indirilmiş, bunun neticesinde;

-2017 yılı içinde indirimli orana (%1 ve %8) tabi işlemler dolayısıyla yüklenilen ve indirim konusu yapılamayan KDV’nin 10.000 lirayı aşan kısmının aylık dönemler itibariyle mahsuben iade edilebileceği,

-2016 yılında yapılan indirimli orana tabi işlemlerle ilgili 2017 yılında yapılacak yıllık iadelerde de bu tutar dikkate alınacağından, 2016 yılı içinde mahsuben iade edilen tutarlardan sonra kalan 10.600 TL (20.600-10.000)’lik kısmın, 2017 yılı Kasım KDV beyannamesine kadar nakden veya mahsuben iade alınabileceği,

Kararlaştırılmıştı.

KDV Uygulama Genel Tebliğinin (III/B-3.1.2.) bölümünün altıncı paragrafının birinci cümlesi yukarıda anılan BKK’a uygun olarak yürürlükten kaldırılmıştır.

İzleyen yıl içerisinde iade talebinde bulunulabilmesi için işlemin yapıldığı yıl içerisinde hiç iade talebinde bulunulmamış ya da iade talep edilmekle birlikte talep edilen tutarların iadesi gerçekleşmemiş olmalıdır.”

3.İade Hesabına Dahil Edilebilecek (Yüklenilen KDV Olarak Dikkate Alınabilecek /Alınamayacak) Gider Unsurlarına İlişkin Belirleme.(Madde 11)

İndirimli orana tabi işlemlerde yüklenilen KDV tespit edilirken indirimli orana tabi işlemlerle ilgisi bulunmayan giderler dolayısıyla yüklenilen vergiler iade hesabına dâhil edilmemektedir.

 KDV Genel Uygulama Tebliğinin (III/B-3.1.3.) İade Hesabına Dahil Edilebilecek Yüklenilen KDV bölümünün 3.1.3.1 Genel Olarak alt başlıklı bölümünde yer alan “Örnek 1” üzerinde yapılan değişiklik uyarınca, 150 m²’nin altındaki bir konut tesliminden kaynaklanan iade talebinde;

-Perde ve avize tesliminin konut tesliminden bağımsız bir teslim olduğu ve iade hesabına dâhil edilemeyeceği,

-Bu konutun inşasında kullanılan kombi, cam balkon, duş teknesi, duşakabin, küvet, mutfak dolabı, evye, batarya, duş başlığı, panel radyatör gibi eşyalara ilişkin yüklenilen KDV iade hesabına dahil edilebileceği 

belirtilmiştir.

4.İndirimli Orana Tabi İşlemlerde Yılı İçerisindeki Mahsup Taleplerinin Yerine Getirilmesinde 5.000 TL’yi Aşmayan Taleplerde YMM Raporu Aranılmaması (Madde 12)

Bilindiği üzere, vergilendirme dönemleri itibarıyla 5.000 TL’yi aşmayan mahsup talepleri vergi inceleme raporu ve teminat aranmaksızın yerine getirilmektedir.

KDV Genel Uygulama Tebliğinin (III/B-3.2.1.) bölümünün üçüncü paragrafında yer alan “mahsup talepleri” ibaresi “mahsuben iade talepleri YMM raporu,” şeklinde değiştirilerek, bu iade taleplerinin YMM raporu da aranılmaksızın yerine getireleceği belirlemesi yapılmıştır.

5. İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Kaynaklı İade Alacağından Mahsubu Talep Edilebilecek Yeni Bir Borç Belirlemesi (Madde 13)

İndirimli orana tabi işlemlerden doğan iade alacaklarının bazı borçlara ve (%51) veya daha fazla hissesi kamuya ait kuruluşlardan temin ettikleri elektrik ve doğalgaz borçlarına mahsubu mümkün bulunmaktadır.

KDV Genel Uygulama Tebliğinin (III/B-3.2.2.) Mahsup Talep Edilebilecek Borçlar alt başlıklı bölümünde revizeye gidilerek;

İndirimli orana tabi işlemlerden doğan iade alacaklarının, organize sanayi bölgelerinden temin edilen elektrik, su, doğalgaz, internet hizmetleri, altyapı katılım payları ve aidatlara ilişkin borçlara da mahsubuna imkan tanınmıştır.

6. Tevkifat Ve İndirimli Oran Uygulamaları Nedeniyle 2 KDV İade Alacağı Doğmuşsa, Öncelikle Tevkifattan Doğan KDV Alacağı İade Edilecek (Madde 15)

KDV Genel Uygulama Tebliğinin (III/B-3.4.1.) İndirimli Orana Tabi İşlemleriyle Birlikte Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemleri Bulunan Mükellefler bölümünün sonuna eklenen paragraflar kapsamında;

-Aynı işlem dolayısıyla, tevkifat ve indirimli oran uygulamaları nedeniyle 2 türden KDV iade alacağı doğmuş olması durumunda, öncelikle tevkifattan doğan KDV alacağı iade edilecek.

-İndirimli orana tabi işlemlerden kaynaklanan iade tutarının hesaplanmasına ilişkin tablonun “Hesaplanan KDV” sütununa da, işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV’nin tamamı (tevkif edilen tutar dahil) yazılacak.

Belirlemeleri yapılmak suretiyle uygulamaya açıklık getirilmiştir.

7.İndirimli Orana Tabi İşlemlerde Vergi İnceleme Raporuna Göre Mahsuben İade Uygulamasında Değişiklik (Madde 14-16)

KDV Genel Uygulama Tebliğinen (III/B-3.4.8.) Vergi İnceleme Raporuna Göre Mahsuben İade” başlıklı yeni bir bölüm ilave edilmek suretiyle;

-İndirimli orana tabi işlemlerden doğan iade alacağının, vergi inceleme raporuna göre Tebliğin (III/B-3.2.2.) bölümünde belirtilen borçlara mahsubunun talep edilmesi halinde, mahsup işleminin vergi inceleme raporu dışında kalan diğer belgelerin tamamlanmış olması şartıyla standart iade talep dilekçesinin vergi dairesine verildiği tarih itibarıyla teminat aranılmaksızın yapılacağı,

-Vergi inceleme raporunda iadeye engel bir durumun tespit edilmemiş olması kaydıyla mahsup talep edilen borcun vade tarihinden vergi inceleme raporunun vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarihe kadar geçen süre için gecikme zammı hesaplanmayacağı,

Düzenlemesi yapılmıştır.

Yapılan bu düzenlemenin koşutu olarak da KDV Genel Uygulama Tebliğinin (III/B-3.3.) bölümünün yedinci paragrafındaki düzenleme mevzuatta çelişki-aykırılık olmaması açısından (md.14) yürürlükten kaldırılmıştır.

G- KDV’NİN İNDİRİM ZAMANINA İLİŞKİN TEBLİĞ DÜZENLEMELERİ:

KDV Genel Uygulama Tebliğinin (III/C-5.6.) İndirim Zamanı başlıklı bölümüne eklenen paragraflar kapsamında;

1. Düzenlenen Faturanın Dava Konusu Edilmesi Nedeniyle KDV İndiriminin Davanın Sonuçlandığı Takvim Yılında Yapılabilmesi

Satıcı tarafından düzenlenen faturanın, dava konusu yapılması nedeniyle alıcı tarafından ilgili takvim yılında indirim konusu yapılamayan KDV, davanın sonuçlandığı yıl içinde alıcı kanuni defterlere kaydetmek şartıyla indirim konusu yapabilir.

2. Beyan Edilmemiş / Eksik Beyan Edilmiş Sorumlu Sıfatıyla KDV’nin Sonradan Beyanı  

Sorumlu sıfatıyla KDV beyanının hiç yapılmadığının veya eksik yapıldığının tespiti üzerine veya mükellefin kanuni süresinden sonra sorumlu sıfatıyla verdiği beyanname üzerine bu vergilerin tarh edilmesi halinde, tarh edilen KDV’nin vergi dairesine ödenmesi ve ödemenin gerçekleştiği takvim yılı aşılmaması şartıyla, ödenen KDV’nin indirim konusu yapılması mümkündür.

3.Alıcının Noter İhtarnamesine İstinaden Düzenlenen Faturada Yer Alan KDV’nin İndirimi

KDV’ye tabi işlemi yapan satıcı tarafından zamanında düzenlenmeyip, alıcı tarafından en geç fatura düzenleme süresinin son gününü takip eden vergilendirme dönemi içinde noterden ihtarname gönderilmesi üzerine satıcı tarafından düzenlenen faturada gösterilen KDV, alıcı tarafından faturanın düzenlendiği takvim yılı içinde kanuni defterlere kaydedilmek şartıyla indirim konusu yapılabilecektir.

H- KDV İADE UYGULAMALARINDA ORTAK HUSUSLARA İLİŞKİN TEBLİĞ DÜZENLEMELERİ:

1.YMM Raporu İle İade Talebinde Bulunan ve Teminat Karşılığı Aldıkları İade İşlemlerinde Mükellefler Hangi Durumlarda İncelemeye Sevk Edilecek? (Madde 20)

KDV Genel Uygulama Tebliğinin (IV/A-4.) YMM KDV İadesi Tasdik Raporuna Dayalı İadeler başlıklı bölümüne eklene paragraflarda yapılan açıklamalar kapsamında;

YMM raporu ile iade talebinde bulunan mükelleflerin teminat karşılığı aldıkları iadeye ilişkin olarak;

-İadenin yapıldığı tarihten itibaren altı ay içinde bu iade ile ilgili olarak YMM raporu ibraz edilmemesi ve ek süre talebinde bulunulmaması,

-Ek süre talebinin uygun bulunmaması,

-Altı aylık ek süre içinde de YMM raporunun ibraz edilmemesi

durumlarında, teminat karşılığı yapılan iade incelemeye sevk edilecek ve teminat vergi inceleme raporu sonucuna göre çözülecektir.

2. 5.000.- TL’yi Aşan ve YMM Raporu İle Yapılması Talep Edilen İadelere “Artırımlı Teminat Uygulaması” (Madde 21)

KDV Genel Uygulama Tebliğinin (IV/A-5.) Teminat Karşılığı İade başlıklı bölümünün sonuna 5.6 Artırımlı Teminat Uygulaması alt başlıklı yeni bir bölüm ihdas edilmiştir.

Tebliğ düzenlemesine kapsamında;

-İade taleplerinin yerine getirilmesi bakımından özel esaslara tabi olanlar hariç olmak üzere, mükelleflerin Maliye Bakanlığınca belirlenen sınırı (5.000 TL) aşan ve işlem türü itibarıyla YMM KDV İadesi Tasdik Raporu ile talep edilen nakden iadelerinde;

-İade talep dilekçesi ile Tebliğin ilgili bölümlerinde iade taleplerine ilişkin aranan belgelerin (YMM KDV İadesi Tasdik Raporu hariç) tamamlanması sonrasında,

-Nakden iadesi talep edilen tutarın %120’si oranında (İTUS sertifikası sahibi mükellefler için %60’ı oranında) banka teminat mektubu verilmesi halinde

iade işlemi “5 iş günü” içinde gerçekleştirilecektir.

-İadeye ilişkin YMM raporu, iadenin yapıldığı tarihten itibaren 6 ay içinde verilmediği taktirde, iade talebi sürenin sonunda ivedilikle incelemeye sevk edilecek.

-İadeye ilişkin YMM raporunun ibraz edilmesi halinde, KDVİRA, YMM raporuna ilişkin kontroller ile vergi dairesince yapılması gereken diğer kontroller 2 ay içerisinde tamamlanacak.

Eksiklik/olumsuzluk tespit edilmemesi halinde, (YMM raporunun ibraz edildiği tarihten itibaren en geç 2 ay içinde) teminat mektubu mükellefe iade edilecek.

-Kontroller sonucunda eksiklik/olumsuzluk tespit edilmesi halinde;

-Bu eksikliğin/olumsuzluğun giderilmesi için mükellefe 30 günlük süre verilecek.

-Süresinde eksiklikleri/olumsuzlukları gidermeyen mükellefe 30 günlük ek süre verilecek.

-Mükellefe verilen bu süreler, teminat mektuplarının iade edilmesine ilişkin 2 aylık sürenin hesabında dikkate alınmayacak.

-Bu süreler içinde eksikliklerin/olumsuzlukların giderilmemesi halinde haksız iade edilen tutar, gecikme faizi ve vergi ziyaı cezası ile birlikte mükelleften aranacak.

3. Teminat Veya YMM Raporu Karşılığı İade Taleplerinde VD Kontrollerinde Tespit Edilen Eksiklik Veya Olumsuzlukların Düzeltilmemesi (Madde 22)

KDV Genel Uygulama Tebliğinin (IV/A-6.) Vergi İnceleme Raporu İle İade başlıklı bölümüne yapılan sıra ve paragraf eklemeleri kapsamında;

-Teminat karşılığı veya YMM raporu ile iade talep edilmesine karşın vergi dairelerinin yaptıkları kontrollerin neticesinde tespit edilen eksiklik veya olumsuzlukların yazılan yazıya rağmen belirlenen süre içerisinde mükellef/YMM tarafından mevzuata uygun şekilde düzeltilmemesi halinde mevcut iade talepleri vergi inceleme raporu sonucuna göre yerine getirilecek.

-İncelemeye sevki Gelir İdaresi Başkanlığı veya Vergi Dairesi Başkanlıkları/Defterdarlıklar tarafından yapılabilecek

-Bu kapsamda incelemeye sevk edilen iade talepleri, iadesi talep edilen tutarın %120’si oranında banka teminat mektubu verilmesi halinde yerine getirilecek ve teminat vergi inceleme raporuna göre çözülecek.