SİRKÜLER

2019-023- Elektronik Belge Uygulamalarına İlişkin 509 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

 

Vezin Sirküler 2019-023

Sirkülerimizin konusunu “Elektronik Belge Uygulamalarına İlişkin 509 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği” oluşturmaktadır.

19 Ekim 2019 Tarihli ve 30923 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 509 Sıra No’lu Tebliğ ile, tüm tarafların tek kaynaktan bilgilenmelerinin temin edilmesi ve elektronik belge uygulamalarında bütünlüğün sağlanması amacıyla, VUK uyarınca düzenlenmesi zorunlu olan elektronik belge uygulamalarına yönelik zorunlu geçiş tarihleri ve uygulama esasları düzenlenmiş olup, konuya ilişkin detaylara Sirkülermizde yer verilmiştir.

Buna göre e-uygulamalara ilişkin detaylar ve uygulamaya geçiş tarihleri Sirkülerimizde özetlenmiştir.

1- E-fatura Uygulaması

1.1. E-fatura’da Bulunması Gereken Bilgiler

a- E-faturanın düzenlenme tarihi ve belge numarası.

b- E-faturayı düzenleyenin adı/soyadı, varsa ticaret unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi kimlik numarası.

c- Müşterinin adı/soyadı, ticaret unvanı, varsa vergi dairesi ve vergi kimlik numarası.

d- Malın veya işin nevi, miktarı, fiyatı ve tutarı, vergi türü, oranı ve tutarı.

e- Satılan malların teslim tarihi ve irsaliye numarası.

f- Başkanlık sistemlerinden elektronik ortamda sorgulanması, doğrulanması ve görüntülenmesine imkân vermek üzere, Başkanlık tarafından bilgi içeriği belirlenen karekod veya barkod (Başkanlık tarafından ebelge.gib.gov.tr adresinden yapılan duyuruda belirtilecek tarihten itibaren)

Mükellefler E-fatura üzerindeki zorunlu bilgilere ilave olarak ihtiyaçları doğrultusunda farklı bilgilere yer verebilirler.

1.2. E-fatura Uygulaması Kapsamı ve Geçiş Tarihleri

Uygulama

Uygulamaya Geçiş Tarihi

2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafı iş hasılatı) 5 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler

- Brüt satış hasılatı şartını 2018 veya 2019 hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler 01/07/2020 tarihinden itibaren,

- 2020 veya müteakip hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler ilgili hesap dönemini izleyen yılın yedinci ayının başından itibaren

E-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

Uygulama

Uygulamaya Geçiş Tarihi

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı liste kapsamındaki mallar nedeniyle EPDK’dan lisans alımı veya mezkur Kanuna ekli (III) sayılı liste kapsamındaki malların imal, inşa veya ithalini ;

a- 2019 yılında gerçekleştirenler

b- 2020 veya müteakip yıllarda gerçekleştirenler

a- 1/7/2020 tarihinden itibaren

b- Lisans alımı veya imal, inşa veya ithalin gerçekleştirildiği ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren

Uygulama

Uygulamaya Geçiş Tarihi

a- Aracı hizmet sağlayıcıları, internet reklamcılığı hizmet aracıları ile internet ortamında ilan yayınlayanlar

b- 2020 veya müteakip hesap dönemlerinden itibaren bu paragrafta belirtilen işler ile iştigal etmek üzere işe başlayacak mükellefler

a- 1/7/2020 tarihine kadar

b- işe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde

Uygulama

Uygulamaya Geçiş Tarihi

a- 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükellefler

b- 2020 veya müteakip hesap dönemlerinden itibaren bu paragrafta belirtilen işler ile iştigal etmek üzere işe başlayacak mükellefler

a- 1/1/2020 tarihine kadar

 

b- işe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde

2- E-Arşiv Uygulaması

- E-Fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu bulunan mükellefler ile isteğe bağlı olarak e-Fatura uygulamasına bu Tebliğin yayım tarihi itibarıyla geçmiş olan mükellefler; 1/1/2020 tarihine kadar,

- Aracı hizmet sağlayıcıları, internet ortamında ilan yayınlayanlar ile internet reklamcılığı hizmet aracıları; 1/1/2020 tarihine kadar (2020 ve müteakip hesap dönemlerinden itibaren bu paragrafta belirtilen işler ile iştigal etmek üzere işe başlayacak mükelleflerin ise işe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde)

-Ek olarak; Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 1/1/2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 30 Bin TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5.000 TL’yi) aşması halinde, söz konusu faturaların “e-Arşiv Fatura” olarak Gelir İdaresi Başkanlığınca sunulan e-Belge düzenleme portali üzerinden 1/1/2020 tarihinden itibaren düzenlenmesi zorunludur.

3- E-İrsaliye Uygulaması

Aşağıda detayları yer alan mükelleflerin 1/7/2020 tarihine kadar E-İrsaliye uygulamasına geçmeleri gerekmektedir.

a- Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malların imal, inşa, ithalini ve ana bayi/distribütör şeklinde pazarlamasını gerçekleştiren mükellefler.

b- Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle EPDK'dan lisans (bayilik lisansı dahil) alan mükellefler.

c- e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafı iş hasılatı) 25 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler.

d- 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamında düzenlenen işletme ruhsatı/sertifıkası sahipleri ve işletme ruhsatı/sertifikası sahipleri ile yaptıkları sözleşmeye istinaden maden üretim faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişi mükellefler.

e- 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükellefler.

f- Tarım ve Orman Bakanlığınca gübre üretim ve tüketiminin kayıt altına alınmasına yönelik oluşturulan Gübre Takip Sistemi’ne kayıtlı kullanıcılar.

g- e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden demir ve çelik (GTİP 72) ile demir veya çelikten eşyaların (GTİP 73) imali, ithali veya ihracı faaliyetinde bulunan mükellefler.

4- E-Gider Pusulası Uygulaması

- E-Gider Pusulası uygulaması, Gelir İdaresi Başkanlığınca kendisine yazılı bildirim yapılan mükellefler dışındaki mükellefler için zorunlu bir uygulama olmayıp, kendisine yazılı bildirim yapılan mükelleflerin Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirtilen süre içinde söz konusu uygulamaya geçmeleri gerekmektedir.

5- E-Serbest Meslek Makbuzu Uygulaması

- Serbest meslek erbaplarından 1/2/2020 tarihi itibarıyla faaliyetine devam etmekte olanlar 1/6/2020 tarihine kadar, Serbest meslek erbaplarından 1/2/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) itibaren faaliyetine başlayacak olanlar ise işe başladıkları ayı izleyen 3 üncü ayın sonuna kadar söz konusu uygulamaya geçmelidirler.

6- Müstahsil Makbuzu Uygulaması

- Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükellefler 1/1/2020 tarihine kadar,

- e-Fatura uygulamasına geçmek zorunda olan mükelleflerden faaliyetleri gereği aynı zamanda müstahsil makbuzu düzenlemek zorunda olanlar ise 1/7/2020 tarihine kadar söz konusu uygulamaya geçmelidirler.

7- E-Bilet Uygulaması

- Yerli ve yabancı sinema filmi gösteriminde bulunan sinema işletmeleri; 1/7/2020 tarihine kadar (1/7/2020 tarihinden sonra faaliyetlerine başlayanlar, faaliyetlerine başladıkları ayı izleyen dördüncü ayın başına kadar)

- Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde belirtilen şehirlerarası tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyetiyle iştigal eden Dİ yetki belgeli işletmeler ise 1/1/2021 tarihine kadar (2021 veya müteakip yıllarda faaliyetlerine başlayanlar, faaliyete başladığı ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren) uygulamaya geçmelidirler.

8- E-Dekont Uygulaması

- E-Dekont uygulaması zorunlu bir uygulama olmayıp, Gelir İdaresi Başkanlığı en az 3 aylık zaman süresi belirleyerek, bankaların e-Dekont uygulamasına dâhil olma zorunluluğu getirmeye ve bu durumu cbclgc.gib.gov.tr adresinde yayımlanacak duyurularla belirlemeye yetkilidir.

- Bankalar zorunlu olarak uygulamaya dâhil oldukları tarihten itibaren düzenleyecekleri Dekontları e-Dekont olarak bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre düzenlemek ve alıcılarının talebi doğrultusunda elektronik ya da kağıt ortamda teslim etmek zorundadırlar.


Söz konusu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.