SİRKÜLER

Vezin Sirküler 2017 - 032 - Altına Dayalı Devlet İç Borçlanma Senetleri ve Kira Sertifikalarından Elde Edilen Kazançlar İçin Belirlenen Tevkifat Oranı Hakkında

Vezin Sirküler 2017-032

Sirkülerimizin konusunu “Altına Dayalı Devlet İç Borçlanma Senetleri ve Kira Sertifikalarından Elde Edilen Kazançlar İçin Belirlenen Tevkifat Oranına ilişkin açıklamalar”  oluşturmaktadır.

  KAPSAM:

27 Eylül 2017 Tarihli Resmî Gazete’de 2017/10840 sayılı “193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesi ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci ve 30 uncu Maddelerinde Yer Alan Bazı Tevkifat Nispetleri Hakkındaki 22/7/2006 Tarihli ve 2006/10731 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar” yayımlandı.

 

  ÖZET:  Altına Dayalı Devlet İç Borçlanma Senetleri ve Varlık Kiralama Şirketleri Tarafından İhraç Edilen Altına Dayalı Kira Sertifikalarından Elde Edilen Kazançlar İçin Tevkifat Oranı % 0 (SIFIR) Olarak Belirlendi.

2006/10731 sayılı Kararnamenin eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi ile (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmek suretiyle, altına dayalı devlet iç borçlanma senetleri ve varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen altına dayalı kira sertifikalarından elde edilen kazançlar için tevkifat oranı % 0 (Sıfır) olarak belirlendi.