SİRKÜLER

Vezin Sirküler 2015-019 E-Bilet, E-Defter ve E-Fatura Tebliğlerinde Yapılan Değişiklikler

SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU “VERGİ USUL KANUNU 397, 415 VE 421 NOLU GENEL TEBLİĞ’LERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER OLUŞTURMAKTADIR.

Vergi Usul Kanunu’nun  Elektronik Biletlere İlişkin Düzenlemeleri içeren 415 Sıra Numaralı Genel Tebliği, Elektronik Fatura ve Defter Sistemine İlişkin Düzenlemeleri içeren 397 ve 421 Sıra Numaralı Genel Tebliğlerine ilişkin değişiklik ve ilave düzenlemeler getirilmesini öngören 446, 447 ve 448 Sıra Nolu Tebliğler 04 Nisan 2015 tarih ve 29316 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

446, 447 ve 448 Sıra Nolu Tebliğlerle yapılan düzenlemelere aşağıda yer verilmiştir.

          I-  VERGI USUL KANUNU 415 SIRA NUMARALI GENEL TEBLİĞİ’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YAYIMLANAN 446 SIRA NUMARALI TEBLİĞİ İLE GETIRILEN DÜZENLEMELER

Kara ve deniz yolu ile şehirlerarası veya uluslararası yolcu taşımacılığı işi ile iştigal eden mükelleflerin, elektronik ortamda bilet ve yolcu listesi düzenlemeleri, düzenledikleri elektronik biletleri yolcularına iletmeleri ve bu vesikaları muhafaza ve ibraz etmelerine ilişkin usul ve esasları içeren 26 Haziran 2012 tarih ve 415 Sıra Numaralı Tebliğ’e ilişkin 446 Sıra Numaralı Tebliğ ile getirilen düzenlemelerin özetine aşağıda yer verilmiştir;

-  Tebliğ’in “Tanımlar  ve Kısaltmalar Bölümü’ndeki  “Güvenli Elektronik İmza” tanımı yürürlükten kaldırılmış ve ilgili bölüme konu çerçevesinde uygulama birliğinin sağlanması adına bazı yeni kavram ve tanımlar eklenmiştir,

-  Tebliğ’in 3’üncü bölümünün başlığı “Başvuru Şartları ve Uygulamadan Yararlanma Yöntemleri” şeklinde değiştirilmiş ve ilgili bölümde e-Bilet uygulamasından yararlanmak isteyen mükelleflerin taşıması gereken unsurlar ifade edilmiştir.

-  Tebliğ’in “Değerlendirme ve İzin” başlıklı 4 üncü bölümü başvuruları uygun görülen mükelleflerin izin belgeleri alma esnasında izlenecek olan prosedüre ilişkin bilgi verilmiştir. Yapılan düzenleme ile değerlendirme aşamasında eksiklikleri tespit edilen mükelleflere, söz konusu eksiklikleri gidermeleri için yazı ile 1 yıl süre verileceği ifade edilmiştir.

-  Tebliğ’in “Elektronik Bilet ve Elektronik Yolcu Listesi Düzenlenmesi ve Elektronik Biletin Teslimi” başlıklı 5 inci bölümünde Elektronik biletlerin düzenlenmesi, elektronik sertifika ile imzalanması, internet de dahil olmak üzere elektronik araçlar ve ortamlar vasıtasıyla muhatabına kağıt baskısı alınabilecek şekilde sunulmasına ilişkin hüküm ve ilave düzenlemelereyer verilmiştir.

-  Tebliğ’in “Elektronik Bilet Bedelinin Gider Kaydedilmesi” başlıklı 7’ nci bölümünde e-biletlerin gider yazılma şartına ilişkin açıklamalara yer verilmiş, sadece elektronik sertifika ile imzalanmış e-biletlerin ancak gider gösterilebileceği veya indirime konu edilebileceği ifade edilmiştir

-  Tebliğ’in “Raporlama” başlıklı 8’inci bölümünün birinci ve üçüncü paragraflarında yapılan düzenlemeler ile e-Bilet ve e-Bilet Yolcu Listesi Raporu’na ilişkin Başkanlık sistemine yapılacak yüklemelere ilişkin bilgilere yer verilmiştir.

-  Tebliğin “Muhafaza ve İbraz Yükümlülüğü” başlıklı 9’uncu bölümünün (a) ve (e) bentleri ile “Sorumluluk ve Cezai Müeyyideler” başlıklı 10’uncu bölümü ile ilgili değişiklikler yapılmış, Tebliğin “Diğer Hususlar” başlıklı 11’inci bölümünün 5’inci paragrafından sonra gelmek üzere ilgili kısma ilişkin ilave düzenlemeler getirilmiştir.

Tebliğ kapsamında yapılan düzenlemeler aşağıda başlıklar halinde yer almaktadır.

1)  Tebliğ’in “Tanımlar ve Kısaltmalar” başlıklı 2’ nci bölümünde yer alan “Güvenli Elektronik İmza” tanımı yürürlükten kaldırılarak aynı bölüme aşağıdaki tanımlar eklenmiştir.

Bilgi İşlem Sistemi: Mükelleflerin belgelerini elektronik ortamda oluşturmak, kaydetmek, muhafaza etmek ve ilgili diğer işlemlerini gerçekleştirmek amacı ile doğrudan ya da dolaylı olarak kullandıkları her türlü yazılım ve donanım ile saklama ortamlarını,

Elektronik Bilet Uygulaması (e-Bilet Uygulaması): Başkanlık tarafından belirlenen standartlara uygun olarak biletin elektronik ortamda oluşturulması, imzalanması, elektronik ortamda muhafazası, ibrazı ve raporlamasını kapsayan uygulamayı,

Elektronik Bilet Raporu (e-Bilet Raporu): Elektronik Bilet Uygulaması kapsamında Başkanlığın belirlediği veri formatı ve standardına uygun olarak hazırlanan raporu,

Elektronik Saklama Hizmeti Veren Kurum: 421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında Başkanlıktan saklama hizmeti verme izni almış mükellefi,

             Elektronik Sertifika: Mali Mühür ve Nitelikli Elektronik Sertifikayı,

Elektronik Sertifika ile İmzalama: Tüzel kişilerin mali mühürle onaylaması, gerçek kişilerin ise nitelikli elektronik sertifika ile imzalaması veya mali mühür ile onaylaması,

Nitelikli Elektronik Sertifika (NES): 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun dokuzuncu maddesinde tanımlanan ve yalnızca gerçek kişi mükelleflerce kullanabilen elektronik sertifikayı,

Özel Entegratör: 421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında Başkanlıktan özel entegrasyon izni almış mükellefi,”

2)      Tebliğ’in 3’üncü bölümü başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

3. Başvuru Şartları ve Uygulamadan Yararlanma Yöntemleri

Elektronik bilet düzenlemek isteyen mükelleflerin aşağıda yer alan şartları taşıması gerekmektedir.

 

a)       397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında getirilen elektronik fatura uygulamasından yararlanma iznine sahip olmaları,

b)       Bu Tebliğde açıklanan usul ve esaslara uygun olarak, e-Bilet düzenleyebilme ve elektronik biletleri sunabilme konusunda hazırlıklarını tamamlamış olmaları,

c)       Bu Tebliğin 8 inci bölümünde belirlenen raporlama gereksinimlerinin karşılanması hususunda gerekli altyapı ve hazırlıklarını tamamlamış olmaları.

        Mükellefler e-Bilet Uygulamasını, kendi bilgi işlem sistemleri üzerinden veya Başkanlıktan e-Bilet izni almış özel entegratör bilgi işlem sistemi üzerinden olmak üzere iki yöntemle kullanabileceklerdir.

               Bu madde hükmünde yer alan şartları taşıyan ve uygulamayı kendi bilgi işlem sistemi üzerinde kullanarak bu Tebliğ kapsamında e-Bilet oluşturmak, e-Bilet sunmak, elektronik sertifika ile imzalamak, muhafaza ve ibraz etmek isteyen mükelleflerin, başvuru işlemlerini www.efatura.gov.tr internet adresinde yayımlanan “Elektronik Bilet Başvuru Kılavuzu”na uygun olarak yerine getirmeleri gerekmektedir.

               Elektronik bilet uygulamasından yararlanan mükelleflerin e-Biletlerini kendi elektronik sertifikaları ile imzalamaları esastır. Başkanlıktan e-Bilet uygulaması kapsamında özel entegratörlük izni alan mükellefler, bu Tebliğ kapsamında belge düzenlemek isteyen mükelleflere; elektronik ortamda belge oluşturma, mali mühür ile imzalama, zaman damgası kullanma ve oluşturulan belgeyi bu Tebliğin 5 inci bölümüne uygun olarak elektronik ortamda alıcıya iletme hizmeti verebilirler. Özel entegratörlerin bu hizmeti verebilmesi için Başkanlıktan ayrıca e-Bilet özel entegratörlüğü izni alması gerekmektedir. Bu izni alabilmek için gerekli koşullar www.efatura.gov.tr internet adresinde yayımlanan “e-Fatura Uygulaması Özel Entegrasyon Kılavuzu”nda yer almaktadır.

               Başkanlıktan izin alan özel entegratörler, anlaşma yaptıkları mükelleflere ilişkin bilgileri Başkanlık sistemine yüklemeleri ve www.efatura.gov.tr internet adresinde yayımlanan “e-Fatura Uygulaması Özel Entegrasyon Kılavuzu”nda açıklanan mesaj yapısına uygun onayı almaları halinde e-Bilet hizmeti vermeye başlayabileceklerdir.

Elektronik bilet uygulamasını kendi bilgi işlem sistemi yerine Başkanlıktan izin almış özel entegratörlerin bilgi işlem sistemi üzerinden kullanmak”

 

3)      Tebliğ’in “Değerlendirme ve İzin” başlıklı 4 üncü bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“             Elektronik bilet uygulamasını kendi bilgi işlem sistemi üzerinde kullanmak için mükellefler tarafından yapılan başvurular; mükellefe ait sistemin yapısı, işleyişi ile bu sistemde elektronik olarak düzenlenen e-Bilet, e-Bilet yolcu listesi ve e-Bilet rapor örneklerinin, bu Tebliğde ve www.efatura.gov.tr internet adresinde yayımlanan “Elektronik Bilet Teknik Kılavuzu”nda belirlenen usul ve esaslara uygun olup olmadığı açısından değerlendirilecektir. Gerek görmesi halinde Başkanlık ilave teknik bilgi ve belge talebinde bulunabilecektir.

               Başkanlık tarafından yapılacak değerlendirme sonrasında başvuruları uygun bulunan mükelleflere bir yazı ile e-Bilet düzenleme izni verilecektir.

               Değerlendirme aşamasında eksiklikleri tespit edilen mükelleflere, söz konusu eksiklikleri gidermeleri için yazı ile 1 yıl süre verilir. Bu süre içerisinde eksikliklerini gidermeyen mükelleflerin başvuruları reddedilebilir. Başvuruları reddedilen mükelleflerin reddi izleyen 1 yıl içerisinde yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir. Bu durum, mükelleflerin e-Bilet Uygulaması kapsamında özel entegratörlük izni alan mükellefler vasıtasıyla e-Bilet Uygulamasından yararlanmalarına engel teşkil etmez.”

4)      Tebliğ’in “Elektronik Bilet ve Elektronik Yolcu Listesi Düzenlenmesi ve Elektronik Biletin Teslimi” başlıklı 5 inci bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“              Elektronik biletlerin elektronik ortamda düzenlenmesi, elektronik sertifika ile imzalanması, internet de dahil olmak üzere elektronik araçlar ve ortamlar vasıtasıyla muhatabına kağıt baskısı alınabilecek şekilde sunulması zorunludur. Muhatabı tarafından istenilmesi halinde elektronik bilet düzenleme izni alan mükellefler düzenledikleri e-Bileti ya da bunu temsil eden belgeyi kağıt olarak teslim edeceklerdir. Bu durumda kağıt çıktıda e-Biletin ne zaman ve nereden temin edileceği bilgisinin bulunması zorunludur. Mali değeri bulunmayan bu mühürsüz kağıt çıktının muhatabına verilmesi halinde ayrıca imzalanıp kaşelenmesine gerek bulunmamaktadır.

               Elektronik ortamda oluşturulan yolcu listesinin kâğıt nüshalarının sefer sonuna kadar taşıtta bulundurulması gerekmektedir.”

 

5)  Tebliğin “Elektronik Bilet Bedelinin Gider Kaydedilmesi” başlıklı 7’ nci bölümünün birinci ve üçüncü paragrafları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“             Vergi mükellefleri tarafından, e-Bilet düzenleme izni alan mükelleflerin, bu Tebliğin 11 inci bölümünün birinci paragrafında belirtilen durumlar haricinde, sadece elektronik sertifika ile imzalanmış e-Biletleri gider gösterilebilecek veya indirime konu edilebilecektir. Hesabına yolculuk yapılan durumlarda hesabına yolculuk yapılan mükellefin bilgilerinin de e-Bilet üzerinde yer alması zorunludur. Aksi takdirde bilet bedeli gider gösterilemeyecek veya indirime konu edilemeyecektir. Bu biletler tutarına bakılmaksızın fatura yerine geçen belge olarak kabul edilecektir.”

   “              Gider gösterilecek veya indirime konu edilecek elektronik biletlerin elektronik sertifika ile imzalanmış şekilde yasal saklama süresince elektronik ortamda saklanması gerekmektedir. Elektronik sertifika ile imzalanmamış e-Biletler, saklama, muhafaza ve ibraz ödevlerinin yerine getirilmesi açısından hüküm ifade etmeyecektir.

6)   Tebliğin “Raporlama” başlıklı 8’inci bölümünün birinci ve üçüncü paragrafları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“                 Elektronik bilet izni alan mükellefler ve e-Bilet hizmeti verme konusunda Başkanlıktan izin alan özel entegratörler, elektronik ortamda oluşturdukları belgelere ilişkin olarak, Başkanlığın www.efatura.gov.tr internet adresinde yayımlanan veri formatı ve standardına uygun, “e-Bilet ve e-Bilet Yolcu Listesi Raporu”nu, ait olduğu ayı takip eden ayın 15 inci günü saat 24:00’a kadar elektronik sertifika ile zaman damgalı olarak imzalamak ve Başkanlık sistemine yüklemek zorundadırlar.”

“                Herhangi bir kesinti veya sistem arızası nedeni ile raporlar Başkanlık sistemine yüklenemez ise, söz konusu raporların yüklenilmesini engelleyen kesinti veya arıza durumunun ortadan kalkmasını takiben raporlar Başkanlık sistemine yüklenecektir. Raporların süresinde yüklenememesi durumunu gerekçeleriyle açıklayan bir yazı 5 (beş) işgünü içerisinde Başkanlığa gönderilecektir. Söz konusu işlem istisnai bir uygulama olup süreklilik arz etmesi halinde e-Bilet izni iptal edilebilecektir.”

7)  Tebliğin “Muhafaza ve İbraz Yükümlülüğü” başlıklı 9’uncu bölümünün (a) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Elektronik ortamda düzenlenen e-Bilet, e-Bilet yolcu listesi ve e-Bilet Raporu, e-Bilet Uygulamasını kendi bilgi işlem sistemi üzerinde kullananlar tarafından kendilerine ait elektronik sertifika ile; özel entegratörlerden e-Bilet hizmeti alanlar tarafından ise kendilerine veya özel entegratöre ait elektronik sertifika ile imzalanarak saklanacaktır.”

“e) Elektronik bilet izni alan mükellefler, e-Bilet ve e-Bilet yolcu listesi ile bunların raporlarını kendi bilgi işlem sistemlerinde muhafaza ederler. Bu mükellefler istemeleri halinde söz konusu belge ve raporları Başkanlıktan saklama izni almış kuruluşlarda da muhafaza edebilirler.”

8)  Tebliğin “Sorumluluk ve Cezai Müeyyideler” başlıklı 10’uncu bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“             Elektronik bilet oluşturma izni alan mükelleflerden bu Tebliğde ve e-Bilet Teknik Kılavuzunda yer alan usul ve esaslara aykırı biçimde e-Bilet ve bunlara ait raporları düzenleyenler hakkında, işledikleri fiilin türüne göre Vergi Usul Kanununda öngörülen cezalar uygulanır.

               Elektronik bilet raporlarının süresinde hazırlanmaması, hazırlanan raporların elektronik sertifika ile zaman damgalı olarak imzalanmaması, raporlar ile ilişkili oldukları biletlere ait bilgiler arasında uyumsuzluk bulunması hallerinde mükellefler ve özel entegratörler tarafından konu ile ilgili haklı bir mazeret sunulamaması durumunda Başkanlık verilen izni iptal edebilir.

               Elektronik bilet uygulaması kapsamında hizmet verme izni iptal edilen özel entegratörler bu konuda hizmet verdiği mükellefleri uyarmak zorundadır. İzni iptal edilen özel entegratörden e-Bilet hizmeti alan mükellefler başka bir özel entegratörle anlaşmak veya genel hükümler çerçevesinde anlaşmalı matbaa işletmelerine bastırdıkları belgeleri kullanmak zorundadırlar. Bu durum, e-Bilet uygulamasını kendi bilgi işlem sistemi üzerinden kullanma yöntemine engel teşkil etmemektedir.

               Elektronik bilet uygulamasını kendi bilgi işlem sistemi üzerinden kullanmak üzere izin alan mükelleflerden izinlerinin iptal edildiği kendilerine bildirilenler, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 1 yıl süre ile uygulamayı kendi bilgi işlem sistemleri üzerinden kullanmak üzere başvuru yapamazlar. Bu mükellefler Başkanlıktan izin alan özel entegratörlerden e-Bilet hizmeti almak ya da genel hükümler çerçevesinde anlaşmalı matbaa işletmelerine bastırdıkları belgeleri kullanmak zorundadırlar.

               Mükellefler, almış oldukları izin kapsamında teslim ettikleri biletlerde yer verdikleri bilgilerin gerçek duruma uygunluğundan sorumludur.”

9)  Tebliğin “Diğer Hususlar” başlıklı 11’inci bölümünün 5’inci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraflar eklenmiştir.

“             Elektronik bilet uygulamasını kendi bilgi işlem sistemi üzerinden kullananlar, bilete ait elektronik kayıtların bozulması, silinmesi, zarar görmesi, işlem görememesi halleri ile olağanüstü durumların meydana gelmesi halinde, durumu Başkanlığa on beş gün içinde bildirerek bu kayıtları nasıl tamamlayacağına ilişkin ayrıntılı bir plan sunmak zorundadır.

               Elektronik bilet uygulamasını kendi bilgi işlem sistemi üzerinden kullananlar, bilgi işlem sistemini oluşturan yazılım, donanım, dosya, dokümantasyon ve benzeri unsurları, hiçbir şekilde kısmen veya tamamen vergi inceleme elemanlarının veya Başkanlıkça görevlendirilecek personelin erişimini ve denetlemesini engelleyecek bir sözleşme veya lisansa konu edemezler.

               Elektronik bilet uygulamasını kendi bilgi işlem sistemi üzerinden kullananlar, Başkanlığın talebi üzerine belgelere ait bilgilerin oluşturulması veya muhafazası sırasında kullanılan donanımların bulunduğu adres veya adreslerde inceleme ve tespit yapılabilmesi için gerekli olacak her türlü teknik ve fiziksel imkanı (uygun donanım ve yazılımlar, terminallere ulaşım izinleri ve uzman personel gibi) sunmak zorundadır.

               Elektronik bilet uygulamasını kendi bilgi işlem sistemi üzerinden kullananların ve Başkanlıktan izin alan özel entegratörlerin, Defterdarlık veya Vergi Dairesi Başkanlıkları ile anlaşmalı matbaa işletmeciliği sözleşmesi yapma zorunlulukları bulunmamaktadır. Elektronik bilet izni kapsamında düzenlenmeyen belgeler ile başka mükelleflere ait belgeler bu kapsamın dışındadır.

               Bu Tebliğ uyarınca e-Bilet düzenleme izni alan mükellefler, cezalar, ücret iadesi vb. işlemleri için de elektronik bilet düzenleyeceklerdir.

               Başkanlık gerek görmesi halinde bu Tebliğ kapsamındaki kara ve deniz yolu biletinde bulunması gereken bilgilerde değişiklik yapabilir, mükellef grupları ve sektörler itibariyle e-Bilet uygulaması kapsamında özel izinler verebilir.”

 

II- VERGI USUL KANUNU 397 SIRA NUMARALI GENEL TEBLİĞİ’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YAYIMLANAN 447 SIRA NUMARALI TEBLİĞİ İLE GETİRİLEN DÜZENLEMELER

Faturanın elektronik belge olarak düzenlenmesi, elektronik ortamda iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesine ilişkin usul ve esasların yer aldığı 05.03.2010 tarihli ve 397 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde, 447 Sıra Numaralı Tebliğ ile aşağıda yer alan düzenlemeler yapılmıştır.

-  Tebliğin “5.1.1. Bilgi İşlem Sistemlerinin Entegre Edilmesi Yoluyla Kullanım” başlıklı bölümünün ikinci paragrafında değişiklik yapılarak Başkanlıktan izin alan özel entegratörlerin, hizmet verdikleri mükelleflere ait e-fatura bilgilerini kulllanımda uymaları gereken gizlilik esaslarına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

-  Tebliğin “6. e-Faturanın Muhafaza ve İbraz Yükümlülüğü” başlıklı bölümünün beşinci paragrafı değişiklik yapılarak Başkanlıktan saklama hizmeti verme izni alan kuruluşlar, hizmet verdikleri mükelleflere ait e-fatura bilgilerini saklama ve muhafazası esnasında uymaları gereken gizlilik esaslarına ilişkin düzenlemeler getirilmiştir.

-  Tebliğin “9. Sorumluluk ve Cezai Müeyyideler” başlıklı bölümünde yapılan değişiklik ile  Bu Tebliğ kapsamında bilgi işlem sistemlerinin entegrasyonu yöntemiyle elektronik fatura uygulamasından yararlanan mükellefler için sistemlerini kesintisiz, 7 gün 24 saat fatura ve ilgili mesajları alabilir ve gönderebilir halde açık tutmak zorunluluğu getirilmiş, mücbir sebepler dışında bu zorunluluğa uymayan mükelleflerin entegrasyon izinlerinin iptal edileceği ifade edilmiştir.e-fatura sistemi kullanıcılarının belge gönderme ve alma sorumlulukları hususunda uymaları gereken zorunluluklar ve uymamaları durumunda uğrayacakları müeeyidelerden bahsedilmiştir.

 

Tebliğ kapsamında yapılan düzenlemeler aşağıda başlıklar halinde yer almaktadır.

 

1)       Tebliğin “5.1.1. Bilgi İşlem Sistemlerinin Entegre Edilmesi Yoluyla Kullanım” başlıklı bölümünün ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

        “  Bununla birlikte mükellefler, elektronik fatura gönderme ve alma işlemlerini teknik yeterliliğe sahip, Başkanlıktan özel entegrasyon izni almış mükelleflerin bilgi işlem sistemi vasıtasıyla da gerçekleştirebilirler. Özel entegrasyon izni almak isteyen mükellefler, e-Fatura Uygulamasına başvuru için gerekli belgelerin yanında özel entegrasyon talebini içeren bir dilekçe ve ekinde Özel Entegrasyon Bilgi İşlem Sistem Raporu (BİS) ile Başkanlığa başvuru yapacaklardır. Özel entegrasyon yapmak isteyen mükelleflerin www.efatura.gov.tr internet adresinde yayımlanan teknik kılavuzlara uygun bilgi işlem altyapısını kurmaları zorunludur. Başkanlıktan izin alan özel entegratörler, hizmet verdikleri mükelleflere ait e-fatura bilgilerini e-fatura oluşturma, imzalama, gönderme ve alma amacı dışında kullanamaz ve işleme taraf olanların yazılı izni olmaksızın üçüncü kişilerle paylaşamazlar. Özel entegratörler bu faaliyetleri kapsamında elde ettiği ticari sır niteliğindeki e-fatura bilgilerinin güvenliğinden ve gizliliğinden sorumludurlar. Bu amaca aykırı olarak işleme taraf olmayan üçüncü kişilerle e-fatura bilgilerini paylaştığı tespit olunan özel entegratörlerin diğer Kanunların öngördüğü cezai sorumlulukları dışında ayrıca Başkanlık tarafından özel entegratörlük izinleri iptal edilebilir. Başkanlık ayrıca özel entegrasyon yapan mükellefler için ilave yükümlülük belirlemeye ve istediğinde ulusal ve uluslararası standartlara uyma zorunluluğu getirmeye yetkilidir. Mükellefin, elektronik fatura gönderip alma işlemini özel entegrasyon izni alan mükelleflere ait bilgi işlem sistemi vasıtasıyla gerçekleştirmesi, muhafaza ve ibraz ödevlerini ortadan kaldırmaz. Elektronik fatura gönderip alma işleminde kullanılan bilgi işlem sistemi yazılım ve donanım alt yapısının Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ve Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının geçerli olduğu yerlerde bulunması zorunludur. Özel entegrasyon izni alan mükelleflerin listesi www.efatura.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.”

 

2)      Tebliğin “6. e-Faturanın Muhafaza ve İbraz Yükümlülüğü” başlıklı bölümünün beşinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“     Başka mükelleflere ait elektronik faturaları saklama hizmeti verenler, elektronik fatura uygulamasını bilgi işlem sistemlerinin entegrasyonu yöntemiyle kullanmak zorundadır. Elektronik Fatura Saklama Hizmeti verecek mükelleflerin Başkanlığa "Elektronik Fatura Saklama Hizmeti Başvuru Formu ve Taahhütnamesi" ile başvuru yaparak saklama izni almaları zorunludur. Bu amaçla başvuru yapacak mükelleflerin başvuru dilekçesi ekinde Bilgi İşlem Sistem Raporunu (BİS) göndermesi gerekmektedir. Başkanlıktan saklama hizmeti verme izni alan kuruluşlar, hizmet verdikleri mükelleflere ait e-fatura bilgilerini saklama/muhafaza amacı dışında kullanamaz ve işleme taraf olanların yazılı izni olmaksızın üçüncü kişilerle paylaşamazlar. Saklama Hizmeti veren kuruluşlar, bu faaliyetleri kapsamında elde ettiği ticari sır niteliğindeki e-fatura bilgilerinin güvenliğinden ve gizliliğinden sorumludurlar. Bu amaca aykırı olarak işleme taraf olmayan üçüncü kişilerle e-fatura bilgilerini paylaştığı tespit olunan saklama hizmeti veren kuruluşların diğer Kanunların öngördüğü cezai sorumlulukları dışında ayrıca Başkanlık tarafından saklama hizmeti verme izinleri iptal edilebilir. Başkanlıktan elektronik fatura saklama hizmeti izni almadan saklama yapılması Başkanlık nezdinde hüküm ifade etmez. Saklama izni alan mükelleflerin listesi www.efatura.gov.tr internet adresinde yayımlanmaktadır. Saklama koşulları ve saklama hizmeti verecek mükellefin uyması gereken diğer kurallar www.efatura.gov.tr internet adresinde yayımlanan teknik kılavuzlarda açıklanmıştır.”

 

3)      Tebliğin “9. Sorumluluk ve Cezai Müeyyideler” başlıklı bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

      “  Başkanlık tarafından bu Tebliğde ve www.efatura.gov.tr internet adresinde yayımlanan teknik kılavuzlarda yer alan usul ve esaslara aykırı biçimde e-Fatura düzenleyen mükellefler hakkında, işledikleri fiile göre Vergi Usul Kanununda öngörülen cezalar uygulanır.

                    Mükellefler, e-Fatura Uygulaması kapsamında oluşturdukları elektronik belgelerde yer verdikleri bilgilerin gerçek duruma uygunluğunu sağlamaktan sorumlu olup, bu çerçevede Başkanlığın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

                    e-Fatura düzenleme yetkisi bulunan mükelleflerin gerek kendi sistemlerinde gerekse e-Fatura Uygulamasında meydana gelebilecek arıza ve kesinti durumlarında fatura düzenleyebilmek için yeteri kadar basılı kağıt fatura bulundurmaları zorunludur.

                    Başkanlık, gerek görmesi halinde uygulamadan yararlanan mükelleflerin bilgi işlem sistemini/sistemlerini denetleme yetkisine sahiptir. Bu denetimler sırasında mükellefler, gerekli her türlü imkânı (uygun donanım ve yazılımlar, terminallere ulaşım izinleri ve uzman personel gibi) sağlamak zorundadır.

                    Mükellefler, bilgi işlem sistemini/sistemlerini oluşturan yazılım, donanım, dosya, dokümantasyon ve diğer unsurları, hiçbir şekilde kısmen veya tamamen vergi inceleme elemanlarının ve Başkanlıkça görevlendirilecek personelin erişimini ve denetimini engelleyecek bir sözleşme veya lisansa konu edemez.

                    Bu Tebliğ kapsamında bilgi işlem sistemlerinin entegrasyonu yöntemiyle elektronik fatura uygulamasından yararlanan mükellefler, sistemlerini kesintisiz 7 gün 24 saat fatura ve ilgili mesajları alabilir ve gönderebilir halde açık tutmak zorundadırlar. Mücbir sebepler dışında bu zorunluluğa uymayan mükelleflerin entegrasyon izinleri iptal edilecek olup, Başkanlık tarafından portal hesapları otomatik olarak açılacaktır. Entegrasyon izni iptal edilen ve portal hesapları açılan mükellefler isterlerse Başkanlıktan izin almış bir özel entegratör ile de anlaşabilir ve elektronik fatura uygulamasını özel entegrasyon yöntemi ile de kullanabilirler.

                    Bilgi işlem sistemlerinin entegrasyonu yöntemiyle elektronik fatura uygulamasından yararlanan mükellefler, sistemleri üzerinde yapacakları bakım, onarım, gözden geçirme vb. işlemler nedeniyle sistemlerine erişim kesintiye uğrayacak ise bu kesintiden önceki üç işgünü içerisinde hangi tarihte ve ne kadar süreyle sistemlerinin kesintiye uğrayacağını Gelir İdaresi Başkanlığı’na bildirmekle yükümlüdürler. Kesinti süresi hiçbir surette iki günü aşamaz.

                    Elektronik fatura uygulamasına dâhil olan mükelleflerin elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olan diğer mükelleflere düzenleyecekleri faturaların elektronik fatura olması zorunludur. Bu zorunluluğa uymayan mükellefler hakkında Vergi Usul Kanununda öngörülen cezai hükümler uygulanacaktır.

                    Elektronik fatura uygulamasına dâhil olan mükelleflerin, elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olan diğer mükellefler tarafından gönderilen elektronik faturaları almaları zorunludur. Bu zorunluluğa uymayan mükellefler hakkında Vergi Usul Kanununun ilgili hükümlerinde belirtilen fatura almayan mükelleflere tatbik olunan cezai hükümlerin uygulanacağı tabiidir.”

 

III- VERGI USUL KANUNU 421 SIRA NUMARALI GENEL TEBLİĞİ’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YAYIMLANAN 448 SIRA NUMARALI TEBLİĞİ İLE GETİRİLEN DÜZENLEMELER

Elektronik fatura kullanma ve elektronik defter tutma zorunluluğuna ilişkin usul ve esasların yer aldığı 14.12.2012 tarihli  421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne ilişkin olarak yayımlanan 448 Sıra Numaralı Tebliğ kapsamında yapılan düzenlemeler şu şekildedir.

-  Tebliğin “3.1. Kapsama Giren Mükellefler” bölümüne yapılan ilave düzenleme ile Tebliğ kapsamında elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçme zorunluluğu getirilen mükelleflerin  tam bölünme, birleşme (devralma şeklinde birleşme ve yeni kuruluş şeklinde birleşme) veya tür (nev’i) değişikliğine gitmeleri halinde devrolunan veya birleşilen tüzel kişi mükellefler ile tam bölünme veya tür (nev’i) değişikliği gibi işlemler sonucunda ortaya çıkan yeni tüzel kişi mükelleflerin elektronik fatura uygulamasına geçmek ve elektronik defter kullanmak zorunda oldukları ve  Uygulamalara geçme süresi hiçbir koşulda işlemin ticaret siciline tescil tarihini izleyen ayın başından itibaren 3 ayı geçemeyeceği ifade edilmiştir.”

-  Tebliğin 5. Sorumluluk ve Cezai Yaptırımlar” bölümünde yapılan değişiklik ile Başkanlık tarafından portal hesaplarının otomatik olarak açılabileceği, Entegrasyon izni iptal edilen ve portal hesapları açılan mükelleflerin  isterlerse Başkanlıktan izin almış bir özel entegratör ile de anlaşarak elektronik fatura uygulamasını özel entegrasyon yöntemi ile de kullanabilileceği ifade edilmiştir.”

-  Tebliğin 5.4. bölümünün bu Tebliğin yayım tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılmış olduğu ifade edilmiştir.

Tebliğ  kapsamında yapılan düzenlemeler aşağıda başlıklar halinde yer almaktadır.

1)      Tebliğin “3.1. Kapsama Giren Mükellefler” bölümüne aşağıdaki bölüm eklenmiştir.

      “  3.1.7. Bu Tebliğ kapsamında elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçme zorunluluğu getirilen mükellefler; tam bölünme, birleşme (devralma şeklinde birleşme ve yeni kuruluş şeklinde birleşme) veya tür (nev’i) değişikliğine gitmeleri halinde devrolunan veya birleşilen tüzel kişi mükellefler ile tam bölünme veya tür (nev’i) değişikliği sonucunda ortaya çıkan yeni tüzel kişi mükellefler elektronik fatura uygulamasına geçmek ve elektronik defter kullanmak zorundadır. Uygulamalara geçme süresi hiçbir koşulda işlemin ticaret siciline tescil tarihini izleyen ayın başından itibaren 3 ayı geçemez.”

2)      Tebliğin “5. Sorumluluk ve Cezai Yaptırımlar” bölümünün 5.1. bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“            5.1. 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında bilgi işlem sistemlerinin entegrasyonu yöntemiyle elektronik fatura uygulamasından yararlanan mükellefler, sistemlerini kesintisiz 7 gün 24 saat fatura ve ilgili mesajları alabilir ve gönderebilir halde açık tutmak zorundadırlar. Mücbir sebepler dışında bu zorunluluğa uymayan mükelleflerin entegrasyon izinleri iptal edilecek olup, Başkanlık tarafından portal hesapları otomatik olarak açılacaktır. Entegrasyon izni iptal edilen ve portal hesapları açılan mükellefler isterlerse Başkanlıktan izin almış bir özel entegratör ile de anlaşabilir ve elektronik fatura uygulamasını özel entegrasyon yöntemi ile de kullanabilirler.”

3)      Tebliğin 5.4. bölümü bu Tebliğin yayım tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılmıştır.