GÜNDEMDEKİLER

7143 sayılı Kanun ile ilgili Rehberimiz için tıklayınız.

27 Temmuz 2016 tarih ve 29783 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 472 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 403 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Buna göre, 19/1/2011 tarih ve 27820 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 403 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükelleflerine getirilen elektronik ortamda kesin mizan bildirimi verme zorunluluğu kaldırılmıştır. 

Haziran/2016 Vergilendirme Dönemi KDV1 Beyannamesinin sonuç hesapları alanına eklenen “Belge Bilgileri-Belge Türü/Sayısı” tablosu, yeni bir değerlendirmeye kadar beyannameden kaldırılmıştır.

22/07/2016 tarih ve VUK-83 / 2016-4 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde; 25 Temmuz 2016 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 27 Temmuz 2016 Çarşamba günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Yeni nesil ödeme kaydedici cihazların temel fonksiyonel özellikleri, türleri, kullanım esasları hakkında mükelleflerimizi bilgilendirmek amacıyla "Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Rehberi" hazırlanmıştır.

Rehbere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/beyannamerehberi/Yeni_Nesil_OKC_Cihaz_Rehberi.pdf

1 Nisan 2016 tarihinden itibaren 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nda belirtilen tebliğ usullerine ilave olarak e-tebligat sistemi de uygulamaya geçirilmiştir.

Buna göre, Kurumlar vergisi mükellefleri ile ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlara e-tebligat sistemi ile elektronik ortamda evrak tebliği yapılabilecektir. Ayrıca, isteğe bağlı olarak kendilerine e-tebligat yapılmasını talep edenler bu sistemden faydalanabilecektir.

E-Tebligat sisteminin işleyişi

Vergi dairesi tarafından elektronik olarak imzalanan evrak, sistemi kullanan mükellefler için tanımlanmış olan elektronik alana gönderilecektir. Daha sonra, mükelleflerin başvuruları sırasında bildirdikleri cep telefonu numarasına ve/veya e-posta adresine tebliğe ilişkin bilgilendirme mesajı iletilebilecektir. Bu belgeler ayrıca posta yoluyla gönderilmeyecektir.

81 nolu VUK Sirküleri ile 25 Mart 2016’da verilmesi gereken 2015 yılı takvim yılı Gelir Vergisi beyannamelerinin verilme süresi, 31 Mart 2016’ya uzatılmıştır.

Elektronik ortamda beyanname veren mükelleflerin, beyannamelerini  31 Mart 2016 günü sonuna kadar gönderebilmeleri mümkündür. 

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından “İnternet Vergi Dairesi Eksiklik Cevap Yazısı Hazırlama Kılavuzu” Yayımlanmıştır.

22.02.2016 tarihi itibariyle, Kurumsal Elektronik Belge ve Yönetim Sistemi(KEYS) kullanan vergi dairelerince, mükelleflere ve Yeminli Mali Müşavirlere KDV İadelerine ilişkin yazılan eksiklik yazılarına cevaben yazılacak olan yazıların İnternet Vergi Dairesi’nden yazılacağı açıklanmıştır.

Bu ekrana mükellefler ve Yeminli Mali Müşavirler ; İnternet Vergi Dairesi/İade Talep Dilekçeleri/KDV İadesi Eksiklik Cevap Yazıları bölümünden ulaşabileceklerdir.

Söz konusu Kılavuza aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://intvrg.gib.gov.tr/intvrg_duyuru/duyurular.html

Bilindiği üzere 2016/01 vergilendirme dönemi itibariyle İndirimli orana tabi satışlara ilişkin satış faturası listesi internet vergi dairesi üzerinden alınmaya başlanmıştır.

406 - İndirimli orana tabi işlemlere ilişkin iade (yılı içinde aylık mahsuben iade.),  439 - İndirimli orana tabi işlemlere ilişkin iade. (yıllık) ve 405 - (İndirimli orana tabi malların ihraç kaydıyla teslimleri ile ilgili yüklenilen KDV farkından)  işlem kodlarından KDV iadesi talep eden mükelleflerin 01/2016 vergilendirme dönemi itibariyle “İndirimli Orana Tabi Satış Faturaları Listesini” de internet vergi dairesi aracılığıyla elektronik ortamda göndermeleri gerekmektedir.

Bununla birlikte, ikinci bir duyuruya kadar “İndirimli Orana Tabi Satış Faturaları Listesini” de bildirilecek satış faturalarının 100.000 satırdan fazla olması halinde, söz konusu listenin önceden olduğu gibi iade işlemini sonuçlandıracak olan vergi dairesi müdürlüğüne/malmüdürlüğüne kağıt/CD ortamında ibraz edilmesi yeterli olacağı açıklanmıştır.

6661 sayılı Kanunla işverenlere getirilen asgari ücret desteğine ilişkin tutarlar, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından e-Bildirge ekranına taşınmıştır.

Hak edilen destek tutarları; Aylık Prim ve Hizmet Belgesi İşlemleri menüsü altından 6661 Sayılı Kanun Gereği Asgari Ücret Destek Tutarları alt menüsünden görüntülenebilmektedir.

E-Defter uygulamasına kayıtlı olan kullanıcıların dikkat etmesi gereken hususların açıklandığı e-Defter Uygulama Kılavuzu güncellenmiştir.

“E-Defter Uygulama Kılavuzu 1.4” Gelir İdaresi Başkanlığının resmi forum sitesi ya da diğer resmi kanallar aracılığıyla (Dilekçe, Bimer vb.) iletilen sorular üzerinden hareket edilerek hazırlanmıştır.

Kılavuza aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://www.edefter.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/e-DefterUygulamaKilavuzu.pdf

01.01.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Bağımsız Denetime tabi olacak şirketlere ilişkin kriterler değiştirilmiştir.

 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde Bakanlar Kurulu tarafından bağımsız denetime tabi olan şirketlerin nitelikleri 01.01.2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) ile yeniden belirlenmiştir. Yapılan değişiklik ile bağımsız denetime tabi olacak şirketlere ilişkin kriterler aşağı çekilmiştir.

KGK tarafından belirlenen 2016 yılında Bağımsız Denetime Tabi olma kriterleri aşağıda yer almaktadır; 

--Aktif toplamı 40 milyon TL ve üstü (Kurumlar Vergisi Beyannamesine esas rakamlar dikkate alınır.)

--Net satış hasılatı 80 milyon TL ve üstü (Kurumlar Vergisi Beyannamesine esas rakamlar dikkate alınır.)

--Çalışan sayısı 200 ve üstü (Muhtasar Beyanname ile 12 ayın ortalaması alınarak hesaplanır.)

Başka bir ifadeyle, 2014 ve 2015 yıllarında bu 3 kriterden herhangi 2'sini sağlayan şirketler; 2016 yılında bağımsız denetim yaptırmak ve 31.03.2016 tarihine kadar internet sitesi kurarak ilgili açıklamaları web siteleri üzerinden duyurmakla mükelleftir.

Kriterlerin hesaplanmasında “iştirakler hisse oranında” ve “bağlı ortaklık rakamlarının ise tamamı” ana ortaklık rakamlarına ilave edilecektir. 

Gelir İdaresi Başkanlığının aldığı karar gereğince, Bankalar tarafından gönderilen MuhGVK281 eklerinin Veri Tabanına aktarımı her hafta sadece Cuma günü saat 12:00 itibariyle yapılacaktır.

Gönderilen verilerin Vergi Dairesi ekranlarına yansıması takip eden Pazartesi günü olacaktır. Her ne sebeple olursa olsun diğer gün ve saatlerde Veri Tabanına aktarım kesinlikle yapılmayacaktır.

Muhtasar Beyannamelerinde (MUH, MUH30 ve MUHGVK281) 01.01.2016 tarihinden (2016/01 döneminden) geçerli olmak üzere Ekler Kısmındaki İşyeri Bilgileri bölümünde değişiklik yapılmıştır.

Ayrıca, Muhtasar Beyannamesi MUH, MUH30 ve MUHGVK281 Beyannamelerinde 01.01.2016 döneminden geçerli olmak üzere, Ekler Kısmındaki İşyeri Bilgileri bölümünde değişiklik yapılmıştır. XML yapısı aşağıdaki linke tıklanarak, E-Beyanname hazırlama kılavuzuna ulaşılabilir.

https://intvrg.gib.gov.tr/intvrg_bdp/ebyn_hazirlama_kilavuz.html

Bu beyannameleri vermesi gereken tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programını (BDP) gerekli programlar bölümünden bilgisayarlarına indirip yeniden kurmaları gerekmektedir.

6661 sayılı Kanun ile, 2016 Ocak-Aralık aylarına münhasır olmak üzere, işverenlere getirilen Hazine desteğine ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından 05.02.2016 tarihli Duyuru yayınlanmıştır. Buna göre,

Asgari ücret desteğinden yararlanmak için işverenlerden başvuru şartı aranmayacak olup, usul ve esası Genelgede açıklanacak olan şartları taşıyan işverenler, Kanun hükümlerinden herhangi bir işlem yapmaksızın yararlanacaklardır.

Verilecek destek tutarı takip eden ayda tahakkuk edecek prim borçlarına mahsup edileceğinden, 2016/Ocak ayında çalıştırılan sigortalılardan dolayı verilecek olan Hazine desteği de 2016/Şubat ayına ilişkin prim borçlarından mahsup edilecektir. Dolayısıyla,  mahsuplaşma işlemi 2016/Mart ayında yapılacaktır.

 

Vergi Usul Kanunu md.280 ve md.284 hükümleri ile 130 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği ve 217 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği uyarınca, değerleme günü itibariyle Maliye Bakanlığınca ilan edilen kurların uygulanması gerekmektedir. Maliye Bakanlığı’nca kur ilan edilmediği durumlarda ise, T.C. Merkez Bankası’nca ilan edilen kurlar esas alınacaktır.

Yapılacak değerlemelerde efektif cinsinden yabancı paralar (borsa rayici olmayan döviz cinsinden Kasa Hesabı) için efektif alış kuru, bulunmaması halinde ise döviz alış kuru, döviz cinsinden yabancı paralar için ise döviz alış kuru uygulanacaktır.

Bankaların yapacakları değerleme sırasında ise, T.C. Merkez Bankasınca belirlenen esaslara uygun olarak tespit ettikleri ve fiilen uyguladıkları alış kurları esas alınacaktır.

Buna göre; bankalar haricindeki mükelleflerin, borsada rayici olmayan yabancı paralar ve bu paralar ile olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemesinde aşağıdaki kurların (temel para birimlerine yer verilmiştir) uygulanması gerekmektedir;

 

DÖVİZİN CİNSİ

DÖVİZ

EFEKTİF

ALIŞ

ALIŞ

1 ABD DOLARI

2,9076

2,9056

1 EURO

3,1776

3,1754

1 AVUSTRALYA DOLARI

2,1154

2,1057

1 DANİMARKA KRONU

0,42517

0,42487

1 İNGİLİZ STERLİNİ

4,3007

4,2977

1 İSVİÇRE FRANGI

2,9278

2,9234

1 İSVEÇ KRONU

0,34538

0,34514

1 KANADA DOLARI

2,0945

2,0868

1 KUVEYT DİNARI

9,5253

9,3824

1 NORVEÇ KRONU

0,33137

0,33114

1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ

0,77474

0,76893

100 JAPON YENİ

2,4078

2,3989

 

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 03.02.2016 tarihinde yayımlamış olduğu Duyuru ile,

İndirimli orana tabi satışlara ilişkin satış faturası listesinin de internet vergi dairesinden alınmaya başlandığı belirtilmiştir.

Bu liste 2016 Ocak ayından itibaren nakden veya mahsuben alınma durumuna göre 406, 439 ve 405 işlem kodları üzerinden, iade talep eden mükellefler tarafından doldurulacaktır. 

03.02.2016 tarihinden sonra oluşan, dönemi 2012/Ocak ve sonraki dönemleri kapsayan KDV İadesi Kontrol Raporları otomatik olarak mükelleflere gönderilmeye başlanılmıştır. Mükellefler bu raporlara İnternet Vergi Dairesi üzerinden ulaşabileceklerdir. 03.02.2016 tarihinden önce oluşan raporların ise Vergi Daireleri tarafından mükellefe gönderilmesi işlemine devam edilecektir.

Uygulama esasları 456 seri nolu VUK GT ile açıklanan E-Tebligat uygulaması, 467 seri nolu VUK Genel Tebliği ile 01/04/2016 tarihine uzatılmıştır.

456 seri nolu VUK GT Tebliğ ile tebliğe elverişli elektronik adres kullanma zorunluluğu getirilen ve kendisine elektronik ortamda tebliğ yapılabilecek olanlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Kurumlar vergisi mükellefleri

b) Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlar (Kazançları basit usulde tespit edilenlerle gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler hariç)

c) İsteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep edenler

Kendisine elektronik ortamda tebliğ yapılabilecek olanlar, 01/04/2016 tarihine kadar bildirimde bulunarak elektronik tebligat adresi almak ve elektronik tebligat sistemini kullanmak zorundadır.

26/04/2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin, 2 seri nolu KDV Genel Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılmasına dair Tebliğ ile değişik (III/B-3) bölümünün üçüncü paragrafında yer alan “2015 yılı için 19.500 TL” ibaresi “2015 yılı için 19.500 TL, 2016 yılı için 20.600 TL” şeklinde değiştirilmiştir.

Bu düzenlemeyle, Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranı dikkate alınarak, indirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili sınır, 2016 yılı için 20.600 TL’ye yükseltilmiştir.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 01.12.2015 tarihli Duyurusu ile, KDV1  Beyannamesine eklemeler yapılmış, Nevi değişikliği yapan firmaların da eski firmaların verilerini yeni firmanın şifreleri ile girebileceği belirtilmiştir.

KDV-1 Beyannamesi Değişikliği

Beyannamenin İstisnalar / Tam İstisna alanına, 351 kodlu İstisna Olmayan KDV / İndirimler Kulakçığına 151 Kodlu İstisna Olmayan diğer ÖTV’li Faturalar / İhraç Kaydıyla Teslimler Kulakçığına 703 Kodlu İhraç Kayıtlı ÖTV’li satışlar kodları eklenmiştir.

Söz konusu değişikliklerin uygulanabilmesi için, BDP programının güncellenmesi gerekmektedir.

Nevi Değişikliği Yapan Mükelleflerin Dikkatine;

Nevi değiştiren mükellef firmalar, Nevi değişikliği yaptıkları eski firmalarına ait vermeleri gereken beyanname ve bildirimlerini, 01.12.2015 tarihi itibariyle nevi değişikliği yapılan yeni firmalarına ait şifre bilgilerini girerek gönderebileceklerdir. 

Konu ile ilgili duyurulara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://ebeyanname.gib.gov.tr/index.html

3065 sayılı KDV Kanunu’nun md.29/2 hükmü uyarınca, indirimli KDV oranına sahip teslim ve hizmetlerle ilgili olup, teslim ve hizmetin gerçekleştiği dönemde indirilemeyen ve tutarı Bakanlar Kurulu Kararı’nca tespit edilecek sınırı aşan KDV’nin yılı içinde mahsuben iade edilemeyen kısmı, izleyen yıl içinde mükellefin isteğine bağlı olarak nakden veya mahsuben iade edilebilmektedir.

İade talebi ise en erken izleyen yılın Ocak dönemine ait KDV beyannamesi ile Şubat ayı içinde, en geç ise Kasım dönemine ait KDV Beyannamesi ile Aralık ayı içinde verilecek KDV beyannameleri ile yapılabilmektedir.

Bu nedenle, 2014 yılında indirimli orana tabi işlemlerden kaynaklanan KDV iade talebinin en geç 2015 yılı Kasım ayına ait KDV beyannamesinin verileceği 24 Aralık 2015 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

KDV İadesi Kontrol Raporlarının (Özet Rapor), İnternet Vergi Dairesi üzerinden mükellefler tarafından görüntülenmesi uygulamasına başlanmış olup, 01.07.2015 tarihinden sonra oluşan tüm KDV İadesi Kontrol Raporları vergi daireleri tarafından elektronik ortamda gönderilmesi durumunda, İnternet Vergi Dairesi / Diğer Dilekçe ve Talepler / KDV İade Kontrol Raporu Görüntüleme (Yeni) / KDV İade Kontrol Raporu (Özet) Görüntüleme menüsünden görüntülenebilecektir.

 


17.09.2015 tarih ve KVK-37/ 2015-3 / Yatırım İndirimi - 27 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri'nde;  2015 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 3,17  (yüzde üç virgül onyedi) olarak tespit edilmiştir.

Ayrıca, Vergi Usul Kanunu md.280 ve md.284 hükümleri ile 130 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği ve 217 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği uyarınca, değerleme günü itibariyle Maliye Bakanlığınca ilan edilen kurların uygulanması gerekmektedir. Maliye Bakanlığı’nca kur ilan edilmediği durumlarda ise, T.C. Merkez Bankası’nca ilan edilen kurlar esas alınacaktır.

Yapılacak değerlemelerde efektif cinsinden yabancı paralar (borsa rayici olmayan döviz cinsinden Kasa Hesabı) için efektif alış kuru, bulunmaması halinde ise döviz alış kuru, döviz cinsinden yabancı paralar için ise döviz alış kuru uygulanacaktır.

Bankaların yapacakları değerleme sırasında ise, T.C. Merkez Bankasınca belirlenen esaslara uygun olarak tespit ettikleri ve fiilen uyguladıkları alış kurları esas alınacaktır.

Buna göre; bankalar haricindeki mükelleflerin, borsada rayici olmayan yabancı paralar ve bu paralar ile olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemesinde aşağıdaki kurların (temel para birimlerine yer verilmiştir) uygulanması gerekmektedir;

 

DÖVİZİN CİNSİ

DÖVİZ

EFEKTİF

ALIŞ

ALIŞ

1 ABD DOLARI

3,0433

3,0412

1 EURO

3.4212

3.4188

1 AVUSTRALYA DOLARI

2,1179

2,1082

1 DANİMARKA KRONU

0,45783

0,45751

1 İNGİLİZ STERLİNİ

4,6109

4,6077

1 İSVİÇRE FRANGI

3,1250

3,1203

1 İSVEÇ KRONU

0,35979

0,35954

1 KANADA DOLARI

2,2662

2,2578

1 KUVEYT DİNARI

10,0136

9,8634

1 NORVEÇ KRONU

0,35716

0,35691

1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ

0,81143

0,80534

100 JAPON YENİ

2,5340

2,5246


22.07.2015 tarihli ve KVK-37/ 2015-2 / Yatırım İndirimi - 26 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri'nde;  2015 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 1,60 (yüzde bir virgül altmış) olarak tespit edilmiştir.
 

Dİğer yandan, Vergi Usul Kanunu md.280 ve md.284 hükümleri ile 130 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği ve 217 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği uyarınca, değerleme günü itibariyle Maliye Bakanlığınca ilan edilen kurların uygulanması gerekmektedir. Maliye Bakanlığı’nca kur ilan edilmediği durumlarda ise, T.C. Merkez Bankası’nca ilan edilen kurlar esas alınacaktır.

Yapılacak değerlemelerde efektif cinsinden yabancı paralar (borsa rayici olmayan döviz cinsinden Kasa Hesabı) için efektif alış kuru, bulunmaması halinde ise döviz alış kuru, döviz cinsinden yabancı paralar için ise döviz alış kuru uygulanacaktır.

Bankaların yapacakları değerleme sırasında ise, T.C. Merkez Bankasınca belirlenen esaslara uygun olarak tespit ettikleri ve fiilen uyguladıkları alış kurları esas alınacaktır.

Buna göre; bankalar haricindeki mükelleflerin, borsada rayici olmayan yabancı paralar ve bu paralar ile olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemesinde aşağıdaki kurların (temel para birimlerine yer verilmiştir) uygulanması gerekmektedir;

 

DÖVİZİN CİNSİ

DÖVİZ

EFEKTİF

ALIŞ

ALIŞ

1 ABD DOLARI

2,6863

2,6844

1 EURO

2,9822

2,9801

1 AVUSTRALYA DOLARI

2,0515

2,0421

1 DANİMARKA KRONU

0,39912 

  0,39884

1 İNGİLİZ STERLİNİ

4,2104

4,2075

1 İSVİÇRE FRANGI

2,8636

2,8593

1 İSVEÇ KRONU

0,32128

0,32106

1 KANADA DOLARI

2,1739

2,1659

1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ

0,71627

0,71090

100 JAPON YENİ

2,1804


2,1723

 

VUK-79/ 2015-9 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile, 23/09/2015 Çarşamba günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameleri ve Damga Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 28 Eylül 2015 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Beyanname verme süresinin uzatılması ödeme süresini etkilemeyeceğinden, mükelleflerin beyan ettikleri vergileri kanuni süresinde (28 Eylül 2015 Pazartesi) ödeyecekleri tabiidir.

30 Eylül 2015 tarihine kadar verilmesi gereken "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin verilme süresi 05 Ekim 2015 tarihi saat 23:59 a kadar uzatılmıştır.

27.08.2015 tarih ve 29458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2015/8057 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılan düzenlemeye göre, kıdem tazminatı tavanın hesaplanmasında kullanılan oranda değişiklik yapılmış ve oran % 215'e yükseltilmiştir.

Buna göre, 01.09.2015 tarihinden itibaren kıdem tazminatı tavanı 3.828,37 TL olarak uygulanacaktır.

 

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 01.09.2015 tarihli Duyurusu ile, KDV1  Beyannamesinde değişiklik yapılmış olup, yapılan Değişikliklere aşağıda yer verilmiştir.

KDV-1 Beyannamesinin İhraç Kaydıyla Teslimler kulakçığında, Girişi yapılan Yüklenilen KDV tek satıra indirgenmiştir. Yüklenilen KDV'nin Oranının ise (% 1, 8,18) bazında değil, toplu olarak girilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Söz konusu değişikliklerin uygulanabilmesi için, BDP programının güncellenmesi gerekmektedir.

Konu ile ilgili duyurulara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://ebeyanname.gib.gov.tr/index.html

 

SGK Başkanlığı’nca yapılan 26/08/2015 tarihli Duyuru ile, Sosyal Sigortalar İşlemleri Yönetmeliği’nin 5. maddesi gereğince, özel sektör işverenlerce 2015/Temmuz ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin verilme süresinin, 28/08/2015 tarih saat 23:59’a kadar uzatılmış olduğu ve bu tarihe kadar gönderilecek belgelerin yasal süresi içinde verilmiş sayılacağı belirtilmiştir.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nca(GİB), KDV İade Süreçlerinin iyileştirilmesi ve hızlandırılmasını teminen, mükelleflerin iade taleplerinde takip etmeleri gereken yol  ve iade süreçlerine ilişkin olarak her bir iade hakkı doğuran işlem, iade türü (nakden/mahsuben) ve tutarına göre değişen 152 adet Katma Değer Vergisi İade Rehberi hazırlanmış olup, GİB’in internet sitesinin Rehberler bölümünde yayınlanmıştır.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nca yayımlanmış olan söz konusu Rehberlere http://www.gib.gov.tr/kdv_iade_rehberleri adresinden ulaşabilirsiniz.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 01.08.2015 tarihli Duyurusu ile, KDV1 ve ÖTV1 Beyannamelerinde değişiklik yapılmış olup, yapılan Değişikliklere aşağıda yer verilmiştir.

KDV-1 Beyannamesi Değişikliği

KDV-1 Beyannamesinin Matrah kulakçığında, Diğer İşlemler tablosunda, 503 kodlu amortisman satışlarının her bir oran için ayrı satır girilmesine imkan verecek şekilde değişiklik yapılmıştır.

ÖTV-1 Beyannamesi Değişikliği

ÖTV-1 Beyannamesinin Ekler kulakçığında, ihracat istisnasına ilişkin tablosunda yer alan, Döviz Cinsi Combobox sütunlarına "Türk Lirası" eklenerek değişiklik yapılmıştır.

Söz konusu değişikliklerin uygulanabilmesi için, BDP programının güncellenmesi gerekmektedir.

Konu ile ilgili duyurulara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://ebeyanname.gib.gov.tr/index.html

2015 yılı Mart ayı içerisinde verilen beyanname ile bildirilen gelir üzerinden tahakkuk ettirilen Gelir Vergisi İkinci Taksit Ödemesi 31 Temmuz 2015 Cuma günü sona ermektedir.

Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisinin (MTV) 2015 yılına ilişkin ikinci taksitinin ödeme süresi de yine 31 Temmuz 2015 Cuma günü sona erecektir.

Ödemeler, anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak, mükellefiyet kaydının bulunduğu Vergi Dairesi Müdürlüğüne veya tahsilata yetkili diğer Vergi Dairesi Müdürlüklerine başvurarak ya da anlaşmalı bankaların kredi kartı ile Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının internet sayfası (www.gib.gov.tr) üzerinden yapılabilecektir.

Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde yeniden düzenleme yapıldığından, Temmuz 2015/1 Dönemine ait ÖTV1 Beyannamesinde değişiklik yapılmıştır.

Beyanname gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programını Gerekli Programlar bölümünden Bilgisayarlarına indirip yeniden kurmaları gerekmektedir. 

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 01.07.2015 tarihli Duyuruları ile, Kurumlar Vergisi 8 No' lu Genel Tebliği kapsamında, 2015/2 Dönemine ait Kurum Geçici Beyannamesinde ve Gelir Geçici Beyannamesi ile Muhtasar Beyannamesi MUH, MUH30 ve MUHGVK281 Beyannamelerinde değişiklik yapılmıştır.

Beyanname gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programını Gerekli Programlar bölümünden Bilgisayarlarına indirip yeniden kurmaları gerekmektedir. 

Vergi Usul Kanunu md.280 ve md.284 hükümleri ile 130 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği ve 217 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği uyarınca, değerleme günü itibariyle Maliye Bakanlığınca ilan edilen kurların uygulanması gerekmektedir. Maliye Bakanlığı’nca kur ilan edilmediği durumlarda ise, T.C. Merkez Bankası’nca ilan edilen kurlar esas alınacaktır.

Yapılacak değerlemelerde efektif cinsinden yabancı paralar (borsa rayici olmayan döviz cinsinden Kasa Hesabı) için efektif alış kuru, bulunmaması halinde ise döviz alış kuru, döviz cinsinden yabancı paralar için ise döviz alış kuru uygulanacaktır.

Bankaların yapacakları değerleme sırasında ise, T.C. Merkez Bankasınca belirlenen esaslara uygun olarak tespit ettikleri ve fiilen uyguladıkları alış kurları esas alınacaktır.

Buna göre; bankalar haricindeki mükelleflerin, borsada rayici olmayan yabancı paralar ve bu paralar ile olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemesinde aşağıdaki kurların (temel para birimlerine yer verilmiştir) uygulanması gerekmektedir;

 

DÖVİZİN CİNSİ

DÖVİZ

EFEKTİF

ALIŞ

ALIŞ

1 ABD DOLARI

2,6102

2,6084

1 EURO

2,8309

2,8289

1 AVUSTRALYA DOLARI

2,0006

1,9914

1 DANİMARKA KRONU

0,3784

0,3782

1 İNGİLİZ STERLİNİ

3,8611

3,8584

1 İSVİÇRE FRANGI

2,7003

2,6962

1 İSVEÇ KRONU

0,3022

0,302

1 KANADA DOLARI

2,0631

2,0555

1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ

0,6958

0,6906

100 JAPON YENİ

2,1757

2,1676

 

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan 30.04.2015 tarihli ve VUK-77/2015-7 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile;

Elektronik defter (e-Defter) uygulamasına dahil olan mükelleflerin 30 Nisan 2015 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin, oluşturulma ve imzalanma işlemlerinin yerine getirilme süresi, Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 242’nci maddesindeki yetkiye dayanılarak 29 Mayıs 2015 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 24.04.2015 tarihinde yayımlanan 76 nolu VUK Sirküleri ile 2014 hesap dönemine ait kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme süresi 30 Nisan 2015 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştır. 

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde, 13 Nisan 2015 tarihli olarak  yayımlanan, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 36 numaralı sirkülerinde, 2015 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı negatif olduğu için,  ilgili döneme ilişkin olarak yeniden değerleme yapılmayacağı ifade edilmiştir.