SİRKÜLER

2018 - 003 - “İnteraktif Vergi Dairesi” uygulamasına ilişkin 492 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği İncelenmesi

ÖZET: İnteraktif Vergi Dairesine İlişkin 492 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı.

“İnteraktif Vergi Dairesi” uygulamasına ilişkin 492 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, 28 Şubat 2018 tarih ve 30346 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

1) İnteraktif Vergi Dairesi Uygulaması Kime,  Hangi İmkânları Sunmaktadır?

İnteraktif Vergi Dairesi hizmetlerinden; 

a) Maliye Bakanlığınca yapılan düzenlemeler kapsamında bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kullanıcı kodu ve şifresi bulunan,

b) e–Devlet şifresi bulunan,

c) Bu Tebliğ kapsamında şifre edinen, 

Gerçek Ve Tüzel Kişiler İle Tüzel Kişiliği Olmayan Teşekküllerin yararlanma imkânı bulunmaktadır. 

İnteraktif Vergi Dairesi uygulamasıyla uygulamadan faydalanma imkânı sunulan kişilere/teşekküllere,

·         {C}vergisel yükümlülüklerini yerine getirilebilmesi,

·         {C}beyanname, bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgelerin elektronik ortamda verilebilmesi,

·         {C}bu belgelere ilişkin yapılan işlemlerin sonuçlarının ilgililerine elektronik ortamda sunulabilmesi,

imkânları sunulmaktadır. 

2) İnteraktif Vergi Dairesi Uygulamasında Hangi Bilgiler Yer Almaktadır?

İnteraktif Vergi Dairesi içeriğinden;

·         {C}Vergi dairesi sistemlerinde kayıtlı olan kimlik bilgilerini, iletişim bilgilerini, mükellefiyet bilgilerini ve motorlu taşıtlarına ilişkin bilgilerini,

·         {C}Vergi dairelerince tahsil ve takip edilen tüm borçlarını,

·         {C}Elektronik ortamda verilen bildirimleri, beyannameleri ile bu beyannamelere ilişkin tahakkuklarını,

·         {C}Emanetler hesabına kaydedilen tutarları,

·         {C}Haklarında yapılan elektronik yoklamalara ilişkin tutanakları,

·         {C} Vergi dairesi tarafından banka hesapları ve/veya taşıtları üzerine uygulanan elektronik hacizleri,

·         {C}Elektronik tebligat sistemi kapsamında tebliğ edilen elektronik imzalı tebliğ evraklarını,

·         {C}Adlarına düzenlenen vergi ve ceza ihbarnamelerini,

·         {C}Sistem üzerinden yaptıkları başvuru, talep ve bildirimlerin sonuçlarını

elektronik ortamda görüntülenebilecek.

3) İnteraktif Vergi Dairesi Uygulamasında Hangi İşlemler Yapılabilir?

İnteraktif Vergi Dairesi Uygulaması içeriğinde aşağıda belirtilen;

·         {C}Borç ödeme,

·         {C}e-Tebligat sistemine dahil olmak için talepte bulunulması,

·         {C}Kanunun 376 ncı maddesi kapsamında vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında indirim talebinde bulunulması,

·         {C}Uzlaşma talebinde bulunulması,

·         {C}Mükellefiyet durum yazısı alınması,

·         {C}Borç durum yazısı talebinde bulunulması,

·         {C}Özelge talep edilmesi,

·         {C}İşe başlama bildiriminde bulunulması,

·         {C}Adres değişikliği bildiriminde bulunulması,

·         {C}İş yerlerinin (şubelerin) sayısında meydana gelen artış veya azalışlara ilişkin bildirimde bulunulması,

·         {C}İşi bırakma bildiriminde bulunulması,

·         {C}İzaha davet müessesi kapsamında izahta bulunulması,

·         {C}6183 sayılı Kanun’un 48 inci maddesi kapsamında tecil talebinde bulunulması,

·         {C}Vergi türü dönem değişikliğine ilişkin talepte bulunulması,

·         {C}Muhtasar beyanname verilmeyeceğine dair dilekçe verilmesi,

·         {C}Bu Tebliğde sayılmayan iş ve işlemler için “genel dilekçe” verilmesi,

·         {C}Gelir İdaresi Başkanlığınca uygun görülen diğer iş ve işlemler.

işlemlerin gerçekleştirilebilmesi mümkündür.

4) İnteraktif Vergi Dairesi Uygulaması İçin Şifre Alma İşlemi Nasıl Yapılır?

İnteraktif Vergi Dairesi hizmetlerinden yararlanmak isteyen ve daha önce şifre edinmemiş kişiler;

1-      {C}Sistem üzerinden istenen bilgileri girmek;

2-       {C}A)   Gerçek kişiler için Tebliğin EK-1’indeki “İnteraktif Vergi Dairesi Talep Bildirimini,

 B)     Tüzel kişiler için Tebliğin EK-2’sindeki “İnteraktif Vergi Dairesi Talep Bildirimi’ni,

 doldurmak suretiyle şifre talebinde bulunabileceklerdir.

  

Söz konusu Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

 

 


 

Ekler