SİRKÜLER

2019-005- Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 7161 Sayılı Kanun hk.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Vezin Sirküler 2019-005

Sirkülerimizin konusunu “Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 7161 Sayılı Kanun”  oluşturmaktadır.

ÖZET: Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 7161 Sayılı Kanun 18.01.2019 tarihli ve 30659 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda Yapılan değişiklikler aşağıdaki şekilde özetlenmiştir.

Söz konusu Kanun ile yapılan düzenlemelerden öne çıkan hususlar aşağıdaki şekilde özetlenmiştir.

GELİR ve KURUMLAR VERGİSİ KANUNU DÜZENLEMELERİ

1) Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Kapsamında Düzenlenen Ürün Senetlerinin Elden Çıkartılmasından Doğan Kazançlarla İlgili İstisna Süresi Uzatıldı (Madde 5)

Gelir Vergisi Kanununun geçici 76 ncı maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklik ile Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında düzenlenen ürün senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlarla ilgili istisna süresi 31.12.2023 tarihine kadar uzatıldı.

2) Gelir Vergisi Kanununda Yapılan Diğer Düzenlemeler (Madde 3-4)

Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklik ile Türk Hava Kurumu ile sivil havacılıkta görevli pilotlar ve sertifikalandırılmış personele yapılan aylık ücret ödemelerinin gerçek safi değerinin %70’i gelir vergisinden istisna edildi.

Diğer taraftan, Gelir Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi değiştirilerek, söz konusu kişilere teşvik amaçlı olarak ödenen tazminatlara ilişkin istisna hükmü kaldırıldı.

3) Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Yapılan İmalat Sanayii Yatırımlarına Sağlanan İlave Teşviklerin Uygulama Süresi Uzatıldı (Madde 43)

2017 ve 2018 yıllarında yapılan imalat sanayii yatırımları için Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesi kapsamındaki yatırım teşviklerinden daha yüksek oranlarda faydalanılmasına imkân veren Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 9 uncu maddesinde yapılan değişiklik ile bu düzenlemenin 2019 yılında yapılacak imalat sanayii yatırımları için de uygulanması sağlanarak Cumhurbaşkanına bu uygulamanın süresini 5 yıla kadar uzatma yetkisi verildi.

 

KDV –ÖTV KANUNU DÜZENLEMELERİ

1) Kur Farkı, Artık KDV Matrahı’na Dahil Bir Unsur (Madde 18)

Katma Değer Vergisi Kanununda, kur farklarının KDV’ye tabi olduğuna ilişkin açık bir hüküm olmaması uygulamada konunun mükelleflerce özelge sistematiği içerisinde çözümlenmesine ve kur farklarının KDV’ye tabi olup olmadığına yönelik tereddütler ortaya çıkarmaktaydı.

Kanunun 18 inci maddesiyle, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun “Matraha Dahil Olan Unsurlar” başlıklı 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine “fiyat farkı,” ibaresinden sonra gelmek üzere “kur farkı,” ibaresi eklenmek suretiyle;

bedelin döviz cinsinden veya dövize endekslenerek ifade edildiği işlemlerde, bedelin kısmen veya tamamen vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu tarihten sonra ödenmesi halinde, ortaya çıkan kur farkının, alıcı veya satıcı tarafında matrahın bir unsuru olarak değerlendirilmesi ve vergiye tabi tutulması uygulamadaki yaşanan sorunların önüne geçilmiş oldu.

2) İmalat Sanayii Yatırımlarına İlişkin Bina-İnşaat Harcamalarına Sağlanan KDV İadesi Teşvikinin Uygulama Süresi Uzatıldı. (Madde 20)

KDV Kanununun geçici 37 nci maddesinde yapılan değişiklik ile imalat sanayii yatırımlarına ilişkin 2018 yılında yapılacak inşaat harcamaları dolayısıyla yüklenilecek KDV’nin iade edilmesine yönelik uygulamanın 2019 yılında da devamı sağlanarak Cumhurbaşkanına bu uygulamanın süresini 5 yıla kadar uzatma yetkisi verildi.

3) KDV İstisnalarına İlişkin Yapılan Düzenlemeler (Madde 17-19)

 

a) KDV Kanununun “İstisnalar”a ilişkin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklikle;

  • Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin yenilenebilir ve diğer enerji tesislerinin inşasına ilişkin olarak bunlara veya bunlar tarafından oluşturulan iktisadi işletmelere yapılan mal teslimleri ve hizmet ifaları,
  • Kültür ve Turizm Bakanlığınca yayıncılık sertifikası verilmiş yayıncılar tarafından yapılan kitap ve süreli yayınların teslimi,

 KDV’den istisna edilmiştir.

b) KDV Kanunun geçici 35 inci maddesinde yer alan; Kentsel dönüşüm projeleri kapsamında trampa yoluyla kamulaştırılan taşınmazların Hazineye devrinden dolayı Gelir Ve Kurumlar Vergileri açısından kazanç oluşmayacağı ve aynı işlemler ile ilgili teslimlerin KDV'den ve damga vergisi ve harçtan  istisna tutulacağına yönelik hükümlerin uygulama süresi 31/12/2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

 

4) ÖTV Tabi Olmaya İlişkin Düzenleme (Şalgam suyu, Çeşnili ve aromalı/aromalandırılmış içme sütleri , Bebek ve devam sütü sayılan içecekler) (Madde 37-38)

ÖTV Kanununa ekli (III) sayılı listenin (A) cetvelinin 22.02 G.T.İ.P. numaralı sırasındaki “Mal İsmi” sütunundaki beşinci parantez içi hükümde yer alan "meyveli gazlı içecekler" ibaresi "meyveli gazlı içecekler; şalgam suyu; Türk Gıda Kodeksine göre çeşnili ve aromalı/aromalandırılmış içme sütleri, bebek ve devam sütleri sayılanlar" şeklinde değiştirilmiş  ve anılan ürünler ÖTV ‘ye tabi olmaktan çıkarılmıştır, ilgili Kanunun 37 nci maddesinde yapılan düzenleme de dikkate alınarak ÖTV Kanununa geçici 8. Madde eklenmiştir.

ÖTV Kanununa eklenen geçici 8 inci madde ile 18.1.2019 tarihinden önce ithal veya teslim edilen şalgam suları ile Türk Gıda Kodeksine göre çeşnili ve aromalı/aromalandırılmış içme sütleri, bebek ve devam sütü sayılan içeceklerle ilgili olarak, ÖTV ve bu vergiye isabet eden KDV bakımından vergi tarhiyatı yapılmaması, vergi cezası kesilmemesi, daha önce yapılmış olan tarhiyatlardan ve kesilmiş cezalardan varsa açılmış davalardan feragat edilmesi kaydıyla vazgeçileceği, tahakkuk eden tutarların terkin edileceği, tahsil edilen tutarların ise red ve iade edilmeyeceği düzenlenmiştir.

DİĞER KANUNLARA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

1) Kira Bedelinin Belirlenmesinde "Tüketici Fiyat Endeksindeki 12 Aylık Ortalamalara Göre Değişim" Oranının Kullanılması (Madde 56)

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun kira bedelinin belirlenmesine ilişkin 344 üncü maddesinde yapılan değişiklik ile kira bedelinin belirlenmesinde, üretici fiyat endeksi yerine, “tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim” oranının kullanılması düzenlenmiştir.

2) Varlık Finansmanı Fonlarının Sermaye Piyasalarında Yaptıkları İşlemler Nedeniyle Lehe Aldıkları Paraların BSMV'den İstisna (Madde 2)

Gider Vergileri Kanununun “İstisnalar” başlıklı 29 uncu maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklik ile varlık finansmanı fonlarının sermaye piyasalarında yaptıkları işlemler nedeniyle lehe aldıkları paraların BSMV'den istisna edilmiştir.

3) İşsizlik Ödeneğinden Yararlanma Koşulllarında İyileştirme (Madde 25)

İşsizlik Sigortası Kanununun “İşsizlik ödeneğinin; miktarı, ödeme süreleri ve zamanı ile sigorta primleri” başlıklı 50 nci maddesinde yapılan değişiklik ile işsizlik ödeneğinden yararlanma koşullarından, son 120 gün “prim ödeyerek sürekli çalışmış” olma şartı “hizmet akdine tabi” olma şeklinde iyileştirilmek suretiyle 120 gün boyunca hizmet akdine tabi olmasına karşın devamsızlık hallerinden kaynaklı ödememe durumu ortadan kaldırılmaktadır.

18.1.2019 tarihinden sonra hizmet akdi feshedilenler için uygulanabilecektir.