PRATİK BİLGİLER


CEZA MADDESİ

İLGİLİ OLAN MADDE

AÇIKLAMA

CEZA MİKTARI

         TL

Md. 98

md.3

 

 

İşyerini bildirme yükümlülüğüne aykırılık

 

İşyerini muvazaalı olarak bildirme

(asıl işveren ve alt işverenler)

Cezanın kesinleşmesinden sonra bildirim yükümlülüğüne aykırılığın sürmesi halinde takip eden her ay

Her işçi için   164

 

Ayrı ayrı   16.765

 

 

 

Aynı miktar

Md. 99

md.5-md.7

 

md.8-md.14

 

md.28

Eşit davranma ilkesi ve geçici iş ilişkisi kurallarına aykırılık,

 Yazılı sözleşme bulunmayan hallerde çalışma koşullarına ilişkin yazıyı vermemek , çağrı üzerine çalışma kurallarına aykırılık,

İşten ayrılan işçiye çalışma belgesi vermemek veya gerçeğe aykırı bilgiler yazmak

Bu durumdaki her işçi için;

                                               134

Md. 100

md.29

Toplu işçi çıkarma hükümlerine aykırılık

İşten çıkarılan her işçi için

554

Md. 101

md.30

Özürlü ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğuna uymamak

(özel sektör sadece %3 özürlü çalıştırmakla yükümlüdür)

Her ay için

2.095

 

 

Md. 102

md.32

 

 

 

md.39

 

İşçinin kanundan, iş sözleşmesinden, toplu iş sözleşmesinden doğan ücretini kasten ödememek veya zamanında ödememek,

Komisyonca belirlenen asgari ücretin altında ücret ödemek, zorunlu olduğu halde ödemeleri banka aracılığıyla yapmamak

Her işçi ve her ay için

153

Md. 102

md.37

md.38

md.52

Ücret hesap pusulası düzenlememek

Kanuna aykırı ücret kesme cezası

Yüzde usulü uygulanan işyerlerinde yüzdelerin belgelenmemesi

 

554

Md. 102

md. 41

Fazla çalışma ücreti ödenmemesi

270

Md. 103

md. 56-57

md.59-60

Yıllık ücretli izne ilişkin kanuna aykırı uygulamalar,sözleşmenin sona ermesinde izin ücretini ödememek

270

Md. 104

md.63

md.68

md.69

md.71

md.72

md.73

md.74

md.75

md.76

Çalışma sürelerine aykırılık

Ara dinlenme kuralına aykırılık

Gece çalışma kurallarına aykırılık

Çalıştırma yaşı ve yasaklara uymamak

Yer ve su altında çalıştırma yasakları

Çocuk ve gençleri gece çalıştırmak

Doğum izinlerine aykırılık

İşçi özlük dosyası düzenlememek

Çalışma süreleri yönetmeliklerine aykırı

 

 

 

 

1.478

Md. 104

md.64-65

Telafi çalışması, kısa çalışma, kısa çalışma ödeneği hükümlerine aykırılık

270

md. 105

 

İş güvenliğini düzenleyen hükümler 6331 Sayılı Yasa ile düzenlenmiş ve İş Kanunu’nda bulunanlar yürürlükten kaldırılmıştır

 

Md.106

md.90

İş ve işçi bulma hükümlerine aykırılık

16.765

Md. 107

md.92/2

 

md.96

Teftiş ve denetlemede bilgi ve belgeleri vermemek, çağrıldığında gitmemek vs.

Teftiş sırasında işçilere telkinde bulunma, baskı yapma vs.

 

13.412

-15.11.2014 tarih, 29176 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 441 Sıra No’lu V.U.K. Genel Tebliği’nde  2014 yılı yeniden değerleme oranı %10,11 olarak belirlenmiştir.

-5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun’un 2. Maddesi 3. Fıkrası uyarınca, yeniden değerleme oranı uygulanarak bulunan tutarlarda, 1 TL’nin altında kalan tutarlar dikkate alınmamıştır

MADDE NO – KONUSU

2015 Yılında 
 Uygulanacak  Tutar (TL)

MADDE 177-

Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri

 

 

1- Yıllık;
- Alış tutarı
- Satış tutarı

 

160.000
220.000

 

2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı

88.000

 

3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı

160.000

 


 

AMORTİSMAN AYIRMADA ALT SINIR

 

YILLAR

 

TUTAR

 

İLGİLİ GENEL TEBLİĞ

2015

880

VUK Genel Tebliği Sıra No:442

2014

800

VUK Genel Tebliği Sıra No:432

2013

800

VUK Genel Tebliği Sıra No:422

2012

770

VUK Genel Tebliği Sıra No:411

2011

700

VUK Genel Tebliği Sıra No:402

2010

680

VUK Genel Tebliği Sıra No:393

 

FATURA DÜZENLEME SINIRI

(V.U.K. MADDE:232)(*)

YILLAR

TUTAR

İLGİLİ GENEL TEBLİĞ

2015

880

VUK Genel Tebliği Sıra No:442

2014

800

VUK Genel Tebliği Sıra No:432

2013

800

VUK Genel Tebliği Sıra No:422

2012

770

VUK Genel Tebliği Sıra No:411

2011

700

VUK Genel Tebliği Sıra No:402

 

(*) Satılan emtia veya ifa edilen hizmet bedelinin yukarıdaki hadleri geçmesi veya bedel söz konusu tutarın altında kalmakla beraber nihai tüketicinin istemesi halinde emtiayı satanın veya işi yapanın fatura vermesi mecburidir.