SİRKÜLER

Vezin Sirküler 2016-033 Devlet Yardımları Hakkında Karara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapan Tebliğ 2016/2

SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU 25.06.2016 TARİH VE 29753 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN “YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (NO: 2016/2)” OLUŞTURMAKTADIR.

Söz konusu Tebliğ ile yapılan değişikliklere aşağıda yer verilmiştir;

1-)  Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğin (Tebliğ No: 2012/1) “Teşvik belgesi müracaatında aranacak belgeler” başlıklı 6’ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekildeydi;

“d) Firmanın ortaklık yapısı, sermaye miktarı ve faaliyet konuları açısından nihai durumunu gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi aslı veya noterden veya sicil merciinden tasdikli örneği.”

Yapılan değişiklikle, istenen belgeler azaltılarak maddenin nihai hali aşağıdaki şekle gelmiştir;

“d) Firmanın son ortaklık yapısını gösterir Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi örneği.”

2-) Tebliğin “Teşvik belgesi kapsamında değerlendirilmeyen harcamalar” başlıklı 8’inci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“e) Yurtdışından temin edilecek güneş panelleri”

Yapılan düzenlemeyle, yurt dışından temin edilecek güneş panelleri yatırım teşvik kapsamından çıkarılmıştır.

3-) Tebliğin “Süre Uzatımı” başlıklı 18 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekildeydi;

“Teşvik belgesine konu yatırımların proje bazında yapılacak değerlendirme sonucunda öngörülecek sürede gerçekleştirilmesi esastır. Yatırımın öngörülen sürede gerçekleştirilememesi halinde, yatırım harcaması yapılmış olması kaydıyla EK-6’da yer alan Yatırım Takip Formu ile birlikte teşvik belgesinin düzenlendiği mercie süre uzatımı talebinde bulunulması durumunda, teşvik belgesinde kayıtlı ilk sürenin yarısı kadar ek süre verilebilir. Bu şekilde hesaplanan ek sürenin bir yıldan az olması halinde ek süre bir yıl olarak uygulanabilir.”

 Madde metniniden "yatırım harcaması yapılmış olması kaydıyla EK-6'da yer alan Yatırım Takip Formu ile birlikte" ifadesi çıkartılmıştır.  

Yapılan değişik ile yatırımın öngörülen sürede gerçekleştirilememesi durumunda süre uzatımı talebinde bulunmak için, yatırım harcamasının yapılmış olması şartı kaldırılmıştır. 

4-) Aynı Tebliğin Yatırımın Karakteristiğine Bağlı Olarak Teşvik Belgesi Talebinde Bulunulmadan Önce İlgili Mevzuatı Gereği Diğer Kamu Kurum Ve Kuruluşlarından Alınması Gereken Bilgi Ve Belgeler” başlıklı EK-2’sinin (1) numaralı sırasının (ç) bendi ve (12) numaralı sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (14) ve (16) numaralı sıraları yürürlükten kaldırılmış ve (17) numaralı sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yürürlükten kaldırılan bendler;

“14. Havayolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığı yatırımlarında;

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden alınacak teknik yönden uçağın ithalinde sakınca olmadığını belirten yazının tasdikli sureti.

16. Finansal kiralama şirketleri aracılığıyla yapılacak yatırımlarda;

Finansal kiralama sözleşmesi.”

Değiştirilen maddelerin önce eski ve sonra yeni hallerine aşağıda yer verilmiştir;

“EK-2/1-ç) Enerji Piyasası mevzuatına uygun olarak, kendi ihtiyaçlarını karşılamak üzere elektrik enerjisi üretimi yapan ve iletim veya dağıtım şebekesi ile paralel çalışmayan (ada konumundaki) üretim tesisleri ile ilgili olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından alınacak proje onayına ilişkin yazı,

EK-2/1-ç) Lisanssız elektrik üretimi yapacak tesislerle ilgili olarak, yetkili kurumdan alınacak proje onay yazısı,”

“12. İskele, rıhtım, balıkçı barınağı ve liman yatırımlarında;

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünün uygulama projesine ilişkin onay yazısı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının imar planına ilişkin onay yazısı. (Yat limanı yatırımlarında ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenecek Turizm Yatırımı, Turizm İşletmesi ve/veya Kısmi Turizm İşletmesi Belgesinin tasdikli sureti aranır).

12. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünün uygulama projesine ilişkin onay yazısı (Yat limanı yatırımlarında ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenecek Turizm Yatırımı, Turizm İşletmesi ve/veya Kısmi Turizm İşletmesi Belgesinin tasdikli sureti aranır).”

“17. Yap-İşlet veya Yap-İşlet-Devret modeli ile gerçekleştirilecek yatırımlarda;

İlgili Bakanlık, kurum veya kuruluş ile yapılan uygulama sözleşmesinin onayına ilişkin Yüksek Planlama Kurulu Kararı.

17. İlgili Bakanlık, kurum veya kuruluş ile yapılan uygulama sözleşmesinin örneği."

5-) Tebliğin ”Yatırım Tamamlama Vizesi İçin İstenecek Belgeler” başlıklı EK-5’inin (6), (8) ve (13) numaralı sıraları yürürlükten kaldırılmış olup, artık Yatırım Tamamlama Vizesi için aşağıda belirtilen belgeler istenmeyecektir.

“ (6) Tasdikli kapasite raporu

(8) Belge kapsamında bina-inşaat harcaması yapılmış olması halinde bina ruhsatı ve/veya yapı kullanma izni,

(13) Belge kapsamında kredi kullanılmış ise ilgili bankalardan alınacak yazı asılları,” 

Bu Tebliğ yayım tarihi olan 25 Haziran 2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliğe Sirkülerimiz ekinde yer verilmiştir.