SİRKÜLER

Vezin Sirküler 2016-037 Döviz Kazandırcı Faaiyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnasına İlişkin Tebliğlerde Yapılan Düzenlemeler

SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU “1 SERİ NOLU DÖVİZ KAZANDIRICI FAALİYETLERDE DAMGA VERGİSİ VE HARÇ İSTİSNASI UYGULAMASI HAKKINDA TEBLİĞ İLE 2008/6 SAYILI İHRACAT, TRANSİT TİCARET, İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER İLE DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET VE FAALİYETLERDE VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI HAKKINDA TEBLİĞ’DE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER”  OLUŞTURMAKTADIR.

6728 sayılı Kanunun 27’nci maddesiyle, Damga Vergisi Kanunu’nun döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin damga vergisi istisnasına ilişkin ek 2’nci maddesi değiştirilmişti. Maddenin önceki halinde, istisna uygulamasının usul ve esaslarını belirleme yetkisi Ekonomi Bakanlığı ve Maliye Bakanlığına verilmiş ve bu yetkiye dayanarak usul ve esaslar Tebliğ bazında düzenlenmişti. Ancak, Verginin Kanuniliği ilkesi uyarınca, Kanunla düzenlenmesi gereken hususların Tebliğ ile düzenlenemeyeceğinden bahisle, yargı organlarınca Tebliğ düzenlemelerinin baz alınamayacağına ilişkin verilen yargı kararları üzerine, Tebliğ’de yapılan düzenlemeler Kanun maddesi haline getirilmiş oldu.

Ayrıca, tartışmalı olan uluslararası ihale kavramına da açıklık getirilerek; “Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yerli ve yabancı firmaların ayrı ayrı veya birlikte iştirakine açık olarak çıkılan ve yabancı firmalarca da teklif verilen ihale” şeklimde tanımlanmıştı.

Konuya ilişkin olarak, 18.08.2016 tarih ve 29805 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi Ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğ’de (Seri No: 1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 6)” ile 27/2/2004 tarihli ve 25386 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğin (Seri No: 1) 7’nci maddesinin ikinci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“9/8/2016 tarihli ve 29796 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 15/7/2016 tarihli ve 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun yürürlük tarihinden önce yapılan uluslararası ihale konusu işlere ilişkin olarak, Kanunun yürürlük tarihinden önceki mevzuat hükümleri çerçevesinde Ekonomi Bakanlığınca verilecek Vergi Resim Harç İstisnası Belgesine istinaden damga vergisi ve harç istisnası uygulanır.”

 Ayrıca, 18.08.2016 tarih ve 29805 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış Ve Teslimler İle Döviz Kazandırıcı Hizmet Ve Faaliyetlerde Vergi, Resim Ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ’de (İhracat: 2008/6) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2016/8)” ile 5/12/2008 tarihli ve 27075 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliği’ne (İhracat: 2008/6) aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 3 ‒ (1) 9/8/2016 tarihinden sonra Vergi, Resim ve Harç İstisna Belgesi almak için Bakanlığa yapılan başvurularda, faaliyet konusu işin ihale tarihinin 9/8/2016 tarihinden önce olduğunun tevsik edilmesi durumunda, ilgili başvuruya istinaden bu Tebliğin 6’ncı maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde belge tanzim edilebilir.”

Söz konusu değişiklikler ile, 6728 sayılı Kanunun yayım tarihi olan 9/8/2016 tarihinden önce ihale edilen işlerle ilgili olarak, 9/8/2016 tarihinden sonra yapılan başvurulara istinaden, Tebliğ’de öngörülen şartları taşıması durumunda, Vergi, Resim ve Harç İstisna Belgesi verileceği açıklanmıştır.

Söz konusu Tebliğlere Sirkülerimiz ekinde yer verilmiştir.