PRATİK BİLGİLER

TÜM MÜKELLEFLER İÇİN ORTAK ERTELEME ZAMANLARI

İlgili Dönem

İlgili Beyan / Bildirim

Verilmesi Gereken Son Gün

Erteleme Sonrası Verilme Zamanı

Erteleme Sonrası Ödeme Zamanı

Şubat 2020

KDV 1

26 Mart 2020

28 Nisan 2020

28 Nisan 2020

KDV 2

MUHTASAR

26 Mart 2020

Erteleme Bulunmamaktadır

Erteleme Bulunmamaktadır

DAMGA

26 Mart 2020

Erteleme Bulunmamaktadır

Erteleme Bulunmamaktadır

BA - BS

31 Mart 2020

30 Nisan 2020

-

 

     

 

 

     

 

MÜCBİR SEBEP HALİNDEN FAYDALANACAK MÜKELLEF GRUPLARI İÇİN ORTAK ERTELEME ZAMANLARI

İlgili Dönem

İlgili Beyan / Bildirim

Verilmesi Gereken Son Gün

Erteleme Sonrası Verilme Zamanı

Erteleme Sonrası Ödeme Zamanı

Mart 2020

KDV 1

26 Nisan 2020

27 Temmuz 2020

27 Ekim 2010

KDV 2

MUHTASAR

DAMGA

26 Nisan 2020

Erteleme Bulunmamaktadır

Erteleme Bulunmamaktadır

BA - BS

30 Nisan 2020

27 Temmuz 2020

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nisan 2020

KDV 1

26 Mayıs 2020

27 Temmuz 2020

27 Kasım 2020

KDV 2

MUHTASAR

DAMGA

26 Mayıs 2020

Erteleme Bulunmamaktadır

Erteleme Bulunmamaktadır

BA - BS

30 Mayıs 2020

27 Temmuz 2020

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mayıs 2020

KDV 1

26 Haziran 2020

27 Temmuz 2020

28 Aralık 2020

KDV 2

MUHTASAR

DAMGA

26 Haziran 2020

Erteleme Bulunmamaktadır

Erteleme Bulunmamaktadır

BA - BS

30 Haziran 2020

27 Temmuz 2020

-

 

 

Konu: VERBİS’e Kayıt Süresi Uzatıldı

 

Bilindiği üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 16’ncı maddesi uyarınca, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline kaydolmak zorundadır.

Kayıt yükümlülüğünün yerine getirilmesi ile ilgili tarihler de anılan Kanunun geçici 1’inci maddesine istinaden Kurul tarafından belirlenerek ilan edilmişti.

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 2019/387 sayılı kararı ile kişisel veri işleme envanteri hazırlamadan gelişigüzel VERBİS’e kayıt ve bildirim gerçekleştiren veri sorumluları ile envanter hazırlama süreçlerini tamamlayamadığı için süresinde kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getiremeyecek olan veri sorumluları dikkate alınarak, VERBİS’e girilmiş olan bilgilerde herhangi bir hata veya Kanuna aykırılık varsa bu durumun bir an önce düzeltilmesi için gerekli çalışmaların yapılabilmesini teminen 6698 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesi gereği aşağıdaki tabloda yer alan sürelere kadar uzatılmıştır.

 

Veri Sorumluları

Son Tarih

1

Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları

30.06.2020

2

Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi sorumluları

30.06.2020

3

Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek veya tüzel kişi sorumluları

30.09.2020

4

Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları

31.12.2020

 

 

 

Söz konusu Kurul Kararına ulaşmak için tıklayınız.

 

Konu: Bankalar Vasıtasıyla Yapılacak Vergi Tahsilatlarına İlişkin Duyuru

Gelir İdaresi Başkanlığı ile Bankalar arasında imzalanan vergi tahsilat protokollerinde, 01.01.2020 tarihinden geçerli olmak üzere aşağıda belirtilen değişiklikler yapılmıştır.

1- Vergi dairesi müdürlüklerince takip ve tahsilatı yapılmakta olan vergi, harç, ceza ve diğer alacakların vergi daireleri vezneleri haricinde, aşağıdaki tabloda yer alan bankalar vasıtasıyla tahsiline devam edilecektir.

01.01.2020 Tarihinden İtibaren Vergi Tahsilatı Yapabilecek Bankalar

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

Ziraat Katılım Bankası A.Ş.

Türkiye Halk Bankası A.Ş.

Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

Vakıf Katılım Bankası A.Ş.

Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. (PTT)

 

 

Bu bankalar dışındaki diğer bankalar tarafından nakden, hesaptan, çekle, banka kartı, havale ve EFT yoluyla TAHSİLAT YAPILMAYACAKTIR.

2- Kredi kartı ile tahsilat yapılması uygun bulunan aşağıdaki ödemelerin; tabloda unvanları belirtilen bankalar vasıtasıyla kredi kartı kullanılmak suretiyle tahsil edilmesine devam edilmektedir.

Kredi Kartı İle Tahsilat Yapılması Uygun Bulunan Ödemeler ve Bankalar

Gelir vergisi (gayrimenkul/menkul sermaye iradı, ücret, diğer kazanç ve iratlardan kaynaklı gelir vergisi)

 

Karayolları Taşıma Kanunu idari para cezası

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

Türkiye Halk Bankası A.Ş.

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

Türk Ekonomi Bankası A.Ş.

Akbank T.A.Ş.

Şekerbank T.A.Ş.

Türkiye Garanti Bankası A.Ş.

Türkiye İş Bankası A.Ş.

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

ING Bank A.Ş.

QNB Finansbank A.Ş.

HSBC Bank A.Ş.

Alternatifbank A.Ş.

Denizbank A.Ş.

Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

Odea Bank A.Ş.

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.

Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.

Geçiş ücreti ve idari para cezası

Motorlu taşıtlar vergisi

 

Diğer idari para cezaları

Trafik idari para cezası

Mali yapılandırma kanunları (6736, 7020, 7143 gibi)

6183 sayılı Kanun kapsamında taksitlendirilmiş borçlar

Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı

Tapu harcı

Pasaport harcı ve değerli kağıt bedeli

Öğrenim kredisi ve katkı kredi borçları

Yurt dışına çıkış harcı

Göç İdaresi ikamet harcı

İkamet tezkeresi defter satış bedeli

Tek giriş vize harcı

Veraset ve intikal Vergisi borçları

Ecrimisil gelirleri

Söz konusu duruya ulaşmak için tıklayınız.

KONU: Değerli Konut Vergisinde Değer Tespitlerinin İlanı Başladı

Bilindiği üzere, 7.12.2019 tarihli ve 30971 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa “Değerli Konut Vergisi” eklenmiştir.

İlgili mevzuat kapsamında yapılan değerleme sonucunda değerli konut vergisinin konusunu oluşturan değeri 5 Milyon TL’yi aşan mesken nitelikli taşınmazlar Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde yer alan (http://tasinmazdegerleme.tkgm.gov.tr) sorgulama sayfası ile ilan edilmiş ve ilgililerine ayrıca tebliğ edilmeye başlanmıştır.

Buna göre, mesken nitelikli taşınmazların değer tespitlerinin anılan sayfada sorgulama yapılarak öğrenilmesi önem arz etmektedir.

Öte yandan, değerli konut vergisine yönelik açıklamalara aşağıda özet olarak yer verilmiştir.

- Verginin konusunu değeri 5 milyon TL ve üzerinden olan mesken nitelikli taşınmazlar oluşturmaktadır.

- Verginin matrahı, mesken nitelikli taşınmazın Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM)’nce belirlenen değeri ile emlak vergisi değerinden yüksek olanıdır.

- Verginin oranı, meskenin değerine göre binde 3 ila yüzde 1 arasında değişmektedir.

- Tebliğ tarihinden itibaren on beşinci günün sonuna kadar TKGM’ye itiraz edilmeyen mesken nitelikli taşınmaz değeri kesinleşmektedir. (Henüz Tebliğ yayımlanmamış olup, itirazın TKGM’ye veya iletilmek üzere taşra birimlerine, şahsen ya da yetkili temsilci aracılığı aracılığıyla bir dilekçe ile yapılması, dilekçede itiraz sebeplerinin ayrıntılarına ve varsa ispat edici vesikalara yer verilmesi gerektiği düşünülmektedir.)

- Süresinde yapılan itirazlar, on beş gün içinde değerlendirilerek sonuçlandırılacak ve kesinleşen değer, aynı usulle ilan ve ilgilisine tebliğ edilecektir. Bu değer, değerli konut vergisi uygulamasında TKGM tarafından belirlenen değer olarak kabul edilecektir. (Henüz Tebliğ yayımlanmamış olup; itirazlarından sonuç alamayan mükellefler, 2020 yılı şubat ayında verecekleri değerli konut vergisi beyannamesini “ihtirazi kayıtla” vererek 30 gün içinde verginin yanlış/haksız olduğu iddiası ile vergi mahkemelerinde dava açabilirler.)

- Bu vergi uygulamasında, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nce belirlenen bir değerin bulunmaması durumunda, bina vergi değeri esas alınarak vergilendirme işlemleri yapılır.

- Mükellef tarafından, mesken nitelikli taşınmaza ilişkin bina vergi değeri ve TKGM’ce belirlenen değer, buna ait vesikalarla, mesken nitelikli taşınmazın bulunduğu yerdeki yetkili vergi dairesine, mesken nitelikli taşınmazın değerinin belirtilen tutarı aştığı (bu tutar dâhil) yılı takip eden yılın şubat ayının 20 nci günü sonuna kadar beyanname ile beyan edilir ve vergi, yetkili vergi dairesince yıllık olarak tarh ve tahakkuk olunur.

- Müteakip yıllar için mükellef tarafından aynı şekilde yıllık olarak beyanname verilir ve vergi ilgili vergi dairesince tarh ve tahakkuk olunur.

- Vergi dairesi tarafından tarh ve tahakkuk ettirilen vergi, ilgili yılın şubat ve ağustos aylarının sonuna kadar iki eşit taksitte ödenir.

- Yıl içerisinde mükellefiyetin başlamasını gerektirecek durumun meydana gelmesi hâlinde, mükellef tarafından takip eden yılın beyanname verme süresi içerisinde ilgili vergi dairesine beyanname verilir.

• 7194 sayılı Kanun ile getirilen tüm düzenlemelere ilişkin ayrıntılı açıklamalara internet sitemizde yayımlanan “2019-025 sayılı sirküler” üzerinden ulaşabilirsiniz.

7143 sayılı Kanun ile ilgili Rehberimiz için tıklayınız.


CEZA MADDESİ

İLGİLİ OLAN MADDE

AÇIKLAMA

CEZA MİKTARI

         TL

Md. 98

md.3

 

 

İşyerini bildirme yükümlülüğüne aykırılık

 

İşyerini muvazaalı olarak bildirme

(asıl işveren ve alt işverenler)

Cezanın kesinleşmesinden sonra bildirim yükümlülüğüne aykırılığın sürmesi halinde takip eden her ay

Her işçi için   164

 

Ayrı ayrı   16.765

 

 

 

Aynı miktar

Md. 99

md.5-md.7

 

md.8-md.14

 

md.28

Eşit davranma ilkesi ve geçici iş ilişkisi kurallarına aykırılık,

 Yazılı sözleşme bulunmayan hallerde çalışma koşullarına ilişkin yazıyı vermemek , çağrı üzerine çalışma kurallarına aykırılık,

İşten ayrılan işçiye çalışma belgesi vermemek veya gerçeğe aykırı bilgiler yazmak

Bu durumdaki her işçi için;

                                               134

Md. 100

md.29

Toplu işçi çıkarma hükümlerine aykırılık

İşten çıkarılan her işçi için

554

Md. 101

md.30

Özürlü ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğuna uymamak

(özel sektör sadece %3 özürlü çalıştırmakla yükümlüdür)

Her ay için

2.095

 

 

Md. 102

md.32

 

 

 

md.39

 

İşçinin kanundan, iş sözleşmesinden, toplu iş sözleşmesinden doğan ücretini kasten ödememek veya zamanında ödememek,

Komisyonca belirlenen asgari ücretin altında ücret ödemek, zorunlu olduğu halde ödemeleri banka aracılığıyla yapmamak

Her işçi ve her ay için

153

Md. 102

md.37

md.38

md.52

Ücret hesap pusulası düzenlememek

Kanuna aykırı ücret kesme cezası

Yüzde usulü uygulanan işyerlerinde yüzdelerin belgelenmemesi

 

554

Md. 102

md. 41

Fazla çalışma ücreti ödenmemesi

270

Md. 103

md. 56-57

md.59-60

Yıllık ücretli izne ilişkin kanuna aykırı uygulamalar,sözleşmenin sona ermesinde izin ücretini ödememek

270

Md. 104

md.63

md.68

md.69

md.71

md.72

md.73

md.74

md.75

md.76

Çalışma sürelerine aykırılık

Ara dinlenme kuralına aykırılık

Gece çalışma kurallarına aykırılık

Çalıştırma yaşı ve yasaklara uymamak

Yer ve su altında çalıştırma yasakları

Çocuk ve gençleri gece çalıştırmak

Doğum izinlerine aykırılık

İşçi özlük dosyası düzenlememek

Çalışma süreleri yönetmeliklerine aykırı

 

 

 

 

1.478

Md. 104

md.64-65

Telafi çalışması, kısa çalışma, kısa çalışma ödeneği hükümlerine aykırılık

270

md. 105

 

İş güvenliğini düzenleyen hükümler 6331 Sayılı Yasa ile düzenlenmiş ve İş Kanunu’nda bulunanlar yürürlükten kaldırılmıştır

 

Md.106

md.90

İş ve işçi bulma hükümlerine aykırılık

16.765

Md. 107

md.92/2

 

md.96

Teftiş ve denetlemede bilgi ve belgeleri vermemek, çağrıldığında gitmemek vs.

Teftiş sırasında işçilere telkinde bulunma, baskı yapma vs.

 

13.412

-15.11.2014 tarih, 29176 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 441 Sıra No’lu V.U.K. Genel Tebliği’nde  2014 yılı yeniden değerleme oranı %10,11 olarak belirlenmiştir.

-5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun’un 2. Maddesi 3. Fıkrası uyarınca, yeniden değerleme oranı uygulanarak bulunan tutarlarda, 1 TL’nin altında kalan tutarlar dikkate alınmamıştır

MADDE NO – KONUSU

2015 Yılında 
 Uygulanacak  Tutar (TL)

MADDE 177-

Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri

 

 

1- Yıllık;
- Alış tutarı
- Satış tutarı

 

160.000
220.000

 

2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı

88.000

 

3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı

160.000

 


 

AMORTİSMAN AYIRMADA ALT SINIR

 

YILLAR

 

TUTAR

 

İLGİLİ GENEL TEBLİĞ

2015

880

VUK Genel Tebliği Sıra No:442

2014

800

VUK Genel Tebliği Sıra No:432

2013

800

VUK Genel Tebliği Sıra No:422

2012

770

VUK Genel Tebliği Sıra No:411

2011

700

VUK Genel Tebliği Sıra No:402

2010

680

VUK Genel Tebliği Sıra No:393

 

FATURA DÜZENLEME SINIRI

(V.U.K. MADDE:232)(*)

YILLAR

TUTAR

İLGİLİ GENEL TEBLİĞ

2015

880

VUK Genel Tebliği Sıra No:442

2014

800

VUK Genel Tebliği Sıra No:432

2013

800

VUK Genel Tebliği Sıra No:422

2012

770

VUK Genel Tebliği Sıra No:411

2011

700

VUK Genel Tebliği Sıra No:402

 

(*) Satılan emtia veya ifa edilen hizmet bedelinin yukarıdaki hadleri geçmesi veya bedel söz konusu tutarın altında kalmakla beraber nihai tüketicinin istemesi halinde emtiayı satanın veya işi yapanın fatura vermesi mecburidir.