SİRKÜLER

Vezin Sirküler 2016-039 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU “6745 SAYILI “YATIRIMLARIN PROJE BAZINDA DESTEKLENMESİ İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN”  OLUŞTURMAKTADIR.

6745 sayılı “Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 7 Eylül 2016 tarih ve 29824 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Sirkülerimizde, söz konusu Kanunla Vergi Kanunlarında yapılan değişikliklere yer verilmiştir;

GELİR VERGİSİ KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

1-) Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri İşletmelerinde Kazanç İstisnası

Gelir Vergisi Kanunu’nun 20’nci maddesinin başlığı “Kreş ve gündüz bakımevleri ile eğitim ve öğretim işletmelerinde kazanç istisnası” şeklinde ve aynı maddenin birinci fıkrasının birinci cümlesinde geçen “Okul öncesi eğitim” ibaresi “Özel kreş ve gündüz bakımevleri ile okul öncesi eğitim” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkranın ikinci cümlesine “İstisna,” ibaresinden sonra gelmek üzere “kreş ve gündüz bakımevleri ile” ibaresi eklenmiştir.

Yapılan değişiklik ile özel kreş ve gündüz bakımevlerinin, faaliyete geçtikleri vergilendirme döneminden itibaren 5 vergilendirme boyunca elde ettikleri kazançlar gelir vergisinden istisna edilmiştir.

Yürürlük tarihi: 1/1/2017 tarihinden itibaren faaliyete başlayan özel kreş ve gündüz bakımevlerine uygulanmak üzere 7/9/2016 tarihinde

2-) Isı Yalıtımı ve Enerji Tasarrufu Sağlamaya Yönelik Harcamaların Gayrimenkul Sermaye İradının Hesaplanmasında Gider Olarak Dikkate Alınması

Gelir Vergisi Kanunu’nun 74’üncü maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendine “emsal değeridir)” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile kiraya veren tarafından yapılan ve gayrimenkulün iktisadi değerini artırıcı niteliği olan ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik harcamalar (Bu harcamalar bir takvim yılı içinde Vergi Usul Kanununun 313 üncü maddesinde belirlenen tutarı aşıyor ise maliyet olarak dikkate alınabilir.)” ibaresi ilave edilmiştir.

Buna göre, gayrimenkulün iktisadi değerini artırıcı niteliği olan ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik harcamaların Vergi Usul Kanunu’nun 313’üncü maddesinde yer alan amortisman sınırını (2016 yılı için 900 TL) aşması halinde gider yazılabilmesine olanak sağlanmıştır.

Yürürlük tarihi: 7 Eylül 2016                    

3-) Kredi Teminatı Sağlayan Kurumların Kazanç ve İratları Üzerinden Vergi Kesintisi Yapılmaması

193 sayılı Kanunun geçici 67’nci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “Şu kadar ki,” ibaresinden sonra gelmek üzere “5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi kapsamına giren kurumlar ile” ibaresi eklenmiştir.

Yapılan değişiklik ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun Muafiyetler başlıklı 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının I bendi olan “Yabancı ülkeler veya uluslararası finans kuruluşları ile yapılan malî ve teknik işbirliği anlaşmaları çerçevesinde yalnızca kredi teminatı sağlamak üzere kurulmuş olup bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları teminat sorumluluk fonlarına ekleyen ve sahip oldukları fonları ortaklarına dağıtmaksızın, kredi sağlayan banka ve kuruluşlara yatıran kurumlar” kapsamında kredi teminatı sağlayan kurumların, Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67’nci maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları kapsamındaki kazanç ve iratları üzerinden vergi kesintisi yapılmaması sağlanmıştır.

Yürürlük tarihi: 7 Eylül 2016

4-) Bilgi İşlem Teknolojilerinde Vergi Sorumluluğu

193 sayılı Kanunun 94’üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“18. Vergi Usul Kanununun 11 inci maddesinin yedinci fıkrası kapsamına giren ödemelerden,”

Vergi Usul Kanunu’nda yapılan değişiklikler bölümünde belirttiğimiz düzenlemeye paralel olarak Gelir Vergisi Kanunu’nda da değişiklik yapılmış ve bu ödemeler stopaj kapsamına alınmıştır.

Yürürlük tarihi: 7 Eylül 2016        

  

KURUMLAR VERGİSİ KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

1-) Özel Kreş Ve Gündüz Bakımevleri İşletmelerinde Kazanç İstisnası

13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendine “özel okulları” ibaresinden sonra gelmek üzere “, özel kreş ve gündüz bakımevleri” ibaresi ve aynı bendin parantez içi hükmüne “okulların” ibaresinden sonra gelmek üzere “, kreş ve gündüz bakımevlerinin” ibaresi eklenmiştir.

Yapılan değişiklik ile özel kreş ve gündüz bakımevlerinin, faaliyete geçtikleri vergilendirme döneminden itibaren 5 vergilendirme boyunca elde ettikleri kazançlar kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.

Yürürlük tarihi: 1/1/2017 tarihinden itibaren faaliyete başlayan özel kreş ve gündüz bakımevlerine uygulanmak üzere 7/9/2016 tarihinde

2-) Bilgi İşlem Teknolojilerinde Vergi Sorumluluğu

5520 sayılı Kanunun;

a) 15 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ğ) Vergi Usul Kanununun 11 inci maddesinin yedinci fıkrası kapsamındaki ödemelerden.”

b) 30 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“d) Vergi Usul Kanununun 11 inci maddesinin yedinci fıkrası kapsamındaki ödemelerden.”

Vergi Usul Kanunu’nda yapılan değişiklikler bölümünde belirttiğimiz düzenlemeye paralel olarak Kurumlar Vergisi Kanunu’nda da değişiklik yapılmış ve bu ödemeler stopaj kapsamına alınmıştır.

Yürürlük tarihi: 7 Eylül 2016        

3-) İndirimli KV Uygulamasında, İzleyen Yıla Devreden Teşvik Tutarı Yeniden Değerleme Oranında Artırılmış ve Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazançlara İlişkin Yatırıma Katkı Tutarını Belirli Yatırımlarda %100’e Kadar Kullandırmaya Yönelik Bakanlar Kuruluna Yetki Verilmiştir.

5520 sayılı Kanunun 32/A maddesinin ikinci fıkrasına, birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş, aynı fıkranın (c) bendine “her bir il grubu” ibaresinden sonra gelmek üzere “, bölgesel, büyük ölçekli, stratejik ve öncelikli yatırımlar ile konusu, sektörü ve niteliği itibarıyla proje bazında desteklenmesine karar verilen yatırımlar” ibaresi eklenmiş ve aynı bentte yer alan “%80’e” ibaresi “%100’e” şeklinde değiştirilmiştir.

“Yatırımın tamamlanması şartıyla, indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle yararlanılan kısmı hariç olmak üzere kalan yatırıma katkı tutarı, yatırımın tamamlandığı hesap dönemini izleyen yıllarda Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre bu yıllar için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak dikkate alınır.”

Yapılan düzenlemeyle, indirimli KV uygulanması sonucu kalan yatırıma katkı tutarının, yatırımın tamamlandığı hesap dönemini izleyen yıllarda bu yıllar için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmasına imkan sağlanmıştır.

Ayrıca, hesaplanacak yatırıma katkı tutarına mahsuben, yatırım döneminde yatırıma başlama tarihinden itibaren kurumun diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlara indirimli kurumlar vergisi uygulatmak suretiyle yatırıma katkı tutarını her bir il grubu, bölgesel, büyük ölçekli, stratejik ve öncelikli yatırımlar ile konusu, sektörü ve niteliği itibarıyla proje bazında desteklenmesine karar verilen yatırımlar için %100’e kadar kullandırma konusunda Bakanlar Kuruluna yetki verilmiştir.

Yürürlük tarihi: 7 Eylül 2016        

 

VERGİ USUL KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

1-) Bilgi İşlem Teknolojilerinde Vergi Sorumluluğu

4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 11’inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Bakanlar Kurulu, ödeme yapılan kişilerin mükellef olup olmamasına, ödeme yapan veya ödemeye aracılık edenlerin vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapmak zorunluluğu bulunup bulunmamasına, ödemenin konusunun mal veya hizmet alım satımı olup olmamasına, elektronik ortamda gerçekleştirilip gerçekleştirilmemesine, ödeme yapılanın bu tutarı vergi matrahının tespitinde indirim konusu yapıp yapmamasına bakılmaksızın, vergiye tabi işlemlere taraf veya aracı olanlara vergi kesintisi yaptırmaya, iş grupları, iş nevileri, sektörler ve emtia grupları itibarıyla, vergiye tabi işlemle ilgili, vergi kanunlarında belirtilen alt ve üst limitler arasında olmak şartıyla, farklı kesinti oranları tespit etmeye yetkilidir.”

Madde gerekçesinde; internet üzerinden gerçekleştirilen ticari işlemler olmak üzere, bilgi işlem teknolojilerinin yaygın olarak kullanıldığı alanlarda kayıtlı ekonomiye geçişi hızlandırmak ve kayıt dışılıkla etkin mücadele etmek adına her türlü işleme karşı korunaklı bir yapı hızlı ve etkin bir biçimde oluşturulabileceği belirtilmiştir. Bu kapsamda Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nda da değişiklikler yapılarak, yapılacak ödemelerden stopaj yapma zorunluluğu getirilmiştir.       

Yürürlük tarihi: 7 Eylül 2016

 

KDV KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

1-) Stratejik Yatırımlara İlişkin İnşaat İşlerinde, KDV İstisnası İçin “Stratejik Yatırım” Olma Şartının Kaldırılmış ve Bakanlar Kuruluna Asgari Yatırım Şartının 50 milyon Türk Lirası Tutarına Kadar İndirilme Yetkisi Verilmiştir.

 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun Geçici 30’uncu maddesinin madde başlığında yer alan “ve stratejik” ibaresi ile birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “stratejik” ibaresi madde metninden çıkarılmış ve aynı maddenin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Bu madde kapsamında yer alan asgari sabit yatırım tutarını sektörler itibarıyla veya topluca 50 milyon Türk lirasına kadar indirmeye veya iki katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.”

Yapılan değişiklik ile yatırım teşvik belgesi kapsamında bulunan yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle katma değer vergisi istisnası için “stratejik yatırım” olma şartı kaldırılmış ve hali hazırda 31/12/2023 tarihine kadar uygulanmak üzere yatırım teşvik belgeleri kapsamında asgari  500 milyon Türk Lirası tutarındaki yatırım şartının, 50 milyon Türk Lirası tutarına kadar indirilmesi veya Kanunda belirlenen sınırın iki katma kadar artırılması konusunda Bakanlar Kuruluna yetki verilmiştir.

Yürürlük tarihi: 7 Eylül 2016        

 

ÖTV KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

1-) 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununa Göre Şehit Yakınlarına ÖTV’siz Araç Alım İmkanı Getirilmiştir.

 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7’nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“8. (II) sayılı Listede yer alan kayıt ve tescile tabi mallardan; 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³’ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³’ü aşanlar hariç) ve 87.11  G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde sayılan kişilerden hayatını kaybetmiş olanların eş veya çocuklarından birisi, eş ve çocuğu yoksa ana veya babasından birisi tarafından bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı,”

Yapılan değişiklik ile şehit eş veya çocuklarının, şehidin eş ve çocuğunun bulunmaması halinde ise anne veya babasının bir defaya mahsus olmak üzere özel tüketim vergisi ödemeksizin araç alabilmelerine imkan sağlanmıştır.

Yürürlük tarihi: 7 Eylül 2016

2-) 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununa Göre Şehit Yakınlarının ÖTV’siz Alacağı Araçları 5 Yıl Sonra Vergisiz Satması

4760 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “(2) numaralı bendi” ibaresi “(2) ve (8) numaralı bentleri” şeklinde değiştirilmiştir.

Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun “Verginin belgelerde gösterilmesi, matrahta, vergide ve mükellefiyette değişiklikler” başlıklı 15’inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yapılan değişiklik ile şehit yakınları tarafından ÖTV ödenmeksizin alınan aracın, 5 yıllık süreden sonra elden çıkarılması halinde, vergi ödenmeksizin işlem yapılabilmesine olanak sağlanmıştır.

Yürürlük tarihi: 7 Eylül 2016

3-) Cep Telefonlarındaki Asgari Maktu Özel Tüketim Vergisi Tutarının Artırılması

4760 sayılı Kanunun geçici 6’ncı maddesinde yer alan “40” ibareleri “160” şeklinde değiştirilmiştir.

Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun geçici 6’ncı maddesinde yapılan değişiklik ile cep telefonlarındaki asgari maktu özel tüketim vergisi tutarına ilişkin yetki sınırı 40 TL’den 160 TL’ye yükseltilmiştir.

Yürürlük tarihi: 7 Eylül 2016

4-) Ticari Yolcu ve Yük Taşımacılığı Kapsamındaki Taşıtlara İlişkin ÖTV Düzenlemesi

4760 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir;

“GEÇİCİ MADDE 7- Bu Kanuna ekli (II) sayılı Listenin 87.02 ve 87.03 tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtlarla yapılan şehiriçi taksi, dolmuş, servis, minibüs, midibüs ve otobüs taşımacılığı faaliyeti (araç kiralama, özel yolcu transferi ve benzeri hizmet ifası faaliyetleri hariç) ile 8701.20 ve 87.04 tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtlarla yapılan ticari yük taşımacılığı faaliyeti dolayısıyla bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan ve bu faaliyetini ilgili mevzuatta öngörülen yükümlülükleri yerine getirmek ve yetkilendirilmek suretiyle maliki olduğu taşıtlar vasıtasıyla icra eden gerçek ve tüzel kişiler tarafından, söz konusu faaliyetler kapsamında kullanılan taşıtların yenilenmesi amacıyla, aynı tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtların (87.03 tarife pozisyon sırası kapsamındaki; yarış arabaları, arazi taşıtları, ATV olarak adlandırılan üç veya dört tekerlekli taşıtlar, motorlu karavanlar ile motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçen binek otomobilleri hariç) bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 30/6/2019 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilk iktisabı vergiden müstesnadır.

Bu düzenlemeden, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla maliki olunan, trafik tescil kuruluşlarınca ticari yolcu veya yük taşımacılığında kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş her bir taşıt bakımından, aynı cins bir taşıtın ilk iktisabında yararlanılır.

Yenilemeye konu edilen taşıtın, istisnadan yararlanılan tarihten itibaren iki tam yıl içerisinde satılması, devredilmesi veya sair suretle işletme kayıtlarından çıkarılması şarttır. Şu kadar ki, bu şartın ihlali hâlinde, yeni alınan taşıta ilişkin zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler, alıcıdan vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir.

Bu madde hükmüne göre iktisap edilen taşıtın, ilk iktisap tarihinden itibaren üç tam yıl geçmeden, veraset yoluyla intikaller hariç, devri hâlinde adına kayıt ve tescil işlemi yapılandan, ticari yolcu veya yük taşımacılığı faaliyetinden çekilmesi (hurdaya çıkarılması hariç) hâlinde ise bu madde hükmünden yararlanandan, taşıtın ilk iktisabındaki matrah esas alınarak, devir veya ticari taşımacılık faaliyetinden çekilme tarihindeki oran üzerinden hesaplanan özel tüketim vergisi alınır.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.”

Yapılan düzenlemeyle, ticari yolcu ve yük taşımacılığı faaliyetiyle uğraşanların, sahibi oldukları taşıtla aynı cinsteki bir taşıtın bahse konu faaliyette kullanılması amacıyla, bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten 30/6/2019 tarihine kadar ilk iktisabı, ÖTV’den istisna sayılmıştır.

Ancak, sadece düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ticari yolcu ve yük taşımacılığı faaliyeti dolayısıyla gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunanların düzenlemeden yararlanabilmesi öngörülmüştür. Bu nedenle, ticari nitelikte olmayanlar (şahsi veya şirket içi kullanımlar), bu taşıtların yenilenmesi amacıyla bu istisnadan yararlanamayacaktır.

Ayrıca, yenilemeye konu edilen taşıtın, istisnadan yararlanılan tarihten itibaren 2 tam yıl içerisinde satılması, devredilmesi veya sair suretle işletme aktifinden çıkarılması şartı konulmuştur. Aksi durumda, yeni alınan taşıta ilişkin zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler, ziyaa uğramış sayılacaktır. Öte yandan söz konusu eski taşıtları satın alan kişilerin, taşıtları hangi amaçla kullanılacağının herhangi bir önemi bulunmamaktadır. 

Maddede ayrıca yeni taşıtın, ilk iktisap tarihinden itibaren üç tam yıl geçmeden, veraset yoluyla intikaller hariç devri halinde, adına kayıt ve tescil işlemi yapılandan; ticari yolcu veya yük taşımacılığı faaliyetinden çekilmesi (hurdaya çıkarılması hariç) halinde ise bu madde hükmünden yararlanandan, taşıtın ilk iktisabındaki matrah esas alınarak, devir veya ticari işletme faaliyetinden çekilme tarihindeki oran üzerinden hesaplanan özel tüketim vergisinin alınacağı hükmedilmiştir.

Yürürlük tarihi: 7 Eylül 2016

5-)  Elektrik Motoru da Olan Hibrit Araçlar için Farklı Vergi Oranları Belirlenmiştir.

Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli 2 sayılı listeye, yakıt motorunun yanı sıra elektrik motoru da olan hibrit araçlar için farklı vergi oranları eklenmiştir. 

Motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçen fakat 2000 cm3’ü geçmeyenler

Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 KW’ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm3’ü geçmeyenler

90

Diğerleri

90

Motor silindir hacmi 2000 cm3’ü geçenler

Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100 KW’ı geçip motor silindir hacmi 2500 cm3’ü geçmeyenler

145

Diğerleri

145

Yürürlük tarihi: 7 Eylül 2016   

 

DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

1-) Değerli Kağıtlar Tanımına Elektronik Belgeler de Eklenmiştir.

210 sayılı Değerli Kâğıtlar Kanunu’nun 1’inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “belgeler” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan noter belgeleri” ibaresi eklenmiştir.

Yapılan değişiklik ile Değerli Kağıtlar Kanunu’nda yer alan değerli kağıt tanımına; elektronik imza kullanılarak manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgelerin de dahil edilmesiyle, değerli kağıt tanımını daha önce 1512 sayılı Noterlik Kanununda yapılan değişikliğe uygun hale getirilmiştir.

Yürürlük tarihi: 7 Eylül 2016      

  

Söz konusu Kanuna Sirkülerimiz ekinde yer verilmiştir.