Vergi Hizmetleri

Tam tasdik hizmeti, firmaların muhasebe kayıtlarının ve mali işlemlerinin vergi mevzuatına uygunluğunun denetimini içermektedir. Bu kapsamda Vezin olarak yaptığımız aylık denetimlerde, vergisel riskler henüz gerçekleşmeden düzeltmeler yapılmakta ve risk analizine dayalı denetim sistemi ile vergi incelemelerinin etkinliğini ve yaygınlığını artıran Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca gerçekleştirilebilecek bir vergi incelemesi esnasında ortaya çıkabilecek hatalı uygulamalar önemli ölçüde azaltılmaktadır.

Denetim dönemi sonunda düzenlenen Tam Tasdik Raporu ile yapılan denetimler sonucunda, şirketlerin mali işlem ve uygulamalarının mevzuata uygunluğu tespit edilmektedir.

Şirketimiz bünyesindeki Yeminli Mali Müşavirler ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler tarafından verilen Tasdik Hizmetleri sürecinde ekibimizin edindiği bilgi birikimi ve saha çalışmalarıyla kazandığı tecrübenin yansıması olarak şirket yönetimlerinin dikkatine sunulan ticari ve mali önerilerin kalitesi, Vezin olarak temel değerlerimizdendir.

Denetim, vergi hesaplamaları ve raporlama olarak 3 ana başlık altında sınıflandırılabilecek Tasdik Hizmetlerimiz temel olarak aşağıdaki hizmetlerden oluşmaktadır:

Tam Tasdik Hizmetleri

 • Yasal defter ve belgelerin ve ilgili mali tabloların vergi mevzuatı hükümleri çerçevesinde denetimi
 • Denetim sırasında tespit edilen hataların düzeltilmesi, eksikliklerin giderilmesi
 • Geçici vergi beyannamelerinin mevzuata uygunluk kontrolü
 • Ara denetimler hakkında şirket yönetimlerine rapor sunulması
 • Yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin mevzuata uygunluk kontrolü yapılarak tasdik edilmesi
 • Tam Tasdik Raporunun düzenlenmesi

Diğer Tasdik Hizmetleri

 • Katma Değer Vergisi iade raporu
 • Özel Tüketim Vergisi iade raporu
 • Şirket birleşme, bölünme ve nevi değişikliklerinde Türk Ticaret Kanunu kapsamındaki YMM tespit raporları
 • Kurumlar Vergisinden istisna kazançlara ilişkin tasdik işlemleri
 • Sermayenin ödendiğinin tespitine ilişkin rapor
 • Sermayeye ilave edebilecek iç kaynakların tespitine ilişkin rapor
 • TÜBİTAK - TEYDEB YMM Proje harcamaları değerlendirme ve tasdikine ilişkin rapor
 • Serbest bölge faaliyet tasdik raporu
 • Bankalardan talep edilen kredi ve teminat mektupları için verilen hesap durumu belgelerinin tasdik işlemleri
 • İlgili Kanunlar uyarınca tasdik kapsamına alınan diğer işlemler
içerik hazırlanmaktadır..
Katma Değer Vergisi, mal ve hizmetin üretim safhasından nihai tüketiciye ulaşıncaya kadar geçen her safhada yaratılan katma değerin vergilendirilmesini amaçlayan bir muamele vergisidir. Ancak, ilgili mevzuat uyarınca vergi sorumluluğu kapsamında tevkifat uygulamasından doğan işlemler, mal ve hizmet ihracatı, ihraç kayıtlı satışlar, dahilde işleme rejimi kapsamında yapılan satışlar, teşvik belgeli yatırım kapsamında satışlar gibi KDV’den istisna tutulan işlemler ile indirimli oran tabi teslim ve hizmetler ve fazla ve yersiz ödenen KDV işlemlerinde KDV iadesi talep edilebilmektedir.

Yukarıda sayılan işlemlerden Maliye Bakanlığı’nca uygun görülenlerin KDV iadesinin mümkün olabilmesi için, Yeminli Mali Müşavir raporunun ibraz edilmesi zorunluluğu bulunmaktadır. Bu süreçte yasal mevzuatın çok sık değişmesi, vergi dairesi bazında uygulama farklılıklarının bulunması, karşıt inceleme sürecinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle iade süreci oldukça uzamakta ve yaşanan gecikmelerden kaynaklı olarak Şirketler ciddi bir finansman olanağından mahrum kalabilmektedir. Diğer bir deyişle, mevzuat bilgisi kadar uygulamada karşılaşılan sorunlara da hakim olunması büyük önem taşımakta olup, bu noktada sahip olduğumuz tecrübe yol gösterici olmaktadır.
Küreselleşen dünyada teknoloji ve haberleşme ağının gelişmesi ile birlikte şirketlerin birden çok ülkede faaliyet göstermeye başlaması, ülkeler arasında vergisel sorunları da beraberinde getirmiştir. Bunların başında ise grup içi şirketlerde uygulanan fiyatların tespiti gelmektedir. Ülkelerin vergi idareleri, vergi güvenlik müessesi olarak başta grup şirketleri olmak üzere, ilişkili sayılan firmalar ile olan işlemlerde fiyatların belirlenmesinde belli kurallara uyulmasını istemekte, aksi halde transfer fiyatlandırması yoluyla kazancın örtülü olarak dağıtıldığı eleştirisi yapılabilmektedir. Aynı düzenlemeler, yurtiçinde ilişkili sayılan kişilerle yapılan işlemlerde de geçerlidir.

Bu noktada amacımız, her şirkete özgü stratejiler belirleyerek ileride oluşabilecek sorunlara proaktif çözümler sunmaktır. Vergi idaresi ile peşin fiyat anlaşmalarına danışmanlık yapmak, Transfer Fiyatlandırması Raporu hazırlamak da bu kapsamda sunduğumuz hizmetler arasındadır.
Devlet tarafından sağlanan teşvik ve destek uygulamalarıyla, şirketlere maliyet avantajı yaratarak, katma değeri yüksek, nitelikli ürünler üretmelerini sağlamak ve böylece globalleşen dünyayla rekabet edebilecek bir seviyeye getirmek amaçlanmaktadır. Bu bağlamda, her geçen gün teşvik ve destek uygulamaları genişlemektedir. Vezin olarak, teşvik belgeli yatırımlara sağlanan destekler, Tübitak teşvikleri, Ar-Ge teşvikleri, Teknokentlerde sağlanan teşvikler, OSB’lerde uygulanan teşvikler, serbest bölge başta olmak üzere dış ticaret teşvikleri, Türkiye-Avrupa Birliği IPA Çerçeve Anlaşması kapsamında sağlanan teşvikler ve benzeri teşvikler yakından takip edilmekte ve firmalar sürekli bilgilendirilerek yararlanmaları sağlanmaktadır.

Teşviklerin uygulanması sırasında da her türlü destek verilmektedir. Diğer yandan, devletlerin ve uluslararası kuruluşların müteşebbislere sağladığı teşvik, destek ve fonlar çoğu zaman bağımsız bir raporla denetlenmek zorundadır. Bu kapsamda, fonu sağlayan kurumun istekleri doğrultusunda, teşvik ve desteklerden yararlanan müşterilerimiz için mali uygunluk raporları hazırlanmaktadır.
içerik hazırlanmaktadır..
içerik hazırlanmaktadır..
Teknolojik gelişmeler ve ulaşımda sağlanan kolaylıklar sonucunda, firmaların mal ithalatı ve ihracatı kolaylaşmış, bu da gümrük ve dış ticaretle ilgili konuların daha fazla önem kazanmasına yol açmıştır. Bu konuda Vezin olarak amacımız, firmaların gümrük işlemleri sırasında oluşabilecek sorunlarını önlemek ve her türlü konuda ihtiyaç duydukları hizmeti sunmaktır.

Gümrük ve dış ticaret işlemleri ile ilgili olarak sunduğumuz başlıca hizmetler, gümrükte KDV ve ÖTV uygulamaları, gümrük vergileri, kaynak kullanımı destekleme fonu(KKDF), geçici ithalat, dahilde işleme rejimi uygulamaları, Serbest Bölge mevzuatı işlemleridir.
Transit Ticaret, yurtdışında veya serbest bölgede yerleşik bir firmadan ya da antrepodan satın alınan malların, ülkemiz üzerinden transit olarak veya doğrudan doğruya yurtdışında veya serbest bölgede yerleşik bir firmaya ya da antrepoya satılmasını kapsamaktadır.

Bu noktadaamacımız, firmaları transit mevzuatı konusunda aydınlatmak ve uygulamada da resmi kurumlarla olan ilişkilerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.