SİRKÜLER

Vezin Sirküler 2016-019 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 2016/8715 Sayılı Karar

SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU “ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 2016/8715 SAYILI KARAR” OLUŞTURMAKTADIR.

8 Nisan 2016 tarihli ve 29678 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2016/8715 sayılı Karar ile 15/6/2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da değişiklik yapılmıştır.

Yapılan değişikliklere maddeler halinde yer verilmiştir;

1-) Kararın md.11/5, md.12/2 ve md.15/2 fıkralarında yer alan 31/12/2015 ibareleri 31/12/2016 olarak, md.12/2’de yer alan 31/12/2016 ibaresi ise 31/12/2017 olarak değiştirilmiştir. Buna göre;

- Stratejik yatırımlarla ilgili olarak 31/12/2016 tarihine kadar (bu tarih dahil) yapılacak müracaatlara istinaden düzenlenecek teşvik belgeleri kapsamında Faiz desteği öngörülmektedir.

- Büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında Sigorta primi işveren hissesi desteği aşağıda belirtilen sürelerde uygulanacaktır.

Bölgeler

31/12/2016 tarihine kadar (bu tarih dahil) başlanılan yatırımlar

1/1/2017 tarihinden itibaren

başlanılan yatırımlar

1

2 yıl

-

2

3 yıl

-

3

5 yıl

3 yıl

4

6 yıl

5 yıl

5

7 yıl

6 yıl

6

10 yıl

7 yıl

- Büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen yatırımlarda 5520 sayılı Kanunun 32/A maddesi kapsamında İndirimli KV uygulaması yapılmaktadır. Bu Karara istinaden düzenlenecek teşvik belgeleri kapsamında 31/12/2016 tarihine kadar (bu tarih dahil) yatırıma başlanılmış olması halinde gelir veya kurumlar vergisi, öngörülen yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar aşağıda belirtilen oranlarda indirimli olarak uygulanacaktır.

 

Bölgesel Teşvik Uygulamaları

Büyük Ölçekli Yatırımlar

Bölgeler

Yatırıma katkı oranı (%)

Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirim oranı (%)

Yatırıma katkı oranı (%)

Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirim oranı (%)

1

15

50

25

50

2

20

55

30

55

3

25

60

35

60

4

30

70

40

70

5

40

80

50

80

6

50

90

60

90

 

2-) Kararın 17’inci maddesine eklenen p bendi ile, Direk soğutmalı slab döküm ve sıcak haddeleme yöntemi ile alüminyum yassı mamul üretimine yönelik entegre yatırımlar öncelikli yatırım konularına dahil edilmiştir. Böylelikle, söz konusu yatırımların 1 ila 5. bölgeler arasında yapılması durumunda, 5’inci bölgede uygulanan bölgesel desteklerden faydalanabilecektir. Ancak bu yatırımlar, 6’ncı bölgede yer almaları halinde ise bulunduğu bölge desteklerine tabi olacaktır.

3-) Kararın EK-2B sayılı ekine eklenen 10 nolu dipnot ile, Turizm yatırım veya işletme belgeli deniz turizmi tesis yatırımları bölgesel yatırım konularına dahil edilmiştir. Böylelikle, söz konusu yatırımlar bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanabilecektir.

4-) Kararın EK-3B sayılı “Büyük Ölçekli Yatırımlar” başlıklı ekinde yer alan  “Liman ve Liman Hizmetleri Yatırımları” ibaresi, “Liman ve Liman Hizmetleri Yatırımları ile Havalimanı Yatırımları” şeklinde değiştirilmiş ve asgari sabit yatırım tutarı 200 milyon TL olan havalimanı yatırımları büyük ölçekli yatırım konularına dahil edilmiştir.

5-) Karara eklenen Geçici md. 6 ile; güvenlik sorunları nedeniyle yarım kalan veya tamamlanamayan yatırımlardan,1/6/2015 tarihinden önce düzenlenen ve bu tarih itibariyle süresi devam eden Yatırım Teşvik Belgeleri kapsamındaki yatırımların tamamlanabilmesini teminen Belgede öngörülen orjinal süreyi geçmemek üzere talep edilmesi halinde ilave süre verilebileceği hükmedilmiştir.

6-) Karara eklenen Geçici md. 7 ile; bahse konu maddeyi ihdas eden Kararın 1’inci maddesi ile lehe getirilen hükümlerin talep edilmesi halinde 1/1/2015 tarihinden sonra yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen teşvik belgelerine de uygulanacağı hükmedilmiştir.

Söz konusu Karara Sirkülerimiz ekinde yer verilmiştir.