SİRKÜLER

2018 - 006 / 2 7103 Sayılı Kanunla Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler: KDV - ÖTV hk.

A) KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU DÜZENLEMELERİ 

1) Organize Sanayi Bölgeleri İle Küçük Sanayi Sitelerinin Altyapı Yatırımlarında KDV İstisnası (Mad.29)

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun “Araçlar, kıymetli maden ve petrol aramaları ile ulusal güvenlik harcamaları ve yatırımlarda istisna” başlıklı 13 üncü maddesinin birinci fıkrasına eklenen bentle;
ü Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin, su, kanalizasyon, arıtma, doğalgaz, elektrik, haberleşme tesisleri ile yol yapımı,
üKüçük sanayi sitelerindeki iş yerlerinin inşası,

İşlerine ilişkin olarak Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerine veya bunlar tarafından oluşturulan iktisadi işletmelere yapılan mal teslimleri ile hizmet ifaları katma değer vergisinden istisna edilmiştir.

Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerine veya bunlar tarafından oluşturulan iktisadi işletmelere istisna kapsamında teslimde bulunan veya hizmet ifa eden mükelleflerin mal ve hizmet alımları ise genel hükümlere göre KDV’ye tabi olacak ve bu bağlamda telim ve ifaya bağlı olarak yüklendikleri KDV’sini iadeye konu edebileceklerdir.

Yürürlük Tarihi: 01/04/2018

 

2) Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okullarda Kantin Olarak Belirlenen Alanların Okul Aile Birlikleri Tarafından Kiraya Verilmesi İşlemlerine KDV İstisnası (Mad.30)

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun istisnalara ilişkin 17 nci maddesinin (4) numaralı fıkrasının (d) bendinde yapılan değişiklikle, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda kantin olarak belirlenen alanların okul aile birlikleri tarafından kiraya verilmesi işlemleri KDV’den (kısmi) istisna edilmiştir.

Yürürlük Tarihi: 28/03/2018

 

3) Yeni Makina Ve Teçhizat Alımları KDV’den İstisna  (Mad.31)

 Katma Değer Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 39 uncu maddeyle;
ü Yatırım teşvik belgeli olsun veya olmasın münhasıran imalat sanayiinde

veya
ü Teknoloji geliştirme bölgesi ve ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde, Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde, araştırma laboratuvarlarında Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara, münhasıran bu faaliyetlerinde,

 

kullanılmak üzere 31/12/2019 tarihine kadar alınacak yeni makine ve teçhizatlar KDV’den istisna edilmiştir.

Madde kapsamında vergiden istisna edilen işlemleri yapan mükellefler tarafından istisna edilen işlemleri nedeniyle yüklendikleri verginin indirim konusu yapılacak, indirim yoluyla telafi edilemediği halde vergi iadeye konu edilebilecek.

İstisna kapsamında alınan makina ve teçhizatın, teslim tarihini takip eden takvim yılının başından itibaren üç yıl içinde; Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetleri veya imalat sanayii dışında kullanılması veya elden çıkarılması hallerinde, zamanında alınmayan vergi alıcıdan, vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edilecek. Zamanında alınmayan vergiler ile vergi cezalarında zamanaşımı, verginin tarhını veya cezanın kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılının başından itibaren başlayacak.

Yürürlük Tarihi: 01/05/2018

 

B) ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU DÜZENLEMELERİ

1) 4760 Sayılı Kanuna Ekli Listelerde Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)’nde Yer Alan G.T.İ.P.’ler Kapsamında Güncelleme (Mad.56)

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli listelerde yapılan değişiklikle;

  • 4760 sayılı Kanuna ekli (1), (II), (III) ve (IV) sayılı listelerin güncellenmesi ve halen uygulanmakta olan vergi tutar ve/veya oranlarının bu listelerde yer alması amacıyla söz konusu listeler, ekli (1), (2), (3) ve (4) sayılı cetvellerde gösterildiği şekilde değiştirilmektedir.
  • Ayrıca, TGTC’nin 38.26 G.T.İ.P. numarasında yer alan bazı malların “bıodizel” ile teknik olarak birbirine çok yakın özellik göstermesi, 3801.20.10.00.00 ve 3819.00.00.00.00 G.T.İ.P. numaralarında yer alan malların ise akaryakıta karıştırılarak ya da doğrudan akaryakıt olarak kullanılabilmesi nedeniyle söz konusu mallar ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı liste kapsamına alınmaktadır. 

2) Motorin Türlerinin G.T.İ.P Numaralarında Güncelleme (Mad.58)

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listede yapılan güncelleme çerçevesinde, bu Kanunun 7/A maddesinde yer alan motorin türlerinin G.T.İ.P. numaraları da güncellenmektedir. 

 3) İhraç Kayıtlı Teslimlerde, İhracatın Mücbir Sebeplerle Gerçekleştirilememesi Halinde Üç Aya Kadar Ek Süre (Mad.59)

KDV Kanununda yer alan ihraç kayıtlı teslimlere ilişkin düzenlemeyle yeknesaklık sağlanması adına Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 8 inci maddesinin (2) numaralı fıkrasında hükme bağlanan ihraç kayıtlı teslimlerde, ihracatın mücbir sebeplerle gerçekleştirilememesi halinde, Maliye Bakanlığınca veya Bakanlığın uygun görmesi durumunda üç aylık sürenin dolduğu tarihten itibaren onbeş gün içinde başvuran ihracatçılara, vergi dairelerince üç aya kadar ek süre verilebileceğine ilişkin düzenleme yapılmıştır. 

4) Taşıtların İmalinde Kullanılan Radyo, Hoparlör, Monitör Gibi Mallar İçin Ödenen ÖTV’nin İmalatçılara İade Edilmesi (Mad.60)

Özel Tüketim Vergisi Kanununa eklenen 9/A maddesiyle;

Kanuna ekli (II) sayılı listedeki taşıtların imalinde kullanılan (IV) sayılı listedeki radyo, hoparlör, monitör gibi mallar için ödenen özel tüketim vergisinin indirimi mümkün olmadığından, bu malların alış faturaları ve benzeri belgeler üzerinde gösterilen ve mükellefi tarafından beyan edilerek ödenen özel tüketim vergisinin, Maliye Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslara göre (II) sayılı listenin 8701.20, 87.02, 87.03, 87.04, 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alan malların imalatçılarına iade edilmesi imkânı getirilmektedir.

5) Bakanlar Kuruluna Bazı Taşıtların ÖTV Matrahlarının Alt Ve Üst Sınırlarını Belirleme Yetkisi (Mad.61)

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listenin 87.03 G.T.İ.P numarasının “-Diğerleri” satırında yer alan bazı taşıtların vergi oranlarının, özel tüketim vergisi matrahları esas alınarak ayrıştırılmasına bağlı olarak Bakanlar Kuruluna, bu oranlara esas özel tüketim vergisi matrahlarının alt ve üst sınırlarını belirleme yetkisi verilmektedir.

6) Fuel Oil İle Motorin Türlerinin G.T.İ.P. Numaraları Güncelleme (Mad.62)

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listede yapılan güncelleme çerçevesinde, aynı Kanunun geçici 5 inci maddesinde yer alan fuel oil ile motorin türlerinin G.T.İ.P. numaraları güncellenmektedir.

 

7) 16 Ve Daha Büyük Yaştaki Araçların Trafik Kayıt Ve Tescilinin Silinmesi Karşılığı  (Hurdaya Ayrılması, İhraç Edilmesi Vs.) Yeni Alınacak 1600 Cm3 Geçmeyen Araçlarda 10 Bin TL ÖTV İndirimi (Geçici 1 inci madde)

31/12/2019 tarihine kadar uygulanmak üzere, Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (II) sayılı listenin 8701.20, 87.02, 87.03, 87.04 G.T.İ.P. numaralarında yer alan, 16 ve daha büyük yaştaki araçların adına kayıtlı gerçek veya tüzel kişiler tarafından doğrudan veya ihracatçılar vasıtasıyla ihraç edilmesi ya da bir daha kullanılmamak üzere hurdaya çıkartılması ve ilgili mevzuat gereğince kayıt ve tescilinin silinmesi şartıyla, aynı cins bir aracın ilk iktisabında tahakkuk eden özel tüketim vergisinden, Bakanlar Kurulunca, 10.000 lirayı aşmamak üzere, araçların cinsleri ve özelliklerine (motor silindir hacmi, sınıfı, özel tüketim vergisi oranına esas matrahı gibi) göre belirlenecek kısmın terkin edilmesi imkânı sağlanmaktadır.