SİRKÜLER

2018 - 002 - Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemleri TCMB tarafından İzlenmesine İlşikin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik İncelemesi

 

 

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TARAFINDAN DÖVİZ KREDİSİ BULUNAN FİRMALARA BAĞIMSIZ DENETİM VE BİLDİRİM ZORUNLULUĞU HAKKINDA YÖNETMELİK YAYINLANMIŞTIR

Yurt içinden ve yurt dışından sağlanan yabancı para nakdi krediler ile dövize endeksli kredilerinin toplamı ilgili hesap döneminin son iş günü itibarıyla 15 milyon ABD doları ve muadili olan firmalar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)’ na müteakip hesap döneminden itibaren bildirmekle yükümlüdür.

TMS’lere göre hazırlanan finansal durum tablosu, TMS’lere göre hazırlanmış finansal durum tablosunun bulunmaması durumunda ise vergi mevzuatı çerçevesinde kamu idarelerine sunulmak üzere hazırlanan bilanço dikkate alınır.

Bildirim yükümlülüğü olan firma (31.03.2018), yükümlülüğün başladığı tarihten itibaren 60 gün içinde(31.05.2018) denetçi ile denetim sözleşmesi yapar.

Firma tarafından finansal raporlama çerçevesine uygun olarak hazırlanan veriler veri formu kullanılmak suretiyle TCMB’ na bildirilir.

Ara dönem (3, 6 ve 9. Aylar)  finansal tablolar hesap dönemini takip eden 1. ayın, yılsonu finansal tablolar ise 3. ayın sonuna kadar TCMB’ye bildirilir.

Yıllık hesap dönemine ilişkin bildirilen verilerin denetimi, bu verilerin ara dönemlerde bildirilen veriler ile tutarlılığının denetimi de dahil, denetçi tarafından KGK düzenlemelerine uygun olarak izleyen yılın 31 Mayıs tarihine kadar tamamlanır.

 Firmalar, TCMB tarafından belirlenen veri formunun Sisteme girişini belirlenen dönemlerde Sistemin genel ağ adresi olan www.tcmbveri.gov.tr üzerinden gerçekleştirir.

 

 

 

 

 

Ekler