SİRKÜLER

2018 - 006 / 3 7103 Sayılı Kanunla Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler: Amme Alacakları - MTV hk.

 

A) 6183 SAYILI AMME ALACAKLARINI TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN DÜZENLEMESİ

1)Haczin Kaldırılması (Mad.2)

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'da yapılan değişiklik kapsamında;

 Maliye Bakanlığı'na bağlı tahsil dairelerince haczedilen mal üzerindeki hacizlerin aşağıdaki şartların sağlanması halinde kaldırılması mümkündür.
·        Hacizli malın 6183 sayılı Kanun'un 10. maddesinin 1. fıkrasının (5) numaralı bendinde sayılan mallardan olması,
·        Hacizli mala biçilen değer ile %10 fazlasının, ilk sırada haciz tatbik eden tahsil dairesine ödenmesi (Ödenecek tutar, Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine olan ödeme zamanı gelmiş, tecil edilmiş veya muacceliyet kesbetmiş borçların toplamından fazla olamaz.),
·        Hacizli mala ilişkin takip masraflarının ayrıca ödenmesi,
·        Hacze karşı dava açılmaması veya açılmış davalardan vazgeçilmesi.

 

B) MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU DÜZENLEMELERİ 

1) Minibüs , Otobüs VE Elektrikli Motorlara İlişkin Olarak Motor Gücü Tanımı (Mad.17)

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklikle;

Minibüsler için kullanılan “onbeş oturma yeri” ifadesi “onyedi oturma yeri”;

Otobüsler için kullanılan “onaltı oturma yeri” ifadesi “onsekiz oturma yeri” şeklinde değiştirildi.

Aynı maddeye elektrikli motorlara ilişkin olarak yeni bir tanım 21. bent olarak eklenmiştir.

21- Motor gücü: Taşıtların elektrik motorlarını imal eden fabrikalarca uluslararası normlara göre tespit edilen ve kilovat (kW) olarak ifade olunan azami güçtür."

Yürürlük Tarihi: 01/01/2019

2) Elektrik Motorlu Taşıtlar Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu Kapsamına Alındı.  (Mad.18, 19, 20 ve 21)
ü Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun “Vergileme Ölçü ve Hadleri” başlıklı 5 inci maddesinde yapılan değişiklikle;

Sadece elektrik motorlu otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtı ve benzeri taşıtlar ile elektrik motorlu motosikletler Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu kapsamına alınmış ve bunların Kanunun (I) sayılı tarifesindeki vergi tutarlarının %25’i oranında vergilendirilmesi,
üKanun’un “Vergileme Ölçü ve Hadleri” başlıklı 6 ncı maddesinde yapılan değişiklikle;

Sadece elektrik motorlu panel van ve motorlu karavanlar Kanun kapsamına alınmakta ve bunların Kanunun (II) sayılı tarifesindeki vergi tutarlarının %25’i oranında vergilendirilmesi,

Sadece elektrik motorlu minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon, çekici ve benzeri taşıtlara ilişkin motorlu taşıtlar vergisinin ise mevcut (II) sayılı tarifede yer alan tutarların %25’i dikkate alınmak suretiyle hesaplanması,
ü Kanun’un “Vergiye etki eden değişiklikler” başlıklı 11 inci maddesinde yapılan değişiklikle, sadece elektrik motorlu taşıtlar için, “motor gücü” ibaresi eklenmesi,
ü Kanun’un geçici 8 inci maddesinde yapılan değişiklikle, sadece elektrik motorlu otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtı ve benzeri taşıtlar Kanun kapsamına alınmış ve bunların Kanunun (1/A) sayılı tarifesindeki vergi tutarlarının %25’i oranında vergilendirilmesi,

Hususlarında düzenleme yapılmaktadır.

Yürürlük Tarihi: 01/01/2019

3) Hurdaya Çıkarılan Taşıtlarda MTV (Mad. )

7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un geçici 1. maddesinde yer alan, 2018 yılı sonuna kadar hurdaya çıkartılan araçlarla ilgili ödenmemiş MTV ve buna ilişkin gecikme faizi, gecikme zammı ve cezaların terkinini öngören düzenlemenin uygulama süresi 31.12.2019'a kadar uzatıldı.

 

C) HARÇLAR KANUNU DÜZENLEMESİ 

1) Açılmış Olan Davalarda Uyuşmazlıkların Arabuluculuk Yoluyla Çözümlenmesinde Karar Ve İlam Harçları (Mad.22)

Harçlar Kanunu’na bağlı (1) sayılı Tarifenin “A) Mahkeme Harçları” başlıklı bölümünün “III- Karar ve ilam harcı” başlıklı alt bölümünde yapılan değişiklikle;

Açılmış davalarda uyuşmazlıkların arabuluculuk yoluyla çözümlenmesi halinde, arabuluculuk son tutanağına dayalı olarak verilen kararlarda 35,90 TL harç alınması, düzenlenmektedir. 

Yürürlük Tarihi: 28/03/2018

 

D)TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU’NA İLİŞKİN YAPILAN DÜZENLEME

1)Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Faaliyet Gösterenlerin Münhasıran Bu Bölgedeki Yazılım, Tasarım Ve AR-GE Faaliyetlerinden Elde Ettikleri Kazançların Tescil, Kayıt Veya Bildirim Şartının Yerine Getirilmemesi (Mad.51)

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun geçici 2 nci maddesinde yapılan değişiklikle, Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu bölgedeki yazılım, tasarım ve AR-GE faaliyetlerinden elde ettikleri kazançların 31/12/2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesna tutulmasından kaynaklına bağlı olarak bu kazançların, sayılan kazanç kapsamında olduğunun tescil, kayıt veya bildirim şartının yerine getirilmemesi durumunda, zamanında tahakkuk ettirilmeyen verginin, vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın gecikme faiziyle birlikte tahsil olunması hususunda düzenleme getirilmiştir.

 

E) SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN DÜZENLEMESİ

1) Sporcu Ücretlerinden Tevkif Yoluyla Alınan Gelir Vergisinin Kulüp Veya Şirketlere İadesi (Mad.35)

Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’a eklenen Ek Madde 12 ile sporcu ücretlerinden tevkif yoluyla alınan gelir vergisinin, Gelir Vergisi Kanunu’nun 103 üncü maddesinin üçüncü gelir diliminde yer alan ve ücretler için geçerli olan tutarın üç katını aşmaması kaydıyla, maddede sayılan harcamalarda kullanılmak üzere ilgili kulüp veya şirketlere iade edilmesi konusunda düzenleme yapılmaktadır.