SİRKÜLER

Vezin Sirküler 2016-070 DİİB Kapsamında Uygulanan KDV İade Kısıtlamaları Hakkında

Vezin Sirküler 2016-070

 

SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU “DİİB KAPSAMINDA UYGULANAN KDV İADE KISITLAMALARI” OLUŞTURMAKTADIR.

KAPSAM :

13 Aralık 2016 tarihli ve 29917 sayılı Resmi Gazete’de 8 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’i kapsamaktadır.

 

İÇİNDEKİLER :

Açıklamalarda değinilen konular özetle aşağıdaki başlıkları içermektedir;

·         DİİB kapsamında üretilen malların KDV hesaplanarak tesliminde ve DİİB kapsamında KDV ödemeksizin üretilen malların ihraç kayıtlı olarak tesliminde uygulanan KDV iade kısıtlaması dış ticaret sermaye şirketleri ile sektörel dış ticaret şirketlerine yapılan teslimler bakımından kaldırılmıştır.

Yapılan düzenlemelerin tamamı aşağıdaki şekildedir.

Tebliğ ile 26/4/2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi (KDV) Genel Uygulama Tebliğinin DİİB Sahibi Mükellefin İhraç Kaydıyla Tesliminde İade Edilecek KDV başlıklı (IV/A-1.5.) bölümünün; birinci paragrafının son cümlesindeki “ihracatçılara” ibaresinden sonra gelmek üzere “(dış ticaret sermaye şirketleri ile sektörel dış ticaret şirketleri hariç)” ibaresi eklenmiştir. Bilindiği üzere, DİİB kapsamında üretilen malların KDV hesaplanarak teslim edilmesi halinde, ihracatçılara bu teslimler nedeniyle yüklenilen KDV'nin iadesi yapılamamaktadır.

Yapılan düzenlemeyle, DİİB kapsamında üretilen malların KDV hesaplanarak (3065 sayılı Kanunun (11/1-c) ve geçici 17 nci maddeleri kapsamındaki ihraç kaydıyla yapılan teslimler nedeniyle hesaplanan KDV hariç) teslim edilmesi halinde, dış ticaret sermaye şirketleri ile sektörel dış ticaret şirketlerine bu teslimler nedeniyle yüklenilen KDV'nin iadesi yapılabilecektir. 

Ayrıca Tebliğ ile aynı bölümün ikinci paragrafının sonuna “Dış ticaret sermaye şirketleri ile sektörel dış ticaret şirketlerine yapılan ihraç kaydıyla teslimlerde bu sınır uygulanmaz.” cümlesi eklenmiştir. Bilindiği üzere, DİİB kapsamında KDV ödemeksizin yurtiçi ve yurtdışından satın aldığı girdileri kullanarak ürettiği malları ihraç kayıtlı olarak teslim eden bir mükellefin iade alacağı KDV tutarı, ihraç kayıtlı teslim nedeniyle hesaplayıp tahsil etmediği KDV tutarından, bu ürün için DİİB kapsamında aldığı girdiler nedeniyle ödemediği KDV tutarı düşüldükten sonra kalan tutardan fazla olmaması gerekmektedir.

Yapılan düzenlemeyle bu kısıtlama dış ticaret sermaye şirketleri ile sektörel dış ticaret şirketlerine yapılan ihraç kayıtlı teslimler bakımından kaldırılmıştır.

Söz konusu Tebliğe aşağıda yer verilmiştir.

 

13 Aralık 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29917

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 8)

MADDE 1 – 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi (KDV) Genel Uygulama Tebliğinin (IV/A-1.5.) bölümünün; birinci paragrafının son cümlesindeki “ihracatçılara” ibaresinden sonra gelmek üzere “(dış ticaret sermaye şirketleri ile sektörel dış ticaret şirketleri hariç)” ibaresi, ikinci paragrafının sonuna “Dış ticaret sermaye şirketleri ile sektörel dış ticaret şirketlerine yapılan ihraç kaydıyla teslimlerde bu sınır uygulanmaz.” cümlesi eklenmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.