SİRKÜLER

Vezin Sirküler 2017-003 KDV, ÖTV ve Damga Vergisi Oranlarında Yapılan Değişiklikler

Vezin Sirküler 2017-003

Sirkülerimizin konusunu “KDV, ÖTV ve Damga Vergisi Oranlarında Yapılan Değişiklikler” oluşturmaktadır.

KAPSAM :

03.02.2017 tarihli ve 29968 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla;

ü  Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda,

ü   Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranının Tespitine İlişkin Kararda,

ü  ÖTV Kanununa ekli II ve IV sayılı listelerde,

 yapılan değişiklikleri kapsamaktadır.

ÖZET :

Ø  DAMGA VERGİSİ

-          Gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri ve ön ödemeli konut satış sözleşmelerinden Damga Vergisi alınmayacaktır.

Ø  KATMA DEĞER VERGİSİ

-          2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın bazı bölümlerinde çeşitli değişiklikler yapılmıştır.

-          30/04/2017 tarihine kadar geçerli olmak üzere BKK eki listede GTİP numarasına yer verilerek belirlenmiş ürünlerin (mobilyalar) tesliminde, KDV oranının % 8 olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

-          KDV Kanunu 29/2 maddesine göre iade talep edilebilmesinde BKK ile belirlenmiş olan sınır 2017 yılı için 21.400 TL’den 10.000 TL’ye indirilmiş, 2018 ve izleyen yıllarda da bu sınırın yeniden değerleme oranında artırılmasına karar verilmiştir.

Ø  ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ

- Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda ekli (IV) sayılı listesinde yer alan bazı mallara (klima, buzdolabı, çamaşır makinası, bulaşık makinası, vakumlu elektrikli süpürge ….) uygulanan özel tüketim vergisi oranı 30.04.2017  tarihine kadar % 0 olarak belirlenmiştir.

- Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (II) sayılı listesinde yer alan yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemilerinde uygulanacak özel tüketim vergisi % 0 olarak belirlenmiştir.

 

Konuya ilişkin açıklamalara sirkülerimizde yer verilmektedir.

03.02.2017 tarih ve 2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Damga Vergisi, KDV ve ÖTV Kanun uygulamalarına yönelik değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler aşağıda Kanunlar itibariyla başlıklandırılarak açıklanmaktadır;

1. DAMGA VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Mevcut durumda binde 9,48 olarak uygulanan gayrimenkul satış vaadi sözleşmelerinde ve ön ödemeli konut satış sözleşmelerine uygulanacak Damga Vergisi oranı “0” (SIFIR) olarak belirlenmiştir.

Değişiklik

Eski Oran

Yeni Oran

Resmî Şekilde Düzenlenen Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmeleri 

(Binde 9,48)

0

7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında düzenlenen;

b)Ön ödemeli konut satış sözleşmeleri

(Binde 9,48) 

2. KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Konutlarda “Arsa Metrekare Değerine” Göre Farklı KDV Oranı Uygulaması

Katma Değer Vergisi Kanunu'na ekli (1) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler % 1 oranında KDV'ye tabidir. Bu listenin 11. sırasında net alanı 150 m2'ye kadar konut teslimleri yer almaktadır.

2012/4116 sayılı BKK ile;

Net alanı 150 m2'ye kadar konutlardan; büyükşehirlerde (6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerler hariç) lüks veya birinci sınıf inşaat olarak yapılanlarda (ruhsatın sonradan revize edilip inşaat kalitesinin yükseltilmesi hali de dahil), yapı ruhsatının alındığı tarihte üzerine yapıldığı arsanın arsa birim m2 vergi değerine göre oran farklılaştırılması yoluna gidilmişti.

Yapı ruhsatı 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren alınan konut inşaatı projeleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi bu tarihten itibaren yapılan konut inşaatı projelerine ilişkin konut teslimlerinde arsa birim m2 vergi değeri;

·         500 TL ile 1.000 TL (1.000 TL hariç) arasında olan konutların tesliminde % 8,

·         2.000 TL ve üzerinde olan konutların tesliminde % 18 (*30/9/2017 tarihine kadar % 8),

oranında KDV uygulanmaktaydı.

*2007 / 13033 sayılı Kararnamenin eki Kararın geçici 2 nci maddesinde yer alan ‘’31.03.2017’’ ibaresi ‘’30.09.2017’’ olarak değiştirilmiştir.

 

2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bazı konut teslimlerinde uygulanan KDV oranlarında  değişikliğe gidilmek suretiyle kapsam genişletilmiş olup ;

Yapı ruhsatı 1 Ocak 2017 tarihinden (bu tarih dahil) sonra alınan konut inşaat projeleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren yapılacak yukarıdaki şartları taşıyan (büyükşehir belediyesinde, lüks veya birinci sınıf inşaat) konut inşaatı projelerinde, arsa birim m2 vergi değeri;

·         1.000 TL ile 2.000 TL (2.000 TL dahil) arasında olan konutların tesliminde % 8,

·         2.000 TL'nin üzerinde olan konutların tesliminde % 18 (30 Eylül 2017 tarihine kadar % 8),

oranında KDV hesaplanacaktır.

Ø  Yapı ruhsatı 1 Ocak 2013 ilâ 31 Aralık 2016 tarihleri arasında alınan konut inşaat projeleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren yapılan konut inşaatı projeleri kapsamındaki konut teslimlerinde KDV açısından bir değişiklik olmayıp sadece 2012/4116 sayılı BKK’da Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın 1 nci maddesinin (6) numaralı fıkrasında yapılan değişikliğin anılan BKK’nın yürürlük maddesinde (12 nci madde) belirtilme yoluna gidilmiş olan kapsam şu an itibariyla ilgili yerine işlenmiş olmaktadır.

Genel Orana (% 18) Tabi Konut Teslimlerinde İndirimli KDV Uygulamasında Süre Uzatımı

2016/9153 sayılı BKK ile KDV oranlarını belirleyen 2007/13033 sayılı BKK'na geçici bir madde eklenmiş ve bu maddeyle % 18 oranında KDV'ye tabi konutların teslimlerinde 31/3/2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) % 8 oranında KDV uygulanması imkanı tanınmıştı.

Bu defa 2017/9759 sayılı BKK ile;

“GEÇİCİ MADDE 2 – (2016/9153 sayılı Kararname ile eklenen madde Yürürlük: 08/09/2016) (1) Bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi oranına tabi konutların, (31/3/2017*) 30/9/2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) teslimlerinde, aynı fıkranın (c) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanır.”

Şeklini almıştır.

Yapılan değişiklik ile madde (BKK 2 nci maddesiyle genişletilen) kapsamındaki konut teslimlerinde % 8 oranında KDV  uygulamasında 30 Eylül 2017 tarihine kadar süre uzatımı sağlanmıştır. 2017/9759 sayılı BKK ile yapılan düzenleme neticesinde kapsamdaki konut teslimleri hangileridir?

·         Net alanı 150 m2'den büyük konut teslimleri,

·         Net alanı 150 m2'ye kadar olan konutlardan;

ü  Yapı ruhsatı 1 Ocak 2013 ilâ 31 Aralık 2016 tarihleri arasında alınan (büyükşehirde, lüks veya 1. sınıf inşaat) ve arsa birim metrekare emlak vergisi değeri 1.000 TL ve üzerinde olan konutların teslimi,

ü  Yapı ruhsatı 1 Ocak 2017 tarihinden sonra alınan (büyükşehirde, lüks veya 1. sınıf inşaat) ve arsa birim metrekare emlak vergisi değeri 2.000 TL'nin üzerinde olan konutların teslimi.

 

(I) Sayılı Listede Değişiklikler

(I) sayılı listenin 19 uncu ve 20 nci sıralarında yer alan ürünlerin (Hayvan Yemleri ve Gübreler ile Gübre Üreticilerine Bu Ürünlerin İçeriğinde Bulunan Hammaddeler) teslimleri; 6663 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile KDV Kanunu’nun 13 üncü maddesinin 1 numaralı fıkrasına (ı) bendi eklenmek suretiyle, 10.02.2016 tarihinden geçerli olmak üzere tam istisna kapsamına alınmıştı.

BKK’nın 4 üncü maddesiyle; 6663 sayılı Kanun düzenlemesi çerçevesinde anılan ürünler (I) sayılı listeden çıkarılmış ve teselsül dahilinde yapılan diğer bir değişiklikle de “19- Yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemileri” teslimlerinde %1 oranında KDV uygulaması getirilmiştir. 

03/02-30/04/2017 Tarihleri Arasında Tesliminde %8 KDV Oranı Uygulanacak Mallar

BKK’nın 5 inci maddesiyle, aşağıdaki tabloda belirtilen malların 30/04/2017 tarihine kadar tesliminde KDV oranı % 8 olarak uygulaması getirilmiştir.

Ancak, yıl içerisinde indirimli orana tabi işlemlerine ilişkin iade talebinde bulunması halinde; bu madde kapsamında teslim ettikleri mallar nedeniyle yüklendikleri vergilerin KDV iadesine dahil edilmeyeceğine hükmedildiği de dikkat edilmesi gereken bir husus olarak göze çarpmaktadır.

%8 KDV Oranı Uygulanacak Mallar

G.T.İ.P. NO

Eşyanın Tanımı

9401.30

Yüksekliği ayarlanabilen oturmaya mahsus döner koltuk ve sandalyeler

9401.40.00.00.00

Yatak haline getirilebilen oturmaya mahsus mobilyalar (kamp veya bahçede kullanılanlar hariç)

9401.52.00.00.00

Bambudan

9401.53.00.00.00

Hintkamışından

9401.59.00.00.00

Diğerleri (Kamış, sepetçi söğüdü, bambu veya benzeri maddelerden oturmaya mahsus mobilyalar)

9401.61

İçleri doldurulmuş, kaplanmış olanlar

9401.69

Diğerleri (Ahşap iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar)

9401.71

İçleri doldurulmuş, kaplanmış olanlar (Metal iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar)

9401.79

Diğerleri (Metal iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar)

9401.80

Oturmaya mahsus diğer mobilyalar

9402.10.00.00.19

Diğerleri (Berber koltukları veya benzeri koltuklar)

9403.10

Bürolarda kullanılan türden metal mobilyalar

9403.20

Metalden diğer mobilyalar

9403.30

Bürolarda kullanılan türden ahşap mobilyalar

9403.40

Mutfaklarda kullanılan türden ahşap mobilyalar 

9403.50

Yatak odalarında kullanılan türden ahşap mobilyalar

9403.60

Diğer ahşap mobilyalar

9403.70

Plastik maddelerden mobilyalar

9403.82

Bambudan olanlar

9403.83

Hintkamışından

9403.89

Diğerleri (Diğer maddelerden mobilyalar)

9404.10

Şilte mesnetleri

9404.21

Gözenekli kauçuktan veya plastik maddelerden olanlar (kaplanmış olsun olmasın) (Şilteler)

9404.29

Diğer maddelerden olanlar (Şilteler)

İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Edilecek KDV Alt Sınırının Yeniden Belirlenmesi

Kararın 6 ncı maddesiyle, Bakanlar Kurulunca indirimli vergi oranına tabi tutulan teslim ve hizmetler dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisinin 2017 yılında gerçekleştirilenler açısından 10.000 TL’yi aşan kısmının yılı içinde iade edilebileceği belirlenmiştir.

Ayrıca, 2016 yılında yapılan indirimli orana tabi işlemlerle ilgili 2017 yılında yapılacak yıllık iadelerde evvelce belirlenmiş olan 20.000 TL yerine bu tutar dikkate alınmak suretiyle gerçekleştirilecektir.

2018 ve izleyen takvim yılları içinde 10.000 TL olarak belirlenen sınır ve bir önceki yıldaki tutarın, yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle uygulama yapılması kararlaştırılmıştır.

3. ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ ORANLARINDA YAPILAN DEPĞİŞİKLİKLER

Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (II) sayılı listesinde yer alan yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemilerinde uygulanacak özel tüketim vergisi % 0 olarak belirlenmiştir.

Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (IV) sayılı listesinde yer alan mallardan aşağıdaki listedekilerin % 6,7 olarak uygulanan özel tüketim vergisi oranı 30.04.2017  tarihine kadar % 0 olarak belirlenmiştir;

84.15

Klima cihazları (motorlu bir vantilatör ile nem ve ısıyı değiştirmeye mahsus tertibatı olanlar) (nemin ayrı olarak ayarlanamadığı cihazlar dahil)

 

[(Yalnız 8415.10.10.00.00 Tek bir gövde halinde (Self-contained); 8415.10.90.00.00 Ayrı elemanlı sistemler (split sistem); 8415.81.00.90.00 Diğerleri (Bir soğutucu ünite ve soğutma-ısıtma çevrimini tersine değiştiren bir valf içerenler) (ters çevrimli ısı pompaları); (sivil hava taşıtlarında kullanılmaya, binek otolarına, diğer karayolu taşıtlarına mahsus olmayanlar); 8415.82.00.90.00 Diğerleri (Bir soğutucu ünite içeren, sivil hava taşıtlarında kullanılmaya, binek otolarına, diğer karayolu taşıtlarına mahsus olmayan, pencere ve duvar tipi olmayan, motorlu taşıtlarda şahıslar için kullanılmayan klima cihazı); 8415.83.00.90.00 Diğerleri (Bir soğutucu ünite içermeyen, sivil hava taşıtlarında kullanılmaya, binek otolarına, diğer karayolu taşıtlarına mahsus olmayan, pencere ve duvar tipi olmayan motorlu taşıtlarda şahıslar için kullanılmayan klima cihazı)

 

84.18

Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve dondurucu cihazlar (elektrikli olsun olmasın); ısı pompaları (84.15 pozisyonundaki klima cihazları hariç)

 

(Diğer soğutucu veya dondurucu cihazlar; ısı pompaları hariç)

 

8419.11.00.00.00

Gazla çalışan anında su ısıtıcılar

 

8419.19.00.00.11

(Katı yakıtlı)

 

Termosifonlar (depolu su ısıtıcıları)

 

8419.19.00.00.19

(Termosifonlar ve güneş enerjili su ısıtıcıları dışındaki elektrikli olmayan anında veya depolu su ısıtıcıları)

 

Diğerleri

 

8421.12.00.00.11

(Çamaşır kurutma makinaları)

 

Bir defada kurutacağı çamaşırın kuru ağırlığı 6 kg'ı geçmeyecek kapasitede olanlar

 

8422.11.00.00.00

(Bulaşık yıkama makinaları)

 

Evlerde kullanılanlar

 

8450.11.11.00.00

(Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg’ı geçmeyen tam otomatik çamaşır yıkama makinası)

 

Çamaşırı önden yüklemeli olanlar

 

8450.11.19.00.00

(Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg’ı geçmeyen tam otomatik çamaşır yıkama makinası)

 

Çamaşırı üstten yüklemeli olanlar

 

8450.11.90.00.00

(Tam otomatik çamaşır yıkama makinası)

 

Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg'ı geçen fakat 10 kg'ı geçmeyenler   

 

8450.12.00.00.00

(Çamaşır yıkama makinası)

 

Diğer çamaşır makinaları (Santrifüjlü kurutma tertibatlı olanlar)  

 

8450.19.00.00.11

(Kuru çamaşır kapasitesi 10 kg’ı geçmeyen, santrifüjlü kurutma tertibatı olmayan çamaşır yıkama makinası)

 

Elektrikli olanlar

 

8450.19.00.00.19

(Elektrikli olmayan çamaşır yıkama makinası)

 

Diğerleri

 

8451.21.00.00.11

(Kuru çamaşır kapasitesi 10 kg’ı geçmeyen kurutma makinaları)

 

Evlerde kullanılanlar

 

85.08

Vakumlu elektrik süpürgeleri

 

85.09

(Gıda maddelerini öğütücüler ve karıştırıcılar; meyva veya sebze presleri, vb.; et kıyma makinaları vb.)

 

Ev işlerinde kullanılmaya mahsus kendinden elektrik motorlu elektro-mekanik cihazlar (85.08 pozisyonunda yer alan vakumlu elektrik süpürgeleri hariç)

 

85.16

Elektrikli anında veya depolu su ısıtıcılar ve daldırma tipi ısıtıcılar; herhangi bir mahallin veya toprak ve benzeri yerlerin ısıtılmasına mahsus elektrikli cihazlar; berber işleri için elektrotermik cihazlar (örneğin; saç kurutucular, saç kıvırma cihazları, saç kıvırma maşalarını ısıtma cihazları) ve el kurutma makinaları; elektrikli ütüler; ev işlerinde kullanılan diğer elektrotermik cihazlar; elektrikli ısıtıcı rezistanslar (85.45 pozisyonundakiler hariç) (8516.40 Elektrikli ütüler hariç)