SİRKÜLER

Vezin Sirküler 2015-024 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 2015/7496 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 2015/7496 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARIOLUŞTURMAKTADIR.

8 Nisan 2015 tarihli ve 29320 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2015/7496 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar  ile 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na ilişkin olarak aşağıda yer alan değişiklikler yapılmış ve ilave düzenlemeler getirilmiştir.

 

1)  15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın, “Gümrük Vergisi Muafiyeti” başlıklı 9’uncu maddesinin 6’ıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“6) Teşvik belgesi almak üzere müracaat edilmiş, ancak teşvik belgesine bağlanmamış yatırımlara ilişkin makine ve teçhizatın ithaline. Bakanlığın görüşüne istinaden Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca, teşvik belgesi kapsamında muafiyet tanınabilecek ve istisna edilebilecek vergi ve kesintilerin toplam tutarı kadar teminatın alınması suretiyle müsaade edilebilir. Teminatla ithalatta, bir defada verilebilecek teminat süresi altı ay olup, sürenin başlangıç tarihi, eşyanın serbest dolaşıma giriş tarihidir. Bu süre içerisinde teşvik belgesinin düzenlenememiş olması halinde süre bitimini müteakip üç ay içerisinde süre uzatımı için doğrudan Gümrük ve Ticaret Bakanlığına müracaat edilir. Verilecek ek sürenin başlangıcı bir önceki sürenin bittiği tarihtir. Teminatın çözümü için, teşvik belgesi ve eki ithal makine ve teçhizat listesi ile birlikte Gümrük ve Ticaret Bakanlığına müracaat edilmesi gerekir. Aksi takdirde teminat irat kaydedilir.”

Yapılan değişiklikle, teşvik belgesi almak için müracaatı yapılmış ancak henüz belgeye bağlanmamış yatırımlarda, makine ve teçhizatın azami altı aylık süre için bir defada verilecek teminatla ithalinde muafiyet tanınabileceği belirtilmiştir. Bu süre içerisinde belgenin düzenlenmemiş olması halinde üç ay içinde süre uzatımı için başvurulması gerekmektedir.

 

2)  Aynı Kararın “Sigorta Primi işveren Hissesi Desteği” başlıklı 12’inci maddesinin 7’inci fıkrasına aşağıda yer alan ifade eklenmiştir.

“Maden arama yatırımlarında ise, bu desteğin uygulanmasına ikinci fıkrada belirtilen süreler dikkate alınarak tamamlama vizesi yapılmadan önce de başlanabilir.”

Böylece, maden arama yatırımlarına özgü bir düzenleme yapılmıştır.

 

3)  Aynı Kararın  “Öncelikli Yatırım Konuları” başlıklı 17’nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi yürürlükten kaldırılarak, (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Aynı zamanda ilgili maddeye aşağıda anılan (n) ve (o) bentleri eklenmiştir.

Değişen (f) bendi : “(i) Savunma Sanayii Müsteşarlığından alınacak proje onayına istinaden gerçekleştirilecek savunma alanındaki yatırımlar.”

Eklenen (n) ve (o) bendi : (n) Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) teknoloji yoğunluk tanımına göre yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar (US- 97 Kodu: 2423, 30, 32, 33 ve”353).

(o) Maden Kanununa istinaden düzenlenmiş geçerli Arama Ruhsatı veya Sertifikasına sahip yatırımcıların ruhsatlı sahalarında yapacağı maden arama yatırımları.”

Yeni düzenlemede geçen US-97 yatırım kodları sırasıyla,

2423 : İlaç/eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünlerin imalatı.

30 : Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı.

32 : Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı.

33 : Tıbbi aletler hassas ve optik aletler imalatı.

353: Hava ve uzay taşıtları imalatıdır.

Yapılan düzenlemelerle,

a- Kaldırılan md.17/e ile, sağlık alanında yapılacak yatırımlardaki Sağlık Bakanlığı proje onayı, asgari 20 milyon TL olma şartı, biyoteknolojik-onkolojik-kan ürünleri üretimine yönelik olma şartı ortadan kaldırılmış, teşvik için gerekli, standart asgari yatırım tutarları geçerli hale getirilmiş, teşvik konusu daha genişletilmiştir.

b- Değiştirilen md.17/f ile, Savunma Sanayi Bakanlığından alınacak proje onayına istinaden gerçekleştirilecek savunma alanında yapılacak yatırımın öncelikli yatırım olması için gerekli olan 20 milyon TL olma şartı kaldırılmış, Havacılık ve uzay alanındaki yatırımların ise, Savunma Sanayi Bakanlığından proje onayı alma ve asgari 20 milyon TL olma şartları kaldırılmıştır.

c- Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı, radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı, tıbbi aletler hassas ve optik aletler imalatı öncelikli yatırım konuları arasına alınmıştır.

d- Maden Kanununa istinaden düzenlenmiş geçerli Arama Ruhsatı veya Sertifikasına sahip yatırımcıların ruhsatlı sahalarında yapacağı maden arama yatırımları öncelikli yatırım konuları arasına alınmıştır.

 

4) Aynı Kararın Faiz Desteği” başlıklı  11’inci maddesinin beşinci fıkrası ile Sigorta Primi Işveren Hissesi Desteği” başlıklı 12’nci maddesinin ikinci fıkrası ve Vergi İndirimi” başlıklı 15’inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “31/12/2014” ibareleri “31/12/2015” şeklinde, değiştirilmiştir. Aynı şekilde, 12’nci maddenin ikinci fıkrası için, bu fıkrada yer alan “1/1/2015” ibaresi ise “1/1/2016” olmuştur.

Bu düzenleme ile özellikli teşvik uygulamalarında süreler uzatılmıştır.

 

5)  Aynı Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir,

GEÇİCİ MADDE 4- (1) Bu Kararın 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasına istinaden teminatla ithalat işlemi yapılmış, ancak öngörülen süre içerisinde süre uzatımı için müracaat edilmemiş ve teminatı henüz irat kaydedilmemiş olan yatırımlar için, bu maddenin yayımını müteakip iki ay içerisinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığına süre uzatımı talebinde bulunulabilir. Bu hüküm, daha önceki Kararlara istinaden teminatla ithalat izni verilmiş yatırımlar için de uygulanır.

(2) Bu maddeyi ihdas eden Kararın lehte olan hükümleri, talep edilmesi halinde, 1/1/2012 tarihinden sonra yapılan müracaatlara İstinaden düzenlenen teşvik belgelerine de uygulanır.”

Bu hüküm ile teminatla ithalat talebinde bulunup da, süresinde süre uzatımı talep etmeyenlere 2 aylık ek süre uzatımı talep hakkı tanınmıştır.

 

6)  Aynı Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 5- (1) Bu Karara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında, 1/1/2015 ile 31/12/2016 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için indirimli

gelir veya kurumlar vergisi, hesaplanacak yatırıma katkı tutarına mahsuben, gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarını aşmayacak şekilde ve toplam yatırıma katkı tutarının;

a)  Büyük ölçekli yatırımlar ve bölgesel yatırımlarda, 1 inci bölgede yüzde ellisini, 2’nci bölgede yüzde elli beşini, 3 üncü bölgede yüzde altmışını, 4 üncü bölgede yüzde altmış beşini, 5’inci bölgede yüzde yetmişini ve 6’ncı bölgede yüzde seksenini,

b)  Stratejik yatırımlarda ise 6’ncı bölgede yüzde seksenini, diğer bölgelerde yüzde yetmişini,

geçmemek üzere yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına da uygulanabilir.”

İndirimli kurumlar vergisinin belirli şartlarla yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına da uygulanabilmesine olanak tanınarak, yatırımcıya bir nevi finansman olanağı sağlanmıştır.

 

7)  Aynı Kararın EK-2A sayılı ve “BÖLGESEL DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK SEKTÖRLER VE BÖLGELER İTİBARİYLE ASGARÎ YATIRIM TUTARLARI VEYA KAPASİTELERİ” başlıklı tablosunun 14, 32, 34 ve 37 ncİ satırlarındaki asgari yatırım tutarları 1 inci ve 2 nci bölgeler için 1 milyon TL, 3 üncü, 4 üncü ve 5 inci bölgeler için 500 bin TL olarak değiştirilmiştir.

Asgari yatırım tutarlarının düşürülmesi  ile teşvik kapsamı genişletilmiştir.

 

8)  Aynı Kararın EK-2B sayılı ve “İLLERİN BÖLGESEL DESTEKLERDEN YARARLANABİLECEK SEKTÖRLERİNE İLİŞKİN SEKTÖR NUMARALARI” başlıklı tablosunun 10 numaralı dipnotunun (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı dipnota aşağıdaki bent eklenmiştir.

“c) İstanbul ili hariç olmak üzere, asgari 2 milyon TL tutarındaki “demiryolu ve tramvay lokomotifleri ile vagonlarının imalatı” ile bunların aksam ve parçalan konusundaki yatırımlar.”

“e) 4 üncü ve 5 inci bölgelerde gerçekleştirilecek cam ve cam ürünleri imalatı konusundaki yatırımlar (çok katlı yalıtım camları hariç).”

c bendinde yapılan değişiklikle “hava ve uzay taşıtları imalatı” bölgesel desteklerden yararlanacak yatırımlardan çıkarılmıştır.

Eklenen e bendi ile ise, 4 üncü ve 5 inci bölgelerde uygulanan teşviklerden yararlanacak olan yatırımlar arasına cam ve cam ürünleri imalatı konusundaki yatırımlar (çok katlı yalıtım camları hariç) dahil edilmiştir.

 

9)  Aynı Kararın EK-4 sayılı ve “TEŞVİK EDİLMEYECEK VEYA TEŞVİKİ BELİRLİ ŞARTLARA BAĞLI YATIRIM KONULARI” başlıklı ekinin I/B bölümünün (4) numaralı sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“4- Doğalgaza dayalı elektrik üretimi yatırımları (19/6/2012 tarihinden önce Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan lisansı alınmış olan komple yeni ve tevsi yatırımlar ile özgül yakıt tüketimini asgari %15 oranında azaltmaya yönelik modernizasyon cinslerindeki yatırımlar hariç).”

Doğalgaza dayalı elektrik üretim yatırımları teşvik kapsamı dışındayken, 19/6/2012 tarihinden önce (2012/3305 sayılı BKK’nın Resmi Gazete’de yayınlanma tarihi) EPDK’dan lisansı alınmış olan komple yeni ve tevsi yatırımlar ile özgül yakıt tüketimini asgari % 15 oranında azaltmaya yönelik modernizasyon cinslerindeki yatırımlar için istisna getirilerek, teşvik kapsamına alınmıştır.

İlgili Karar yayım tarihi olan 8 Nisan 2015 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olup, Karara Sirküler ekimizde yer verilmiştir.