SİRKÜLER

2017 - 039- 7061 sayılı “Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Diğer Vergi Kanunları Çerçevesinde İncelenmesi

28 Kasım 2017 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan 7061 sayılı “Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 5 Aralık 2017 tarih ve 30261 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Aşağıda söz konusu Kanun’un “Diğer Vergi Kanunları ( Damga, Harçlar, MTV, Gider Vergileri, Veraset ve İntikal Vergisi ile Emlak Vergisi) ” mevzuatına ilişkin düzenlemeleri sirkülerimizin konusunu oluşturmaktadır:

 A. Damga Vergisi Kanunu Düzenlemeleri

1) Bakanlar Kurulu’na Verilen Yetkinin Kullanımında Düzenleme

Bu Kanunun 29 uncu maddesiyle, Damga Vergisi Kanunu’nun mükerrer 30 uncu maddesinde değişiklik yapılmak suretiyle maktu ve nispi damga vergilerinin artırılması ve indirilmesine ilişkin Bakanlar Kuruluna verilen yetkinin, kağıt türleri itibarıyla birlikte veya ayrı ayrı kullanılmasına imkân sağlanmaktadır.

2) “Kamu Özel İşbirliği Projeleri”ne Damga Vergisi İstisna Düzenlemesi

Kanunun 30 uncu maddesiyle, Damga Vergisi Kanunu’na ekli (2) sayılı tablonun “IV- Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar'' başlıklı bölümüne eklenen fıkrayla;

Kamu özel işbirliği projelerinin finansmanı için yurtdışında ihraç edilen menkul kıymet karşılığında fon temin etmek üzere kurulan özel amaçlı kuruluşların, bu fonları proje yüklenicisi firmalara kullandırmasına ilişkin olarak düzenlenen kağıtlar ile bunların teminatı ve geri ödenmesine ilişkin işlemler nedeniyle düzenlenen kağıtların damga vergisinde istisna edilmesi düzenlenerek proje yüklenicisi firmalara finansman maliyetleri açısından kolaylık sağlanmaktadır.

B) Harçlar Kanunu Düzenlemeleri

1) “Kamu Özel İş Birliği Projeleri”ne Harç İstisnası Düzenlemesi

Kanunun 31 inci maddesiyle, Damga Vergisi Kanununda yapılan düzenlemeye paralele bir düzenlemede  Harçlar Kanunu’nun “Özel Kanunlardaki Hükümler” başlıklı 123 üncü maddesine eklenen fıkrayla;

Kamu özel işbirliği projelerinin finansmanı için yurtdışında ihraç edilen menkul kıymet karşılığında fon temin etmek üzere kurulan özel amaçlı kuruluşların, bu fonları proje yüklenicisi firmalara kullandırmasına ilişkin işlemler ile bunların teminatı ve geri ödenmesine ilişkin işlemlerin harçlardan (yargı harçları hariç) istisna edilmesi düzenlenmiştir.

2) Transfer Fiyatlandırmasında Yöntem Belirleme Anlaşması Harçları Kaldırıldı.

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 13 üncü maddesinin beşinci fıkrası uyarınca, transfer fiyatlandırması uygulamasında, ilişkili kişilerle yapılan mal ya da hizmet sunumunda uygulanacak fiyat veya bedelin tespitine ilişkin yöntemler, mükellefin talebi üzerine Maliye Bakanlığı ile anlaşılarak belirlenebilmektedir.

Kanunun 32 nci maddesiyle, söz konusu anlaşmaların teşviki amacıyla Harçlar Kanununa bağlı (8) sayılı tarifede yer alan ve Bakanlıkla anlaşma aşamasında ödenmesi gerekli olan;

Başvuru harcı à 56.979,40 TL (2017 yılı)

Yenileme harcı à45.583,30 TL (2017 yılı)

Kaldırılmıştır.

C) Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu Düzenlemeleri

1) Kanunun 22 nci maddesiyle, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı 2 nci maddesine eklenen hükümle “taşıt değeri; taşıtın teslimi, ilk iktisabı ve ithalinde, vade farkı ile hesaplanacak özel tüketim vergisi hariç, katma değer vergisi matrahını oluşturan değerler” olarak tanımlanmaktadır.

2) Kanunun 23 üncü maddesiyle, “1/1/2018 tarihinden itibaren kayıt ve tescil edilecek taşıtlar”da, taşıt değerinin de “vergilendirme ölçütü” olarak değerlendirilmesi yönünde düzenleme yapılmaktadır. Motosikletlerin vergilendirilmesinde ölçütler değiştirilmemektedir. ( MTV tutarları için EK-1.a)

3) Kanunun 24 üncü maddesiyle, otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerinin vergilendirme usulünün bu Kanunla değiştirilmesine bağlı olarak Kanuna yeni eklenen (I/A) sayılı tarifenin, vergilendirme rejimine ilişkin ilgili maddelerde ibare değişiklikleri yapılmaktadır.

4) Kanunun 25 inci maddesiyle, vergi miktarlarında olduğu gibi “taşıt değerleri”nin de her yıl yeniden değerleme oranında artırılmasına imkân sağlanmakta ve Bakanlar Kuruluna taşıt değerlerini ayrı ayrı veya birlikte yeniden belirleme yetkisi verilmektedir.

5) Kanunun 26 ncı maddesiyle, motorlu taşıtlar vergisinin “31/12/2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce kayıt ve tescil edilen taşıtlar”da;

·         1300 cc’nin altındaki taşıtlar için yeniden değerleme oranı,

·         Diğer taşıtlar için ise yeniden değerleme oranına ilave olarak 10 puan artırılması,

 Suretiyle uygulanmasını sağlanmak amacıyla geçici maddeyle düzenleme yapılmaktadır.( MTV tutarları için EK-1.b)

 

 

 

D) Gider Vergileri Kanunu Düzenlemeleri

1) Özel İletişim Vergisi Oranları %7,5 Olarak Düzenlendi.

Kanunun 10 uncu maddesiyle, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 39 uncu maddesinde yapılan düzenleme ile özel iletişim vergisi oranları her bir hizmet için %7,5 olarak düzenlendi.

2) Vadeli İşlem Ve Opsiyon Sözleşmeleri Sonucu Lehe Alınan Paralar İçin BSMV’den İstisna Düzenlemesi

Kanunun 11 inci maddesiyle, Gider Vergileri Kanunu’nun “İstisnalar:” başlıklı 29 uncu maddesinde değişiklik yapılmak suretiyle işlemin yapıldığı yere bakılmaksızın vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri sonucu lehe alınan paraların banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna edilmektedir.

E) Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Düzenlemesi

Kanunun 13 üncü maddesiyle, Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nun “Nispetler” başlıklı 16 ncı maddesinde yer alan ve şans oyunları ile gerçek ve tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyeler için uygulanan %10 nispetindeki veraset ve intikal vergisi oranının %20’ye çıkarılmaktadır.

F) Emlak Vergisi Kanunu Düzenlemeleri

Kanunun 35 inci maddesiyle, Emlak Vergisi Kanunu’na eklenen geçici madde 23 ile takdir komisyonlarınca 2018 yılı için takdir edilen asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin, 2017 yılında uygulanan birim değerlerin belirli bir yüzdesini geçmemesi ve izleyen yıllarda (2019, 2020 ve 2021 ) da bina ve arazi vergi değerlerinin hesabında 2018 yılı için esas alınan birim değerleri üzerinden işlem yapılması sağlanmaktadır.

Diğer taraftan emlak vergi değeri veya asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri esas alınarak uygulanan vergi, harç ve diğer mali yükümlülüklerde de bu düzenleme ile belirlenen değerlerin dikkate alınması gerekliliği belirlenmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

EK-1.a:

1/1/2018 tarihinden itibaren kayıt ve tescil edilecek taşıtlar” için MTV  tutarlarına aşağıda tabloda yer verilmiştir.

Motor Silindir Hacmi  (cm³)

Taşıt Değeri (TL)

(Yeni eklenen sütun)

Satır Numarası

Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

 

1 - 3 yaş

4 - 6 yaş

7 - 11 yaş

12 - 15 yaş

16 ve yukarı yaş

 

 

 1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri

 

 1300 cm³ ve aşağısı

40.000’i aşmayanlar

1

743,00

518,00

290,00

220,00

78,00

 

 

40.000’i aşıp 70.000’i aşmayanlar

2

817,00

570,00

319,00

242,00

86,00

 

 

70.000’i aşanlar

3

892,00

622,00

348,00

264,00

94,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1301 - 1600 cm³ e kadar

40.000’i aşmayanlar

4

1.294,00

970,00

563,00

398,00

153,00

 

 

40.000’i aşıp 70.000’i aşmayanlar

5

1.423,00

1.067,00

619,00

437,00

168,00

 

 

70.000’i aşanlar

6

1.553,00

1.164,00

675,00

477,00

183,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1601 - 1800 cm³ e kadar

100.000’i aşmayanlar

7

2.512,00

1.964,00

1156,00

705,00

274,00

 

 

100.000’i aşanlar

8

2.741,00

2.142,00

1262,00

770,00

299,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1801 - 2000 cm³ e kadar

100.000’i aşmayanlar

9

3.957,00

3.048,00

1792,00

1067,00

421,00

 

 

100.000’i aşanlar

10

4.317,00

3.326,00

1955,00

1.164,00

459,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2001 - 2500 cm³ e kadar

125.000’i aşmayanlar

11

5.936,00

4.309,00

2.692,00

1.609,00

637,00

 

 

125.000’i aşanlar

12

6.476,00

4.701,00

2.937,00

1.755,00

695,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2501 - 3000 cm³ e kadar

250.000’i aşmayanlar

13

8.276,00

7.200,00

4.498,00

2.420,00

888,00

 

 

250.000’i aşanlar

14

9.029,00

7.854,00

4.907,00

2.640,00

969,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3001 - 3500 cm³ e kadar

250.000’i aşmayanlar

15

12.603,00

11.340,00

6.831,00

3.410,00

1.251,00

 

 

250.000’i aşanlar

16

13.749,00

12.371,00

7.452,00

3.720,00

1.365,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3501 - 4000 cm³ e kadar

400.000’i aşmayanlar

17

19.815,00

17.111,00

10.077,00

4.498,00

1.792,00

 

 

400.000’i aşanlar

18

21.617,00

18.666,00

10.994,00

4.907,00

1.955,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4001 cm³ ve yukarısı

475.000’i aşmayanlar

19

32.431,00

24.320,00

14.403,00

6.474,00

2.512,00

 

 

475.000’i aşanlar

20

35.379,00

26.531,00

15.713,00

7.062,00

2.741,00

 

 

 

 

 

 


EK-1.b:

 

 “31.12.2017 tarihinden önce kayıt ve tescil edilen taşıtlar”da uygulanacak MTV  tutarlarına aşağıda tabloda yer verilmiştir.

Motor Silindir Hacmi  (cm³)

1 - 3 yaş

4 - 6 yaş

7 - 11 yaş

12 - 15 yaş

16 ve yukarı yaş

 1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri

 1300 cm³ ve aşağısı

743,00

518,00

290,00

220,00

78,00

 1301 - 1600 cm³ e kadar

1.294,00

970,00

563,00

398,00

153,00

 1601 - 1800 cm³ e kadar

2.284,00

1.785,00

1.051,00

641,00

249,00

 1801 - 2000 cm³ e kadar

3.598,00

2.771,00

1.629,00

970,00

383,00

 2001 - 2500 cm³ e kadar

5.396,00

3.918,00

2.448,00

1.463,00

579,00

 2501 - 3000 cm³ e kadar

7.524,00

6.545,00

4.089,00

2.200,00

808,00

 3001 - 3500 cm³ e kadar

11.458,00

10.309,00

6.210,00

3.100,00

1.138,00

 3501 - 4000 cm³ e kadar

18.014,00

15.555,00

9.161,00

4.089,00

1.629,00

 4001 cm³ ve yukarısı

29.483,00

22.109,00

13.094,00

5.885,00

2.284,00 

 

Ekler