SİRKÜLER

2020-65 REESKONT VE AVANS FAİZ ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HK.

Tarih   : 09.07.2020

Sayı      : 2020/65

 

 

 

Konu:  Reeskont ve Avans Faiz Oranlarında Değişiklik Yapılması Hk.

 

Açıklamalar: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 13 Haziran 2020 tarihli ve 31154 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 9 (önceki: %12,75); avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 10 (önceki: %13,75) olarak tespit edilmiştir.

Bilindiği üzere, Vergi Usul Kanunu’nun 281 ve 285’inci maddeleri uyarınca alacak ve borç senetlerine reeskont işlemi uygulamayı tercih eden mükellefler, 238 Seri No’lu VUK Genel Tebliği’nde yapılan açıklamalara göre senetler üzerinde faiz oranı belirtilmemişse, reeskont faiz oranı olarak TCMB tarafından tespit edilen kısa vadeli avans işlemlerinde uygulanan faiz oranını esas almak zorundadırlar.

Diğer taraftan, VUK’un anılan maddeleri uyarınca, bankalar ve bankerler ile sigorta şirketlerinin, alacaklarını, TCMB’nin resmi iskonto haddi veya muamelelerinde uyguladıkları faiz haddi ile değerleme günü kıymetine irca etmeleri zorunludur.

Yapılan değişiklik sonrasında geçici ve yıllık gelir ve kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde 13.06.2020 tarihinden itibaren alacak ve borç senetleri reeskontunun hesaplanmasında yıllık yüzde 10 faiz oranının dikkate alınması gerekmektedir

 

 

Saygılarımızla.

Vezin YMM/BD A.Ş.

 

 

Sirkülerde bahsi geçen Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.