SİRKÜLER

Vezin Sirküler 2016-005 99 nolu GVK Sirküleri

SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU GVK-99/2016-1 SAYILI GELİR VERGİSİ SİRKÜLERİ” OLUŞTURMAKTADIR.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yayımladığı GVK-99/2016-1 sayılı Gelir Vergisi Sirküleri ile, gelir ve kurumlar vergisi iade taleplerinde bazı bilgi ve belgelerin elektronik ortamda alınacağına ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

Sirkülere göre, gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri 2015 ve izleyen vergilendirme dönemlerine yönelik iade taleplerini “Gelir ve Kurumlar Vergisi Standart İade Sistemini (GEKSİS)” kullanmak suretiyle yapacaklardır.

Maliye Bakanlığı tarafından aşağıda yer alan işlemlerle ilgili olarak belirtilen bilgi ve belgeler elektronik ortamda alınacaktır.

A) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun;

“Geçici Vergi” başlıklı mükerrer 120’nci maddesi kapsamında iadesi gereken geçici vergilerin iade talepleri

Kanunun 121’inci maddesi uyarınca, “Vergi Tevkifatı” başlıklı 94’üncü ve geçici 67’nci maddeleri kapsamında tevkif edilmiş vergilerden kaynaklanan gelir vergisi iade talepleri

B) 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun;

“Kurumlar Vergisi ve Geçici Vergi Oranı” başlıklı 32’nci maddesi kapsamında Gelir Vergisi Kanununun ilgili hükümlerine göre ödenen geçici vergilere ilişkin iade talepleri

Kanunun “Yurt İçinde Kesilen Vergilerin Mahsubu” başlıklı 34’üncü maddesi uyarınca, “Vergi Kesintisi” başlıklı 15’inci ve “Dar mükellefiyette Vergi Kesintisi” başlıklı 30’uncu maddeleri ile Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67’nci maddesi uyarınca tevkif edilmiş vergilerden kaynaklanan kurumlar vergisi iade talepleri                                            

Sirkülerde belirtilen diğer hususlara ise aşağıda yer verilmiştir;

İade talebine ilişkin olarak elektronik ortamda alınması uygun görülen liste ve/veya tablolar dışında kalan diğer belgelerin önceden olduğu gibi vergi dairesine intikal ettirilecektir.

Vergi daireleri mükelleflerin iade taleplerini, sistem tarafından üretilecek Gelir ve Kurumlar Vergisi İadesi Kontrol Raporu çerçevesinde değerlendirerek ilgili Gelir Vergisi Genel Tebliğlerinde ve Sirkülerlerinde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde sonuçlandıracaktır.

Mükellefler talep ettikleri iadenin konusuna ve beyan ettikleri kazanç türlerine göre Maliye Bakanlığının uygun göreceği liste ve tabloları aşağıdaki esaslara uygun olarak elektronik ortamda göndereceklerdir;

a) Her bir tevsik edici belge, fatura düzenleme limitinin altında kalsa dahi, bu liste ve tablolara ayrı ayrı girilecektir.

b) Aynı mükelleften yapılan alımlar, bu liste ve tablolara belge bazında ayrı ayrı girilecektir. 

Liste ve tabloların doldurulmasında uyulacak kurallara internet vergi dairesinden ulaşılabilecektir.

Elektronik ortamda alınan belgelerin ayrıca kâğıt ortamında verilmeyecektir.

Söz konusu Sirkülere, Sirkülerimiz ekinde yer verilmiştir.