SİRKÜLER

Vezin Sirküler 2017-005 - Teşvik Belgeli Yatırımlara Getirilen Önemli KDV İstisna ve İade Hakkı Düzenlemeleri

Vezin Sirküler 2017-005

Sirkülerimizin konusunu “Teşvik Belgeli Yatırımlara Getirilen Önemli KDV İstisna ve İade Hakkı Düzenlemeleri ile Diğer KDV Değişiklikleri” oluşturmaktadır.

  KAPSAM :

27 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6770 sayılı Kanun ile, teşvik belgeli yatırımlara ilişkin Katma Değer Vergisi Kanunu’nda bazı değişiklikler yapılmıştır.

ÖZET :

6770 sayılı Kanun kapsamında Katma Değer Vergisi Kanunu’nda gerçekleşen değişiklikler;

ØKATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

ü  Teşvik belgeli yatırımlara ilişkin olarak belge kapsamında gerçekleştirilen” yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamaları” na KDV’den istisna getirilmiştir.

ü  Belediye ile İl Özel İdarelerinin Taşınmaz Satışlarında “İki Yıl” Sınırı Kaldırılmıştır.

ü İmalat sanayiine yönelik teşvik belgeli yatırımlar kapsamında yapılan inşaat işleri harcamaları nedeniyle yüklenilen ancak indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV tutarlarına ilişkin 2017 yılı için iade hakkı getirilmiştir.

 

Konuya ilişkin açıklamalara sirkülerimizde yer verilmektedir.

 

Bu sirkülerimizde ise 6770 sayılı Kanun'la teşvik belgeli yatırımlara ilişkin olarak KDV Kanunu’nda gerçekleştirilen değişiklikler hakkındaki açıklamalarımız dikkatinize sunulmaktadır:

Ø  KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

 

1. Teşvik belgeli yatırımlara ilişkin olarak belge kapsamında yapılan yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamaları KDV'den istisna edilmiştir.

Kanunun 7 nci maddesiyle; KDV Kanunun 13 üncü maddesinin d bendine  “ile belge kapsamındaki yazılım ve gayrimaddi hak satış ve kiralamaları;” ibaresi eklenerek istisna düzenlemesi gerçekleştirilmiştir.

Katma Değer Vergisi Kanunun 13 üncü maddesinin d bendinde yatırım teşvik belgesi kapsamında makine ve teçhizat teslimleri için istisna düzenlemesi yer almakta iken Kanunla yapılan düzenleme ile istisnanın kapsamına “yatırım teşvik belgesi kapsamında olmak kaydıyla  yazılım ve gayrimaddi hak satış ve kiralamaları da dahil edilmiştir.

Bu kapsamda;

- YTB sahibi mükelleflere tarafından belge kapsamındaki yazılım ve gayrimaddi hak satış ve kiralamaları KDV’den istisna olarak temin edilebilme imkanı,

- YTB sahibi mükelleflere belge kapsamında yazılım ve gayrimaddi hak satış ve kiralamasında bulunan mükelleflerce de teslim veya hizmetin ifasından kaynaklanan yüklenim KDV’lerini iade alabilme imkanı,

Getirilmiştir.

2. Belediye ile İl Özel İdarelerinin Taşınmaz Satışlarında “İki Yıl” Sınırı Kalktı.

6770 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle, KDV Kanununun;

17/4-p maddesi metnine, “arsa ve arazi teslimleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “belediyeler ve il özel idarelerinin mülkiyetindeki taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir teslimler” ibaresi eklenmiş,

17/4-r maddesindeki “veya belediyeler ile il özel idarelerinin mülkiyetinde” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

Yapılan değişiklik suretiyle ilgili maddeler aşağıdaki şekli almış olmaktadır.

“p) Hazinece yapılan taşınmaz teslimi ve kiralamaları, irtifak hakkı tesisi, kullanma izni ve ön izin verilmesi işlemleri ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca yapılan arsa ve arazi teslimleri (6770 Sayılı Kanunun 8 nci Maddesiyle eklenen ibare; Yürürlük: 27.01.2017) belediyeler ve il özel idarelerinin mülkiyetindeki taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimler,

r) Kurumların aktifinde veya belediyeler ile il özel idarelerinin mülkiyetinde en az iki tam yıl süreyle bulunan iştirak hisseleri ile  taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimler ile bankalara borçlu olanların ve kefillerinin borçlarına karşılık taşınmaz ve iştirak hisselerinin (müzayede mahallerinde yapılan satışlar dahil) bankalara devir ve teslimleri.”

Belediyeler ile il özel idarelerinin mülkiyetinde bulunan taşınmaz satışlarının, istisna düzenlemeleri içeren KDV Kanunun 17 nci maddesi içerisinde bentler arasındaki yer değişikliğinde peki ne değişti?

Belediyeler ve il özel idarelerinin mülkiyetindeki taşınmazların satışı (belediye ve il özel idarelerinin bünyelerinde oluşan iktisadi işletmelerin taşınmaz satışları hariç);

17/4-r maddesinde yer aldığı durumda belediye ve il özel idarelerinin taşınmaz satışlarında “mülkiyetlerinde 2 yıl bulunma şartı” nın yerine getirilmesi kaydıyla istisna kapsamında idi, 17/4-p maddesinde yer almasıyla sözkonusu bu şart ortadan kalktı…

Belediyeler ve il özel idarelerinin bünyelerinde iktisadi işletme oluşması halinde, iktisadi işletmenin taşınmaz satışları genel hükümlere göre KDV’ye tabi olup, ancak bünyelerinde bulunan iktisadi işletmelerin aktifinde en az iki tam yıl süreyle bulunan ve bu iktisadi işletmeler tarafından ticareti yapılmayan taşınmazların satışı ise 3065 sayılı Kanunun (17/4-r) maddesine göre KDV’den istisna olacaktır.

3. İmalat sanayiine yönelik teşvik belgeli yatırımlar kapsamında yapılan inşaat işleri harcamaları nedeni ile yüklenilen ancak indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV tutarlarına ilişkin iade hakkı getirilmiştir.

Katma Değer Vergisi Kanunu'na eklenen "Geçici Madde-37" ile imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgeli yatırımlara ilişkin olmak şartı ile;

Ø  Asgari 50 milyon Türk lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle;

2017 yılında yüklenilen ve 2017 yılının altı aylık dönemleri itibarıyla indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’ni à6 aylık dönemleri izleyen 1 yıl içerisinde;

İLK 6 AYLIK (1/7/2017-30/6/2018) ve  İKİNCİ 6 AYLIK (1/1/2018-31/12/2018),

Ø  50 milyon Türk lirası tutarına kadar sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle;

2017 yılında yüklenilen ve 2017 yılı sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’ni à izleyen yıl (1/1/2018-31/12/2018) içerisinde,

talep edilmesi halinde belge sahibi mükellefe iadesi hakkı getirilmiştir.

Maddenin uygulanması, 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren geçerlilik arzetmekte olup usul ve esasları 3 Şubat 2017 tarih ve KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına 10 Seri No.lu Genel Tebliğ ile belirlenmiştir.

Bu uygulamadan yararlanacak mükelleflerin;

ü  İmalat sanayiine yönelik düzenlenmiş bir yatırım teşvik belgesine sahip olması,

ü  Söz konusu inşaat işlerinin de bu teşvik belgesinde öngörülen yatırıma ilişkin olması ve teşvik belgesinde öngörülen süre içinde yapılmış olması,

 gerekmektedir.

v  İstisna, münhasıran söz konusu yatırımlar kapsamındaki inşaat taahhüt işi, nakliye, hafriyat ve benzeri inşa işlerine ilişkindir. Bu itibarla söz konusu istisna inşaat işlerine ilişkin olmak koşuluyla hem hizmet hem de mal alımlarını kapsamaktadır.

v İstisna uygulaması verginin önce uygulanıp sonra iade edilmesi şeklinde düzenlenmiş olup, istisna kapsamında değerlendirilen mal ve hizmet alımlarında genel hükümler çerçevesinde KDV uygulanır.

v  Yatırımı yapan belge sahibi mükellefler tarafından inşaat işlerine ilişkin bu şekilde yüklenilen vergiler, öncelikle ilgili dönemde indirim konusu yapılır. Söz konusu mükelleflerin bu şekilde yüklenip indirim hesaplarına dahil ettikleri vergilerin öngörülen (6 aylık ve 1 yıllık) süreler dikkate alınmak suretiyle indirim yoluyla telafi edilemeyen kısmının iadesinin talep edilebilmesi mümkündür.

v  İade talebi mahsuben veya nakden yapılabilecek olup;

ü  5.000 TL’yi aşmayan nakden iade talepleri  ile mahsuben iade talepleri istenilen belgelerin ibraz edilmiş olması halinde miktarına bakılmaksızın VİR, YMM raporu veya teminat aranılmaksızın,

ü  5.000 TL’yi aşan nakden iade taleplerinde ise aşan kısmın iadesi, teminat, VİR veya YMM raporuna göre, (*Teminat, VİR veya YMM raporu sonucuna göre çözülür)

Yerine getirilir. ”

İade, talebin yapılacağı döneme ait KDV beyannamesinin “İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” kulakçığının “Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” tablosunun 442 kod numaralı “İmalat Sanayiine Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki İnşaat İşleri” satırında beyan edilir.

 

İadaye Konu İşlem

Yüklenilen Vergilerin Dönemi

İade Talep Edilebilecek Dönemler

Asgari 50 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işlerinde

2017 yılının ilk altı aylık döneminde

(1/1/2017-30/6/2017)

En erken       àTemmuz/2017

En geç à Mayıs/2018 dönemine ait KDV beyannamesine

2017 yılının ikinci altı aylık döneminde (1/7/2017-31/12/2017)

En erken       à      Ocak/2018

En geç à Aralık/2018 dönemine ait KDV beyannamesine

50 milyon Türk Lirası tutarına kadar sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işlerinde

2017 yılında yüklenilen

En erken       à      Ocak/2018

En geç à Aralık/2018 dönemine ait KDV beyannamesine

Teşvik belgesine konu yatırımın tamamlanmaması halinde;

ü  İade edilen vergiler, 1 kat vergi ziyaı cezası ile iadenin gerçekleştiği tarihten itibaren gecikme faizi ile birlikte tahsil edilecek.

ü  Haksız iade pozisyonuna bürünen vergiler ve cezalarda zamanaşımı, verginin tarhı veya cezanın kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılında başlayacak.

 

Söz konusu Kanun değişikliğine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

VEZİN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.