SİRKÜLER

2019-014 - İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış Ve Teslimler İle Döviz Kazandırıcı Hizmet Ve Faaliyetlerde Vergi, Resim Ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2017/4)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Vezin Sirküler 2019-014

Sirkülerimizin konusunu İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış Ve Teslimler İle Döviz Kazandırıcı Hizmet Ve Faaliyetlerde Vergi, Resim Ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2017/4)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ  oluşturmaktadır.

11.05.2019 Tarih ve 30771 Sayılı Resmi Gazete’de İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış Ve Teslimler İle Döviz Kazandırıcı Hizmet Ve Faaliyetlerde Vergi, Resim Ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2017/4)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2019/4) yayımlanmış ve Tebliğ’e aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Vergi, Resim Ve Harç İstisnası Belgelerinin İptaline İlişkin Geçici Uygulama

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bu Tebliğin 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde iptal edilmiş ve aynı maddenin beşinci fıkrası çerçevesinde iptal işleminin geri alınması için Bakanlığa başvurulmamış vergi, resim, harç istisnası belgelerinin kapatma işleminin yapılabilmesini teminen, (belge kapsamında kısmen ya da tamamen müeyyide tahsil edilmediğinin tespiti kaydıyla) bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 (üç) ay içerisinde Bakanlığa başvurulması halinde, söz konusu belgenin iptal işlemi geri alınabilir.”

Bilindiği üzere vergi resim harç istisnası belgesi ihracat taahhüdünün kapatılması için belge süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde gerekli bilgi ve belgelerle ilgili Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası şubesine müracaat edilmemesi halinde, bu hususun anılan Banka tarafından Bakanlığa elektronik ortamda gönderilmesini müteakip, belge Bakanlıkça iptal edilmektedir.

Vergi resim harç istisnası belgesinin iptaline ilişkin olarak belge sahibine yapılan tebligatı müteakip 3 ay içerisinde Bakanlığa başvurulması halinde, söz konusu belgenin kapatma işleminin yapılabilmesini teminen (müeyyidenin tahsil edilmediğinin tespiti kaydıyla) iptal işlemi geri alınabilmektedir.

Tebliğ’e eklenen geçici 3 ncü madde ile yürürlük tarihinden önce (11 Mayıs 2019) bu hükümler çerçevesinde iptal edilmiş belgelerin iptal işlemi, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren “3 (üç) ay” içerisinde Bakanlığa başvurulması halinde, geri alınabileceğine ilişkin düzenleme getirilmiştir.