SİRKÜLER

Vezin Sirküler 2015-027 Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uyarınca Verilmesi Gereken Formlar

SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ KAPSAMINA GİREN KONULARDA VERİLMESİ GEREKEN FORMLAROLUŞTURMAKTADIR.

20.08.2003 tarih ve 25205 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 5. Maddesinde, kanun kapsamına giren şirket ve şubeler, 8. maddesinde ise irtibat büroları tarafından bildirilmesi gereken formlar hakkında açıklamalar bulunmaktadır.

4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu’nun 2’nci maddesinde “Yabancı Yatırımcı” aşağıda yer alan şekilde tanımlanmıştır,

“a) Yabancı yatırımcı: Türkiye'de doğrudan yabancı yatırım yapan,

1) Yabancı ülkelerin vatandaşlığına sahip olan gerçek kişiler ile yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarını,

2) Yabancı ülkelerin kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişileri ve uluslararası kuruluşları ifade eder.”

Yönetmelik kapsamında şirket, şube ve irtibat büroları tarafından bildirilmesi gereken formların süresi, şekli ve mahiyeti ile ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1-   Kanun kapsamındaki şirket ve şubeler, sermaye ve faaliyetlerine ilişkin bilgileri Yönetmelik ekinde yer alan (Ek-1) Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Faaliyet Bilgi Form”nu yıllık bazda ve her yıl en geç Mayıs ayı sonuna kadar,

2-   Sermaye hesabına yapılan ödemelere ait bilgileri içeren (Ek-2) “Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Sermaye Bilgi Formu” ödemeyi takip eden 1 ay içinde,

3-   Mevcut yerli ve yabancı ortakların kendi aralarındaki ve şirket dışındaki herhangi bir yerli ve yabancı yatırımcıya yaptıkları hisse devirlerine ilişkin bilgileri içeren (Ek-3) "Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Hisse Devri Bilgi Formu"  hisse devrinin gerçekleşmesini müteakip en geç bir ay içinde,

         Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne bildirilmelidir.

         4-  İrtibat bürolarının yabancı sermaye mevzuatına göre ticari faaliyette bulunmaları yasak olduğu için, yabancı şirket ya da şubelerden ayrı değerlendirilmelidir. Bu nedenle irtibat büroları geçmiş yıl faaliyetleri hakkında, Yönetmelik ekinde yer alan (Ek-4) “İrtibat Bürolarının Faaliyetlerine İlişkin Bilgi Formu” her yıl en geç Mayıs ayı sonuna kadar Ekonomi Bakanlığı’na göndermelidirler.

Ayrıca kanun kapsamında bulunmayan yerli sermayeli şirketlere yabancı sermayeli şirketlerin iştirak etmesi ya da yaptığı sermaye artışına yabancı yatırımcıların iştirak etmesi sonucu hisse devrinin gerçekleşmesi ve şirketin Kanun kapsamına girmesi halinde devirlerine ilişkin

bilgileri içeren (Ek-3) "Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Hisse Devri Bilgi Formu"  hisse devrinin gerçekleşmesini müteakip en geç bir ay içinde Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne bildirilmelidir.