SİRKÜLER

2019-018 15 TEMMUZ KÖPRÜ GEÇİŞ CEZALARININ GERİ ALINMASI HUSUSU

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Vezin Sirküler 2019-018

Sirkülerimizin konusunu 15 TEMMUZ KÖPRÜ GEÇİŞ CEZALARININ GERİ ALINMASI HUSUSU”  oluşturmaktadır.

15 TEMMUZ KÖPRÜ GEÇİŞ CEZALARI NASIL GERİ ALINACAK?

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden kaçak geçiş yapanlara kesilen idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilmesine ilişkin düzenleme kapsamında uygulama tebliği yayınlandı - 1 Ocak-12 Haziran 2019 döneminde araç sınıfları itibarıyla geçmesi yasak olmasına rağmen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçenlere kesilen cezaların iadesi için 2 Eylül'e kadar ilgili birimlere başvuruda bulunulacak ve iadeler 30 Eylül'e kadar gerçekleştirilecek.

KÖPRÜ GEÇİŞ CEZALARINA İLİŞKİN DÜZENLEME

Bilindiği üzere, Bazı Kanunlar ile 635 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 7176 sayılı Kanun 12 Haziran 2019 tarih ve 30799 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştı. Kanunda pek çok farklı konuya ilişkin düzenleme mevcuttu. Bunlardan bir tanesi de köprü geçişleri nedeniyle kesilen cezaların silinmesi, red ve iadesine ilişkindi.

Kanunun 15 inci maddesi ile 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde (Geçici madde 5) eklenmişti anılan düzenlemeye göre;

“1/1/2019 tarihinden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, araç sınıfları itibarıyla kullanılması yasak olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsünden geçilmesi nedeniyle 30 uncu maddenin ikinci fıkrası uyarınca idari para cezası verilmez, verilmiş olanlar tebliğ edilmez, tebliğ edilmişlerin tahsilatından vazgeçilir, varsa yapılmış itirazlar veya açılmış davalar hakkında resen karar verilmesine yer olmadığına karar verilir, yargılama ve takip giderleri taraflar üzerinde bırakılır ve vekâlet ücretine hükmedilmez. Söz konusu cezalar kapsamında bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan tahsilatlar maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ikinci ayın sonuna kadar başvurulması halinde maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar red ve iade edilir.”

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden kaçak geçiş yapanlara kesilen para cezalarının iadesi için 2 Eylül'e kadar ilgili birimlere başvuruda bulunulması gerekirken, iadeler 30 Eylül'e kadar gerçekleştirilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının "Tahsilat Genel Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Tebliğde, torba kanunda yer alan köprülerden kaçak geçiş yapanlara ilişkin düzenlemenin uygulama usul ve esasları yer aldı.

ÖDENEN KÖPRÜ GEÇİŞ CEZASI TUTARLARININ İADE USULÜ

Buna göre, 1 Ocak-12 Haziran 2019 döneminde araç sınıfları itibarıyla geçmesi yasak olmasına rağmen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü geçenlere idari para cezaları verilmeyecek, verilenler tebliğ edilmeyecek, tebliğ edilenlerin tahsilatı yapılmayacak. Kişilerden tahsil edilen idari para cezası tutarları iade edilecek.

15 Temmuz Şehitler Köprüsünden usulsüz geçişlere ilişkin ödenen ve Kanuna göre iade edilmesi öngörülen köprü geçiş cezalarına ilişkin usul Tahsilat Genel Tebliği ile kamuoyu ile paylaşıldı. Buna göre köprü geçiş cezalarını ödemiş olanlara, bu cezaların iadesi aşağıdaki gibi olacak.

BAŞVURU EN GEÇ 2 EYLÜL 2019’A KADAR

Köprü geçiş cezalarının iadesi için son başvuru tarihi 2 EYLÜL 2019. Bu tarihten sonraki başvuru durumunda iadenin yapılması mümkün olmayacak.

Karayolları Genel Müdürlüğünce cezalara ilişkin idari yaptırım kararı düzenlenmeyecek. Düzenlenmiş idari yaptırım kararları da tebliğ edilmeyecek. Kesinleşmiş ve ödenmemiş idari para cezaları takip için vergi dairelerine bildirilmeyecek.

Bu cezalara yönelik varsa yapılmış itirazlar veya açılmış davalar hakkında resen karar verilmesine yer olmadığına hükmedilecek.

Yargılama ve takip giderleri taraflar üzerinde bırakılacak ve vekalet ücreti istenmeyecek.

Köprü geçiş cezalarının iadesi için hangi vergi dairesine veya birimlere başvurulacak?

Kaçak geçişlere kesilen cezaların iadesi, tahsil edilen yere göre yapılacak. Cezaların iadesi için 2 Eylül'e kadar ilgili birimlere başvuru yapılması gerekiyor. 6001 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesi kapsamında olan idari para cezalarından yapılan ödemelerin iadesi, ödemenin yapıldığı yer dikkate alınarak aşağıdaki şekilde yapılacak.

Ödemenin;

a) Vergi dairesine veya vergi dairesi adına banka/Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. (PTT)’ye yapılmış olması halinde, motorlu taşıtlar vergisi yönünden bağlı bulunulan vergi dairesine gönderilmek üzere,

b) Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan sanal POS üzerinden veya anılan Genel Müdürlük adına açılmış posta çeki hesabına yapılmış olması durumunda Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Veraset ve Harçlar Vergi Dairesine gönderilmek üzere,

herhangi bir vergi dairesine aşağıdaki başvuru dilekçesi ile 2 EYLÜL 2019 tarihine kadar başvurulması gerekmekte.

Başvuruyu alan vergi dairelerince kayıtlarına intikal eden dilekçeler, iadeyi yapacak vergi dairesine aynı gün elektronik ortamda iletilecek.

Ödemenin Vergi daireleri/Karayolları Genel Müdürlüğü hesapları dışında muhasebe birimlerine yapılmış olması halinde ödemenin yapıldığı muhasebe birimine bu aşağıda yer alan başvuru dilekçesindeki bilgileri içeren bir dilekçe ile 2 EYLÜL 2019 tarihine kadar başvurulacak.

İade işlemleri ilgili vergi dairesi/muhasebe birimi tarafından 30 EYLÜL 2019 tarihine kadar yapılacak.

Vergi dairelerince iade işlemleri, 30 EYLÜL 2019 tarihine kadar, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 23 üncü maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 88 inci maddesi dikkate alınarak gerçekleştirilecektir. Yani ilgilinin Vergi Dairesine ve SGK’na herhangi bir borcu olup olmadığı tetkik edilerek iade işleminin gerçekleştirilecek.